Skip to main content

Culture and Creativity

Kulturní dědictví

Zjistěte, jak Komise podporuje členských států a zúčastněných stran v zájmu ochrany evropského kulturního dědictví.

Evropské kulturní dědictví tvoří cenná a rozmanitá mozaika kulturních a tvůrčích projevů. Jde o odkaz předchozích generací Evropanů a zároveň odkaz pro Evropany budoucí.

Zahrnuje přírodní stanoviště, architekturu, archeologická naleziště, muzea, památky, výtvarná díla, historická města, literární, hudební a audiovizuální díla a um, vědomosti, řemeslné dovednosti, zvyky a tradice obyvatel Evropy.

Kulturní dědictví obohacuje životy jednotlivých občanů, je hybnou silou kulturního a kreativního odvětví a hraje roli při vytváření a navyšování evropského sociálního kapitálu. Je rovněž důležitým zdrojem pro hospodářský růst, zaměstnanost a sociální soudržnost a nabízí potenciál k revitalizaci městských a venkovských oblastí a podpoře udržitelného cestovního ruchu.

Úloha a činnosti EU

Přestože je péče o tuto oblast především úkolem členských států a jejich regionálních a místních orgánů, EU je odhodlána chránit a rozšiřovat evropské kulturní dědictví prostřednictvím řady politik a programů.

Evropské kulturní dědictví je podporováno řadou politik, programů a finančních prostředků EU, zejména programem Kreativní Evropa. Politiky EU v jiných oblastech, od výzkumu, inovací, vzdělávání, životního prostředí, změny klimatu, regionálních politik až po digitální politiky, v čím dál vyšší míře zohledňují kulturní dědictví. Finanční prostředky pro kulturní dědictví jsou v důsledku toho k dispozici v rámci programů Horizont 2020, Erasmus+, Evropa pro občany a evropských strukturálních a investičních fondů.

Členské státy EU realizují politickou spolupráci v oblasti kulturního dědictví prostřednictvím Rady ministrů školství, mládeže, kultury a sportu a prostřednictvím otevřené metody koordinace. Odborná skupina Komise pro kulturní dědictví, která funguje od roku 2019, poskytuje rady ohledně provádění politiky EU v oblasti kulturního dědictví. Zahrnuje členské státy, přidružené země, evropské sítě kulturního dědictví, organizace občanské společnosti a mezinárodní organizace, jakož i orgány EU.

Evropský akční rámec pro kulturní dědictví

Jedním z nejdůležitějších prvků na úrovni EU je evropský akční rámec pro kulturní dědictví (2018), který odráží společné uspořádání činností souvisejících s kulturním dědictvím na evropské úrovni. Navazuje na úsilí Evropského roku kulturního dědictví 2018 s cílem zachovat a zvýšit jeho úspěch a zajistit tak jeho trvalý dopad. Tento rámec stanoví soubor čtyř zásad a pěti hlavních oblastí pokračujících činností v oblasti evropského kulturního dědictví:

Čtyři klíčové zásady
  • holistický charakter
  • začleňující/integrovaný charakter
  • tvorba politiky založená na faktech
  • účast mnoha zúčastněných stran
Pět oblastí pokračujících činností
  • inkluzivní Evropa: účast a přístup pro všechny
  • udržitelná Evropa: inteligentní řešení pro soudržnou a udržitelnou budoucnost
  • odolnější Evropa: ochrana ohroženého kulturního dědictví
  • inovativní Evropa: mobilizace znalostí a výzkumu
  • silnější globální partnerství: posílení mezinárodní spolupráce

Kulturní dědictví

Podrobné informace o kulturním dědictví, souvisejících politikách EU, možnostech financování, hlavních iniciativách a úspěšných příkladech