Skip to main content

Culture and Creativity

Управление, основано на участието

Културното наследство е споделен ресурс и общо благо. Това означава също така, че грижата за него е наша обща отговорност. Европейската комисия изтъкна този принцип в съобщението си от 2014 г. За интегриран подход към културното наследство на Европа.

Новите подходи към консервацията са съсредоточени върху превръщането на културното наследство в пълноправна част от местната общност. Ето защо консервационистите насочват усилията си към опазването и подобряването на цялостния културен пейзаж вместо върху отделни обекти.

Комисията признава необходимостта от продължаване на разработването на модели за управление и тълкуване, основани на участието, които са по-подходящи за съвременна Европа, чрез по-голяма ангажираност от страна на частния сектор и гражданското общество. Това би укрепило позицията на Европа в областта на опазването, реставрацията и валоризацията на културното наследство.

Укрепване на отношенията между специалистите в областта на културното наследство

В Работния план за културата за периода 2015—2018 г. Съветът на Европейския съюз поиска от група от експерти от 27 държави да идентифицират „новаторски подходи към многостепенното управление на материалното, нематериалното и цифровото наследство с участието на публичния сектор, частни заинтересовани страни и гражданското общество“.

Управлението, основано на участието, е свързано с укрепване на отношенията между специалистите и институциите в областта на културното наследство. Всички, които се интересуват или са ангажирани с културното наследство, следва да участват. Става въпрос за новаторски подход, който въвежда реална промяна в управлението и оценяването на културното наследство. Не на последно място този вид управление може да се поддържа в дългосрочен план.

Обяснения за подхода на основано на участието управление са предоставени в доклада от 2018 г. за основаното на участие управление на културното наследство.

Въз основа на доклада Европейската рамка за действие в областта на културното наследство призовава за основан на участието подход към опазването и управлението на културното наследство. Подчертава се също така необходимостта от нови модели, които ангажират местните общности и широк кръг от заинтересовани страни в открити, основани на участието и приобщаващи процеси.

Вижте също проекта на Съвета на Европа The Faro Way („Пътят на Фаро“), в който се насърчава участието на гражданското общество и местните общности в управлението на културното наследство.

Проект на фокус

NEARCH

В рамките на проекта NEARCH бяха изследвани различните измерения на участието на обществеността в съвременната археология, както и нови начини на работа и сътрудничество в тази област — култивиране на археологията като средство за приобщаване на хората и развиване на чувство за европейска принадлежност.