Skip to main content

Culture and Creativity

Компонентът „Социални инвестиции и умения“ улеснява: развитието на умения и ключови компетентности; съчетаването, внедряването и по-доброто използване на уменията чрез образование, обучение, включително обучение на работното място и свързани с това дейности. В рамките на компонента се подпомагат и проекти, свързани със социалните иновации, здравните услуги, застаряването на населението и дългосрочните грижи, достъпа до профилактика, иновативните лечения и възможностите за електронно здравеопазване, приобщаването и достъпността, както и културните и творческите дейности със социална цел.

Инвестиционните дейности включват научни изследвания, иновации, демонстрационни и цифрови дейности, включително инвестиции, свързани с пускането на пазара на нови продукти и технологии. Те включват също така иновации в организацията и процесите, включително нови и иновативни бизнес модели в различни области.

Subscribe to Инвестиционен комитет