Skip to main content

Culture and Creativity

Програма „Европейски екосистеми за иновации“ е част от „Хоризонт Европа“ и има за цел създаване на по-свързани, приобщаващи и ефективни иновационни екосистеми и подпомагане на разрастването на предприятия, както е посочено в новата европейска програма за иновации.

Екосистемите за иновации:

  • обединяват хора или организации, които имат за цел да създават иновации, и
  • включват връзките между ресурсите (напр. финансови средства, оборудване и съоръжения), организациите (напр. висши учебни заведения, научноизследователски и технологични организации, компании, инвеститори в рисков капитал и финансови посредници), инвеститорите и създателите на политики.


Действията, подкрепяни чрез „Европейски екосистеми за иновации“, допълват действията, извършвани от Европейския съвет по иновациите и Европейския институт за иновации и технологии, дейностите в рамките на „Хоризонт Европа“, инициативите на национално, регионално и местно равнище, както и инициативите в частния и третия сектор.

Total budget
95,5 милиарда евро
Dates
2021—2027 г.
Grant / loan size
вижте поканите за представяне на предложения
Who can apply
Кандидатите трябва да са установени в:
• държави — членки на Европейския съюз, включително техните най-отдалечени региони;
• отвъдморски страни и територии, свързани с държави членки;
• допустими държави извън ЕС (държави, асоциирани към „Хоризонт Европа“).
No. of partners needed
поне 3
Sector
Name of the programme or initiative
How to access
покани за представяне на предложения
Total initiative budget
Version
0.0.0
Sector count
1
Organisation count
7
Need count
4