Skip to main content

Culture and Creativity

Чрез подкрепата за продажбите на европейски филми се насърчава и подпомага по-широкото транснационално разпространение на наскоро създадени европейски филми, като се предоставят средства на европейски търговски агенти въз основа на техните пазарни резултати за по-нататъшно реинвестиране в придобиването, популяризирането и разпространението (включително онлайн) на наскоро създадени ненационални европейски филми.

Има две фази за финансираните дейности:

  1.  Създаване на потенциален фонд, чието разпределение ще се основава на представянето на компанията на европейския пазар.
  2. Изпълнение на действието – потенциалният фонд, създаден по този начин от всяка компания, трябва да бъде реинвестиран в:
  • минимални гаранции или авансови плащания за правата за международни продажби на отговарящи на условията ненационални европейски филми;
  • популяризиране, маркетинг и реклама на пазара на отговарящи на условията ненационални европейски филми.
Total budget
2,44 млрд. евро
Dates
2021—2027 г.
Grant / loan size
До 750 000 евро на проект
Who can apply
За да бъдат допустими, кандидатите (бенефициерите и свързаните с тях субекти) трябва да бъдат правни субекти (публични или частни органи), да са установени в една от допустимите държави (вж. подробности за поканата) и да са установени в една от държавите, участващи изцяло в направление „МЕДИА“ на програма „Творческа Европа“, както и да са притежавани пряко или непряко, изцяло или чрез мажоритарно участие, от граждани на тези държави. Когато дадено дружество е регистрирано на фондовата борса, местоположението на фондовата борса по принцип определя неговата националност. Кандидатът трябва да е европейски търговски агент, т.е. европейска компания, действаща като посредник за продуцента, която е специализирана в търговската експлоатация на филм чрез маркетинга и лицензирането му на дистрибутори или други купувачи за разпространение в чужбина. В допълнение, кандидатът трябва да бъде определен като търговски агент от продуцента на всеки определен или подкрепен филм чрез писмен договор или споразумение за разпространение на филма в най-малко десет страни, участващи в направление „МЕДИА“.

В консорциума могат да участват и други субекти с друга роля в него, например асоциирани партньори, подизпълнители, трети страни, които допринасят в натура и т.н. (вж. раздел 13).
No. of partners needed
Допускат се само предложения от отделни кандидати.
Sector
Name of the programme or initiative
How to access
Покани за представяне на предложения
Total initiative budget
5,5 млн. евро
Version
0.0.0
Sector count
1
Organisation count
3
Need count
3