Skip to main content

Culture and Creativity

Centra pro digitální inovace pomáhají společnostem, aby využily příležitostí, které jim ke zdokonalení jejich procesů a produktů nabízejí digitální prostředky, a aby tak zvýšily svou konkurenceschopnost. Finanční prostředky EU budou mít k dispozici ta centra, která již jsou (nebo budou) podporována členskými státy (nebo regiony), kde se nacházejí, protože se tímto způsobem zvýší dopad veřejného financování.

S+T+ARTS je platforma, jejímž cílem je těsněji propojit technologie a uměleckou praxi s cílem řešit sociální, environmentální a hospodářské výzvy, kterým Evropa čelí. Podporuje tvorbu kreativnějších, inkluzivnějších a udržitelnějších technologií prostřednictvím spolupráce mezi umělci, vědci, inženýry a výzkumnými pracovníky. Její hlavní myšlenkou je, že umění, věda a technologie mohou mít prospěch z toho, že si mohou vzájemně předávat svůj pohled na věc a že se pro výzkum a podnikání otevřou nové možnosti.

Prostřednictvím svých několika pilířů S+T+ARTS nabízí:

Projekt partnerství WORTH podporuje malé a střední podniky v kreativním odvětví, aby spolupracovaly na nadnárodní úrovni s cílem vyvíjet inovativní výrobky se zajímavým designem. Projekt podněcuje výměny a partnerství mezi kreativními pracovníky, designéry, výrobci, řemeslníky a technologickými firmami. Klíčovými zásadami projektů je kvalita zkušeností, včetně stylu a estetiky, zdravé a bezpečné životní prostředí, udržitelnost a oběhovost, jakož i začleňování a dostupnosti (včetně cenové). Iniciativa WORTH II, která byla zahájena v roce 2021, navazuje na úspěch první fáze (2017–2021).

Cílem iniciativy Nový evropský Bauhaus je vytvořit kreativní interdisciplinární hnutí, které propojí Zelenou dohodu pro Evropu s každodenním životem občanů EU. Na koncepci této iniciativy se přímo podíleli občané, odborníci, podniky a instituce. Jejím cílem je:

Fond AMIF se konkrétně zaměřuje na opatření v oblasti včasné integrace s možností nadstandardní míry spolufinancování pro místní a regionální orgány a občanskou společnost. Nový program se zaměřuje především na rané fáze integrace a jeho celkovými cíli jsou:

Projekty podporují činnosti v oblasti mobility určené

  • osobám, které se vzdělávají: žákům, studentům, stážistům, učňům, mladým lidem, dospělým, kteří se vzdělávají
  • zaměstnancům: profesorům, učitelům, školitelům, pracovníkům s mládeží a osobám pracujícím v organizacích působících v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže

Projekty se zaměřují především na podporu osob, které se vzdělávají, při získávání znalostí, dovedností a postojů, včetně jazykových kompetencí.

Dílčí program programu LIFE s názvem Přechod na čistou energii podporuje přechod na ekonomiku, která energeticky účinná, je založena na obnovitelných zdrojích energie a je klimaticky neutrální a odolná vůči změně klimatu.

Poskytuje finanční prostředky na koordinační a podpůrné akce s vysokou přidanou hodnotou EU, jejichž cílem je odstranit překážky na trhu, které brání socioekonomickému přechodu k udržitelné energii.

Z programu LIFE se spolufinancují projekty v oblasti
• přizpůsobení měst a územní plánování
• odolnosti infrastruktury
• udržitelného hospodaření s vodou v oblastech ohrožených suchem
• zvládání povodní a správy pobřežních oblastí
• odolnosti odvětví zemědělství, lesnictví a cestovního ruchu
• podpory nejvzdálenějších regionů EU s přípravou na mimořádné povětrnostní jevy, zejména v pobřežních oblastech.

V rámci misí EU Komise koordinuje sdružování nezbytných zdrojů týkající se programů financování, politik a předpisů a dalších činností. Cílem těchto misí je také mobilizovat a stimulovat veřejné i soukromé subjekty, jako jsou členské státy EU, regionální a místní orgány, výzkumné ústavy, zemědělci a správci půdy, podnikatelé a investoři, aby se dosáhlo reálných a trvalých výsledků. Aby společnost snáze přijala nová řešení a přístupy, bude se v rámci misí navazovat přímý kontakt s občany.

Program Evropské inovační ekosystémy (EIE), který je součástí programu Horizont Evropa, usiluje o vytvoření propojenějších, inkluzivnějších a účinnějších inovačních ekosystémů a o podporu rozšiřování podniků, jak je stanoveno v novém evropském programu inovací.

Inovační ekosystémy

Znalostní a inovační společenství EIT jsou partnerství, která sdružují podniky, výzkumná střediska a univerzity a jejichž cílem je zintenzivnit jejich spolupráci a vytvořit prostředí příznivé pro rozvoj tvůrčích myšlenkových procesů a inovací. Tato společenství přispívají k rozvoji inovativních produktů a služeb, ke vzniku nových společností a k odborné přípravě nové generace podnikatelů. Kulturní a kreativní společenství EIT přijde s inovativními řešeními v zájmu posílení jednotlivých odvětví a průmyslových branží a jejich vyšší odolnosti.

Investiční činnosti zahrnují výzkum, inovace, demonstrace a digitální činnosti, včetně investic souvisejících s uváděním nových produktů a technologií na trh. Zahrnují také organizační a procesní inovace, včetně nových a inovativních podnikatelských modelů. Mezi tyto oblasti mohou patřit mezi jinými energetika, energeticky náročná průmyslová odvětví, životní prostředí, modrá ekonomika, námořní záležitosti, doprava, zdravotnictví, vědy o živé přírodě, biotechnologie, zemědělsko-potravinářská oblast, obrana, vesmír a kulturní a kreativní odvětví.

Činnosti v rámci podprogramu „Rozšiřování účasti a posilování Evropského výzkumného prostoru“ jsou zaměřeny na podporu šíření a využívání výsledků výzkumu posílením interakce mezi vzděláváním a výzkumem. Zainteresované strany z kulturního a kreativního odvětví se mohou zapojit jako partneři do výzkumných projektů zaměřených na posílení regionální excelence v oblasti inovací se zapojením ekosystémů různých aktérů, kteří mohou šířit znalosti a rozšířit svou účast na výzkumném a inovačním procesu.

Klastr 5 „Klima, energetika a mobilita“ podporuje provádění Pařížské dohody a cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje. Zainteresované strany z kulturního a kreativního odvětví se mohou zapojit jako partneři do:

Projekty klastru 3 „Civilní bezpečnost pro společnost“ podpoří provádění politických priorit EU týkajících se bezpečnosti, včetně kybernetické bezpečnosti, a snižování rizika katastrof a odolnosti vůči nim. Zainteresované strany z kulturního a kreativního odvětví se mohou zapojit jako partneři do: • výzkumných projektů přispívajících k boji proti nedovolenému obchodování s kulturními statky • posouzení rizik katastrof a zranitelných míst v lokalitách kulturního dědictví • velkých kulturních akcí

Cílem klastru 1 „Zdraví“ je vytvořit silnější, inkluzivnější a demokratičtější evropskou společnost. Zaměřuje se na rozvoj klíčových vznikajících digitálních technologií, odvětví a hodnotových řetězců.

Výzvy k předkládání návrhů v rámci cíle „Zachování zdraví v rychle se měnící společnosti“ mohou zahrnovat zúčastněné strany z odvětví kultury jakožto partnery přispívající k podpoře zdravějšího životního stylu a chování a mohou podpořit účinná řešení v oblasti podpory zdraví a prevence nemocí.

Klastr 2 „Kultura, kreativita a inkluzivní společnost“ má za cíl splnit cíle a priority EU související s:
• posílením demokratické správy věcí veřejných a občanské angažovanosti
• ochranou a podporou kulturního dědictví a
• reakcí na sociální, ekonomickou, technologickou a kulturní transformaci a její utváření.

Návrhy se mohou týkat realizace inovativního výzkumu v těchto oblastech:
• demokracie a správa věcí veřejných
• evropské kulturní dědictví a kulturní a kreativní odvětví
• socioekonomická transformace.

Členové sítě FARNET se zabývají prováděním komunitně vedeného místního rozvoje v rámci Evropského námořního a rybářského fondu (ENRF). Tato komunita sdružuje místní akční skupiny v oblasti rybolovu, řídicí orgány, občany a odborníky z celé EU, kteří pracují na udržitelném rozvoji rybolovu a pobřežních oblastí. Již v minulosti tato iniciativa často podporovala projekty týkající se umění a řemesel, jakož i kulturního dědictví.

Mechanismus pro spravedlivou transformaci přispívá ke splnění specifického cíle, kterým je umožnit regionům a lidem řešit sociální, hospodářské a environmentální dopady a dopady v oblasti zaměstnanosti zapříčiněné transformací, která je zaměřena na dosažení cíle Unie v oblasti energetiky a klimatu pro rok 2030 a na přechod na klimaticky neutrální ekonomiku Unie do roku 2050 na základě Pařížské dohody. Fond FST je klíčovým nástrojem, který bude pomáhat regionům nejvíce postiženým přechodem na klimatickou neutralitu.

Fond EFRR je součástí politiky soudržnosti EU. Jeho cílem je posílit hospodářskou, sociální a územní soudržnost v Evropské unii nápravou nerovnováhy mezi jejími regiony, podporou hospodářského oživení, tvorby pracovních míst, konkurenceschopnosti, inovací a udržitelnosti. Naplňuje politické priority Unie, zejména ekologickou a digitální transformaci.

V rámci EFRR funguje program Interreg: přeshraniční spolupráci podporuje Interreg A a NPP, nadnárodní spolupráci Interreg B, meziregionální spolupráci Interreg C a spolupráci s nejvzdálenějšími regiony Interreg D..

Tyto aliance mají posílit inovační kapacitu Evropy prostřednictvím podpory inovací na základě spolupráce a toku znalostí mezi vysokoškolským vzděláváním, odborným vzděláváním a přípravou (počátečními i dalšími) a větším zohledněním dalšího socioekonomického kontextu, např. výzkumu.

Příručka k programu je k dispozici zde

Cílem tohoto podprogramu pro oběhové hospodářství a kvalitu života je usnadnit transformaci na udržitelné, oběhové, netoxické, energeticky účinné hospodářství odolné vůči změně klimatu a směrem k ochraně, obnově a zlepšování kvality životního prostředí.

Podprogram zahrnuje přímé intervence nebo může podpořit začlenění těchto cílů do jiných politik.

Laboratoř pro kreativní inovace bude motivovat aktéry z celého kulturního a kreativního odvětví, aby navrhli a otestovali inovativní digitální řešení, která mají potenciál velkou část těchto odvětví dlouhodobě pozitivně ovlivnit.

Laboratoř usnadní tvorbu inovativních řešení (např. nástrojů, modelů a metodik), která se mohou uplatnit v audiovizuálním odvětví a alespoň v jednom dalším kreativním a/nebo kulturním odvětví. Řešení by měla být snadno replikovatelná a mít potenciál proniknout na trh.

Subscribe to Výzkum, vývoj a inovace