Skip to main content

Culture and Creativity

Центровете за цифрови иновациии помагат на дружествата да се възползват от възможностите на цифровите технологии, за да подобрят своите процеси и продукти с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност. Финансиране от ЕС ще бъде предоставено за центрове, които вече са (или ще бъдат) подкрепени от своите държави членки (или региони), за да се увеличи въздействието на публичното финансиране.

Медийното представяне / представителство и видимостта на уязвимите групи като мигранти и бежанци остават незначителни в основните социални медии в цяла Европа, особено като се има предвид положението в Украйна. Целта е да се намерят начини за насърчаване на приобщаващи социални медии в Европа и да се помогне на тези групи да създадат свои собствени послания за мястото и ролята на бежанците и мигрантите в европейските общества и общности.

 

Програмата „Цифрова Европа“ (DIGITAL) е нова програма на ЕС за финансиране, насочена към осигуряване на цифрови технологии на предприятията, гражданите и публичните администрации. Тя осигурява стратегическо финансиране в отговор на многобройните предизвикателства, пред които сме изправени днес по отношение на цифровите технологии и инфраструктури. Програмата има за цел ускоряване на икономическото възстановяване и оформяне на цифровата трансформация на европейското общество и икономика, което е от полза за всички, и по-специално за малките и средните предприятия.

Subscribe to Програма „Цифрова Европа“