Skip to main content

Culture and Creativity

Vilnius: Muzeum městské dřevěné architektury

Oživení tradičních technik k vytvoření města šetrného k životnímu prostředí.

Země:
Type of project :
Size of city/region:
Museum of Urban Wooden Architecture in Vilnius, Lithuania

Základní fakta

Architektonické studio: JSC Vilniaus Planas

Hlavní sponzor: Město Vilnius

Rok dokončení: 2022

Použité materiály: dřevo

Celková plocha: 1 281 m²

Využitelná podlahová plocha: 242 m²

Ocenění: Cena za evropské dědictví 2022

Zadání projektu / Okolnosti

Město Vilnius si definovalo „10 zásad pro kvalitní architekturu“, které jsou nezbytné pro utváření budoucího obrazu města a kvality života jeho obyvatel. Dvě z těchto zásad mají za cíl zachování a opětovné využití historických budov a památkově chráněných objektů a vyzývají k udržitelnějšímu rozvoji města.

Za prioritní oblast v hlavním urbanizačním plánu města Vilniusu i v plánu správy starého města Vilnius bylo označeno nejstarší historické předměstí Vilniusu: Užupis. Najdeme zde totiž ukázkovou stavbu dřevěného architektonického dědictví: dům č. 52 v ulici Polocko. Je považována za jednu z nejkrásnějších historických dřevěných budov ve Vilniusu, nicméně byl celá desetiletí neobýván, a tak značně zchátral.

V roce 2019 se však město Vilnius rozhodlo budovu opravit a zřídit zde novou kulturní instituci – Muzeum městské dřevěné architektury (Museum of Urban Wooden Architecture neboli MUWA).

Řešení

Dům byl postaven v 19. století a je příkladem městské dřevěné architektury s nebývalými řezbami na fasádě.

Cílem restauračních prací, které provádí interdisciplinární tým tesařů, řezbářů, výzkumníků zabývajících se polychromií a restaurátorů, bylo zachovat autentičnost budovy. Uchováno bylo 80 % původních vnějších dekoračních prvků a rovněž 70 % původních stěn a stavebních konstrukcí. Aby se omezilo používání nových materiálů na minimum, použily se prvky z jiných zbouraných dřevěných staveb, které již nebylo možné zachránit.

Dekorace na stěnách uvnitř domu byla také zachována a částečně obnovena v souladu s výsledky polychromního výzkumu.

Muzeum MUWA propaguje dřevěnou architekturu jako udržitelné řešení šetrné k životnímu prostředí, které se může stát nedílnou součástí současného města. V muzeu je k vidění výstava, která propojuje minulost, současnost a budoucnost městské dřevěné architektury ve světě, jakož i díla místních umělců, studentů a absolventů Vilniuské akademie umění.

Kromě toho bylo zřízeno konzultační středisko s databází řemeslníků, které má vlastníkům a obyvatelům dřevěných budov ve Vilniusu pomoci se naučit, jak mají o své domy udržitelným způsobem pečovat, aby byla zachována jejich autentičnost a historická hodnota.

Renovace uvedeného domu inspirovala podobný projekt v dalším předměstí Vilniusu, v Šnipiškės, kde má vzniknout experimentální centrum historické a současné dřevěné architektury.

Kritéria zajišťující vysokou kvalitu projektu (vnímání okolí a kontextu stavby, zajištění rozmanitosti a estetiky)

Zřízením muzea MUWA se městu podařilo upozornit na význam restaurování dřevěných budov udržitelným způsobem a možnost nalézt pro ně nový účel. Projekt má jít zároveň příkladem a inspirovat renovaci podobných domů v Litvě i v celém Pobaltí.

Aktivity muzea přispívají ke zvyšování povědomí obyvatel a návštěvníků o estetice a současném využívání památkově chráněných dřevěných staveb a vytvářejí tak nové místo pro historické dřevěné budovy v současném městském prostředí.

Kromě toho muzeum zveřejnilo katalog původních prvků dřevěné architektury ve Vilniusu a uspořádalo dvě mezinárodní konference: konferenci pro současnou dřevěnou architekturu (2022) a konferenci o dřevěných architektonických památkách ve městech (2023).

Od svého otevření se muzeum stalo místem setkávání obyvatel předměstí. Konzultační centrum již s údržbou a renovací dřevěných budov pomohlo asi 100 občanům.

Z uměleckého hlediska obsahuje dům autentické materiály a prvky z konce 19. století. Jeho jedinečná dekorace ho odlišuje od ostatních obytných dřevěných budov a dodává mu charakter příměstské rezidence.

Muzeum je příkladem zachování dřevěné architektonické památky, která posiluje vizuální identitu Užupisu a je ikonickým a zároveň velmi oblíbeným místem obyvatel Vilniusu.

Plánování a řízení 

6 zástupců města Vilnius z odboru kultury, odboru pro zachování kulturního dědictví a odboru projektového řízení.

Ředitel odboru pro muzea a památníky města Vilnius

3 zaměstnanci muzea MUWA

Technický dohled zajišťovala společnost JSC Vilniaus vystymo kompanija.

Rozpočet a financování 

Celková hodnota projektu činí 1 183 597 eur, z čehož 506 991,18 eur poskytla Evropská unie (priorita 7 „Podpora kvalitních pracovních míst a účasti na trhu práce“ v rámci investičního akčního programu Evropské unie) a 676 606,63 eur je financováno samotným městem Vilnius.

Doporučení pro podobné projekty

  1. Investujte značný čas a zdroje do dokumentace a výzkumu, včetně architektonických studií, rešerší v archivu a průzkumu přímo na místě. Tím se zajistí, že projekt bude v souladu s původní estetikou i kulturním významem budovy.
  2. Oslovte kvalifikované řemeslníky a památkáře, kteří jsou vzdělaní v restaurátorství a mají odborné znalosti v oblasti tradičních stavebních a řemeslných technologií, aby se zajistilo zachování autentičnosti stavby během renovace.
  3. Prioritu dávejte udržitelnosti a zachování autenticity: používejte stávající materiály a minimalizuje zavádění nových prvků. Usilujte o dosažení rovnováhy mezi ochranou památky a moderními požadavky a zajistěte, aby budova zůstala funkční a zároveň odpovídala svým historickým a kulturním kořenům.

Kontaktní údaje

Na museum MUWA se můžete obracet e-mailem.