Skip to main content

Culture and Creativity

Центровете за цифрови иновациии помагат на дружествата да се възползват от възможностите на цифровите технологии, за да подобрят своите процеси и продукти с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност. Финансиране от ЕС ще бъде предоставено за центрове, които вече са (или ще бъдат) подкрепени от своите държави членки (или региони), за да се увеличи въздействието на публичното финансиране.

S+T+ARTS е платформа, която има за цел по-тясно свързване на технологиите и художествената практика с цел справяне със социалните, екологичните и икономическите предизвикателства, пред които е изправена Европа. В нейните рамки се подкрепя разработването на по-творчески, приобщаващи и устойчиви технологии чрез сътрудничество между хора на изкуството, учени, инженери и изследователи. В основата на работата на платформата стои идеята, че изкуството, науката и технологиите могат да се възползват от споделянето на гледни точки и от разкриването на нови пътища за научни изследвания и бизнес.

Проектът за партньорство WORTH подпомага МСП от творческия сектор да си сътрудничат на транснационално равнище с цел разработване на иновативни продукти, основани на дизайна, чрез стимулиране на обмена и партньорството между творци, дизайнери, производители, занаятчии и технологични фирми. Той се основава на ключови принципи като степен на удовлетвореност, включително стил и естетика, здравословна и безопасна среда на живот, устойчивост и кръговост, както и приобщаване, достъпност и финансова достъпност. Стартиралият през 2021 г.

Компонентът „Социални инвестиции и умения“ улеснява: развитието на умения и ключови компетентности; съчетаването, внедряването и по-доброто използване на уменията чрез образование, обучение, включително обучение на работното място и свързани с това дейности. В рамките на компонента се подпомагат и проекти, свързани със социалните иновации, здравните услуги, застаряването на населението и дългосрочните грижи, достъпа до профилактика, иновативните лечения и възможностите за електронно здравеопазване, приобщаването и достъпността, както и културните и творческите дейности със социална цел.

В рамките на тази възможност за финансиране се подкрепят проекти в секторите на културата и творчеството. Могат да бъдат подкрепени широк кръг от дейности и инициативи, както и широк кръг кандидати. Помощта се предоставя за включващи транснационално културно сътрудничество проекти, които допринасят за укрепване на създаването и разпространението на европейски произведения на изкуството и подкрепа на творците на транснационално равнище.

Пилотният проект има за цел да допринесе за функциониращо обществено пространство, където гражданите могат да получават новини и документални филми във формат, подходящ за съвременната аудитория и необходим за участие в европейския демократичен живот, в своята страна или през границите.

Мисиите на ЕС представляват координирани усилия на Комисията за обединяване на необходимите ресурси по отношение на програмите за финансиране, политиките и нормативната уредба, както и на други дейности. Те имат за цел също така да мобилизират и активизират участници от публичния и частния сектор, като например държавите — членки на ЕС, регионални и местни органи, научноизследователски институти, земеделски производители и стопани, предприемачи и инвеститори, за да се постигне реално и трайно въздействие.

Програма „Европейски екосистеми за иновации“ е част от „Хоризонт Европа“ и има за цел създаване на по-свързани, приобщаващи и ефективни иновационни екосистеми и подпомагане на разрастването на предприятия, както е посочено в новата европейска програма за иновации.

Екосистемите за иновации:

Целта на тази инициатива е да се взаимодейства с младите европейци чрез създаване на подходящи онлайн пространства, които събират предизвикващо размисъл съдържание по текущи въпроси. Така ще се даде възможност на младежите да сравняват гледни точки от цяла Европа и да обсъждат и откриват как техните интереси са свързани с интересите на младите европейци в други държави членки и с различни инициативи на ЕС.

В рамките на МЕЖДУСЕКТОРНОТО направление ще се насърчават междусекторни дейности, които имат за цел адаптиране към структурните и технологичните промени, пред които са изправени медиите, сред които са насърчаването на свободна, разнообразна и плуралистична медийна среда, качествена журналистика и медийна грамотност, включително в цифровата среда.

Темата на тази покана ще бъдат предизвикателствата пред медиите и възможностите от транснационален характер. 
Целта на действието за иновативни инструменти и бизнес модели е да се засилят конкурентоспособността, възможностите за разрастване и устойчивостта на европейските участници, както и да се подобрят видимостта и наличността на европейските произведения и да се увеличи аудиторията в цифровата среда.

Общностите на знание и иновации на EIT са партньорства, които обединяват предприятия, научноизследователски центрове и университети и имат за цел засилване на сътрудничеството между тях и създаване на благоприятни условия за процъфтяване на творческото мислене и иновациите. Общностите допринасят за разработването на иновативни продукти и услуги, за създаването на нови дружества и за обучението на ново поколение предприемачи. Общността на EIT „Култура и творчество“ ще предостави иновативни решения, за да помогне на секторите и отраслите да станат по-силни и по-устойчиви.

Програмата „Цифрова Европа“ (DIGITAL) е нова програма на ЕС за финансиране, насочена към осигуряване на цифрови технологии на предприятията, гражданите и публичните администрации. Тя осигурява стратегическо финансиране в отговор на многобройните предизвикателства, пред които сме изправени днес по отношение на цифровите технологии и инфраструктури. Програмата има за цел ускоряване на икономическото възстановяване и оформяне на цифровата трансформация на европейското общество и икономика, което е от полза за всички, и по-специално за малките и средните предприятия.

Инвестиционните дейности включват научни изследвания, иновации, демонстрационни и цифрови дейности, включително инвестиции, свързани с пускането на пазара на нови продукти и технологии. Те включват също така иновации в организацията и процесите, включително нови и иновативни бизнес модели в различни области.

Клъстер 5, „Климат, енергия и мобилност“, подкрепя изпълнението на Парижкото споразумение и целите на ООН за устойчиво развитие. Заинтересованите страни от областта на културата и творчеството могат да участват в:

Клъстер 2 — „Култура, творчество и приобщаващо общество“ — има за цел постигане на целите и приоритетите на ЕС, свързани със:
• засилване на демократичното управление и участието на гражданите;
• опазване и популяризиране на културното наследство, както и
• реагиране и оформяне на социални, икономически, технологични и културни трансформации.

FARNET е общност на хора, които осъществяват водено от общностите местно развитие в рамките на Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури (ЕФМДРА). Тази общност обединява местни инициативни рибарски групи (МИРГ), управляващи органи, граждани и експерти от целия ЕС, за да работят за устойчивото развитие на рибарството и крайбрежните райони. В миналото в рамките на тази инициатива често бяха подкрепяни проекти, свързани с изкуствата и занаятите, както и с културното наследство.

Чрез механизма за справедлив преход се допринася за осигуряване на възможност на регионите и населението да се справят с въздействието върху социалната сфера, заетостта, икономиката и околната среда на прехода към постигане на целите на Съюза за 2030 г. в областта на енергетиката и климата и на неутрална по отношение на климата икономика на Съюза до 2050 г., въз основа на Парижкото споразумение.

Европейският социален фонд плюс (ЕСФ+) е основният инструмент на ЕС за инвестиции в хората.

С бюджет от почти 99,3 млрд. евро за периода 2021—2027 г. ЕСФ+ ще продължи да допринася значително за политиките на ЕС относно заетостта, социалната сфера, образованието и уменията, включително за структурните реформи в тези области.

ЕФРР е част от политиката на сближаване на ЕС и има за цел да се повиши икономическото, социалното и териториалното сближаване в Европейския съюз чрез коригиране на дисбалансите между неговите региони, като се подпомагат икономическото възстановяване, създаването на работни места, конкурентоспособността, иновациите и устойчивостта. Чрез фонда се реализират политическите приоритети на Съюза, и по-специално екологичният и цифровият преход.

Алиансите укрепват капацитета на Европа за иновации чрез насърчаване на иновациите посредством сътрудничество и обмен на знания между висшето образование, професионалното образование и обучение (първоначално и продължаващо) и общата социално-икономическа среда, включително научните изследвания.

Ръководството за програмата е достъпно тук.

Академиите за учители подкрепят европейските партньорства между доставчиците на педагогическо образование и обучение, публичните органи и заинтересованите страни.

Академиите развиват европейска и международна перспектива по отношение на образованието на учителите.

С това действие се подкрепя създаването и развитието на европейски платформи за центрове за високи постижения в областта на професионалното образование и обучение (ПОО), допринасящи за регионалното развитие, иновациите и стратегиите за интелигентна специализация, както и за развитието на международните платформи за сътрудничество.

Платформите са отворени за участието както на държави с добре развити системи за високи постижения в областта на професионалното образование, така и на държави в процес на разработване на подобни подходи.

Това са международни партньорства за сътрудничество между организации, работещи в областта на младежта в държавите от ЕС, трети държави, асоциирани към програмата, и трети държави, които не са асоциирани към програмата.

В рамките на проектите се подкрепят международният обмен, сътрудничеството, политическият диалог в областта на младежта и неформалното учене, за да се засили устойчивото социално-икономическо развитие и благосъстоянието на младите хора.

Те ще допринесат за:

Малките партньорства имат за цел разширяване на достъпа до програма „Еразъм+“ за малки участници и за лица, до които трудно може да се достигне чрез дейности в областта на училищното образование, ученето за възрастни, професионалното образование и обучение и младежта.

Безвъзмездните средства са за финансиране на ниско равнище на краткосрочни проекти.

Съществуват прости административни изисквания, като безвъзмездните средства са особено подходящи за нови участници в „Еразъм+“, особено за организации с по-малък организационен капацитет.

Лабораторията за творчески иновации ще стимулира участниците от всички сектори на културата и творчеството да разработват и изпитват иновативни цифрови решения с потенциално положително дългосрочно въздействие върху множество сектори на културата и творчеството.

Лабораторията ще улесни създаването на новаторски решения (напр. инструменти, модели и методологии), които могат да се прилагат за аудио-визуалния сектор и поне за оше един друг творчески и/или културен сектор. Решенията трябва да са лесни за възпроизвеждане и да имат потенциал за навлизане на пазара.

Subscribe to Цифровизация и нови бизнес модели