Skip to main content

Culture and Creativity

Projektové workshopy v Gdaňsku

Místo, kde mohou místní obyvatelé řešit problémy, s nimiž se ve městě setkávají, a podílet se tak na utváření města.

Země:
Type of project :
Size of city/region:
People around a table with a city planning.

Základní fakta

Hlavní sponzor: Město Gdaňsk

Rok dokončení: projekt probíhá

Ocenění: Cena předsedy zastupitelstva místní samosprávy za rok 2022 udělovaná Sdružením polských měst

Zadání projektu / Okolnosti

Gdaňsk zaujímá komplexní přístup k zajištění kvality života a dobrých životních podmínek svých obyvatel, a to prostřednictvím uvědomělé správy zastavěných ploch. Rozvojová strategie města Gdaňsk 2030+ staví do popředí kvalitu a soudržnost veřejných prostranství.

V roce 2021 zřídilo město pozici městského architekta, který má na starost koordinaci územního plánování, jakož i zajišťování estetiky a kvality nové i renovované výstavby. Působí také jako prostředník mezi různými orgány místní správy a zástupci odvětvových politik a má přispívat k tomu, aby se Gdaňsk stal zeleným, přístupným a inovativním městem podporujícím sounáležitost obyvatel.

V rámci své činnosti vede městský architekt konzultace a diskuse s místními komunitami v zájmu rozvoje veřejných i soukromých prostranství a budov.

Řešení

Projektové workshopy města Gdaňsk jsou řadou setkání věnovaných inovacím při utváření veřejného prostranství. Jsou koncipovány a realizovány multidisciplinárním týmem kanceláře městského architekta a v případě potřeby jsou přizváni externí odborníci.

Workshopy jsou inkluzivní a otevřené všem zainteresovaným stranám, jako jsou rezidenti, specialisté i laická veřejnost zajímající se o územní plánování a architekturu, investoři, vědecká komunita, úředníci místní samosprávy, nevládní organizace atp.

V rámci jednoho projektového workshopu byla například vyhotovena studie gdaňské třídy Aleja Grunwaldzka, která má pro město význam kvůli sektoru služeb. Cílem je najít způsob, jak navýšit v jejím okolí počet pracovních míst, bytů, služeb, zelených prostranství a rozšířit síť veřejné dopravy. Dalším příkladem projektu je rozvoj architektonické a městské vize vstupu na pláž Stogi.

Projektové workshopy jsou zhmotněním hodnot strategie rozvoje města, k nimž patří spolupráce, vzdělávání, otevřenost, životní prostředí a mobilita. Kladou důraz na rozvoj veřejného prostranství, na sociální integraci a občanskou činnost a zaměřují se na participativní řešení lokálních otázek. Jedním z výstupů jsou doporučení ohledně nových možností, jak město utvářet.

Celý projekt trvá po dobu 3 měsíců až 2 let a obvykle se v jeho rámci koná 5 setkání: úvodní setkání, tři workshopy a setkání na závěr, kde se prezentují doporučení pro budoucí plánování.

Touto metodou již bylo realizováno přibližně 10 projektů.

Kritéria zajišťující vysokou kvalitu projektu (vnímání okolí a kontextu stavby, zajištění rozmanitosti a estetiky)

  • Cílem každého workshopu je zlepšit městské prostředí tím, že se co nejlépe využijí dostupné lidské, architektonické, přírodní a kulturní zdroje, a zároveň se vyřešit případné překážky a omezení či nefunkčnost prostoru.
  • Pro jednotlivé workshopy se vždy sestaví příslušný tým expertů a partnerů, kteří mají kvalifikaci v dané oblasti a vyznají se v tématu, jemuž se projekt věnuje. Jedná se například o urbanisty, sociology, architekty, historiky, inženýry, ekonomy, pedagogy, odborníky na IT, odborníky na média a PR.
  • Projektové semináře výrazně přispívají k vybudování důvěry mezi městskou správou a místní komunitou. Vedou k většímu pocitu zapojení do tvorby politik a ke sdílené odpovědnosti za dopady realizace projektu na fyzický, environmentální a sociální prostor města.
  • Účastníci projektových workshopů si tak k místu procházejícím transformací vytvoří emocionální vazbu. Semináře přispívají i k estetickému vzdělávání účastníků, kteří se pak cítí zodpovědní za použitá řešení a působí jako vyslanci jejich kvality a vhodnosti.

Plánování a řízení

Semináře pořádá Městský architektonický úřad s jedním zaměstnancem na plný a třemi na poloviční úvazek

Rozpočet a financování

V závislosti na složitosti problému, který se má v rámci projektových seminářů řešit, a podle na očekávaných výsledků se rozpočet na jeden projektový workshop pohybuje od 5 000 do 180 000 polských zlotých (1 079 eur až 38 841 eur).

Náklady na lidské zdroje během jednoho běžného projektu (o průměrné délce 6 měsíců) činí 3 500 eur.

Doporučení pro podobné projekty

3 tipy od realizátorů:

  • Sestavte si vhodný tým: zajistěte širokou škálu kompetencí a zaměřte se na sociální dovednosti (komunikace, mediace, vedení).
  • Zvyšujte povědomí o významu projektových seminářů mezi místními politickými představiteli a v rámci městské správy, a to v zájmu získání finančních prostředků na jejich realizaci.
  • Buďte flexibilní a nebojte se pracovat nekonvenčně a napříč obory. Nebojte se dělat chyby, jednejte upřímně, autenticky a především vytrvejte!

Kontaktní údaje

Správu města Gdaňsk můžete kontaktovat e-mailem.