Skip to main content

Culture and Creativity

Целта е да се подкрепят инициативи за насърчаване на привличането и ангажираността на публиката, включително дейности за филмово образование, насочени по-специално към младите хора.


Финансират се проекти, които осигуряват сътрудничество в цяла Европа и предлагат иновативни концепции, по-специално чрез използване на нови цифрови инструменти и насоченост към:

  • повишаване на интереса и познанията на публиката за европейските филми и аудио-визуални произведения, включително специфични програми за филмовото наследство,
  • увеличаване на общоевропейското въздействие и обхвата на аудиторията,
  • насърчаване и засилване на приноса на съществуващите европейски филми и аудио-визуални произведения, включително каталозите с подбрани филми, за привличането на публика, филмовото образование и филмовата грамотност.


В кандидатурите следва да се представят подходящи стратегии, за да се гарантират по-устойчива и по-екологосъобразна промишленост, баланс между половете, приобщаване, многообразие и представителност.


В кандидатурата трябва да се представят дейности, които ще се изпълняват в продължение на 2 години.

Total budget
2,44 млрд. евро
Dates
2021—2027 г.
Grant / loan size
В зависимост от мащаба на инвестицията
Who can apply
За да бъдат допустими, кандидатите (бенефициерите и свързаните с тях субекти) трябва да бъдат правни субекти (публични или частни органи) и да са установени в една от допустимите държави (вж. подробности за поканата). В консорциума могат да участват и други субекти с друга роля в него, например асоциирани партньори, подизпълнители, трети страни, които допринасят в натура и т.н. (вж. раздел 13).
No. of partners needed
Допускат се кандидатури от отделни кандидати (единични бенефициери), както и предложения, подадени от консорциум от най-малко двама кандидати.
Sector
Name of the programme or initiative
How to access
Покани за представяне на предложения
Total initiative budget
6,5 млн. евро
Version
0.0.0
Sector count
1
Organisation count
3
Need count
1