Skip to main content

Culture and Creativity

Gdańsks designworkshops

Lokale løser bymæssige udfordringer og former deres by.

Lande:
Type of project :
Size of city/region:
People around a table with a city planning.

Vigtige oplysninger

Hovedsponsor: Gdańsk by

Færdiggørelsesår: igangværende

Priser: Prisen for leder af lokale myndigheder i 2022, der blev tildelt af sammenslutningen af polske byer

Bymæssig/regional baggrund

Gdańsk tager en samlet tilgang til at sikre sine indbyggeres livskvalitet og trivsel gennem bevidst forvaltning af det bebyggede miljø. Udviklingsstrategien Gdańsk 2030+ sætter kvalitet og sammenhæng i det offentlige rum i centrum for byens udviklingsmål.

Gdańsk oprettede stillingen stadsarkitekt i 2021 for at koordinere byplanlægning, æstetik og kvaliteten af nye og renoverede bebyggede omgivelser. Stadsarkitekten opererer i krydsfeltet mellem forskellige lokale myndigheder og sektorspecifikke politikker for at bidrage til at gøre Gdańsk til en grøn, fælles, tilgængelig og innovativ by.

Nogle af stadsarkitektens aktiviteter består af høringer og deltagelsesbaserede processer med lokalsamfundene med henblik på byudvikling i offentlige og private områder.

Løsning

Gdańsks designworkshops er en række møder, der beskæftiger sig med nytænkning inden for udformningen af det offentlige rum. Workshopperne udvikles og gennemføres af et tværfagligt team fra stadsarkitektens kontor samt eksterne eksperter, når det er nødvendigt.

Gdańsks designworkshops er inklusive og åbne for alle interesserede parter, f.eks. beboere, specialister og ikke-specialister i byplanlægning og arkitektur, investorer, forskersamfund, lokale embedsmænd og ikke-statslige organisationer.

Designworkshop-processen har f.eks. ført til en undersøgelse af den centrale vej Grunwaldzka, et vigtigt serviceområde i byen, som vil øge antallet af arbejdspladser, lejligheder, tjenester og grønne områder samt udvide det offentlige transportnet. Et andet eksempel er udviklingen af en arkitektonisk og bymæssig vision for indgangen til Stogi strand.

Workshopperne afspejler værdierne i byens udviklingsstrategi, nemlig: samarbejde, uddannelse, åbenhed, miljø og mobilitet. Med vægt på det offentlige rum, social integration og aktivt medborgerskab fokuserer de på deltagelsesbaseret problemløsning af lokale spørgsmål og giver anbefalinger til nye retningslinjer for byens udformning.

Processen varer mellem tre måneder og to år og omfatter typisk fem møder: indledning, tre workshopper og en konklusion med anbefalinger til fremtidig planlægning.

Omkring 10 projekter er allerede blevet gennemført ved brug af denne metode.

Kriterier for kvalitet (sammenhæng, tilhørsforhold, mangfoldighed, skønhed)

  • Hver workshop forbedrer bymiljøet ved hjælp af de tilgængelige menneskelige, arkitektoniske, naturlige og kulturelle ressourcer, samtidig med at rummets begrænsninger og funktionsmangler håndteres.
  • De eksperter og partnere, der inddrages i denne workshopbaserede metode, er nøje udvalgt til de enkelte emner, fagområder og problemstillinger. Det drejer sig f.eks. om byplanlæggere, sociologer, arkitekter, historikere, ingeniører, økonomer, undervisere, IT-specialister, medier og PR-eksperter.
  • Designworkshopperne har i høj grad bidraget til at opbygge tillid mellem byforvaltningen og lokalsamfundet. De har givet deltagerne en øget følelse af at have indflydelse på den politiske beslutningsproces og et fælles ansvar for virkningen af politikkerne på byens fysiske, miljømæssige og sociale rum.
  • Deltagerne i designworkshopperne har alle en følelsesmæssig tilknytning til det sted, der omlægges. Workshopperne bidrager til den æstetiske uddannelse af deltagerne, som derefter føler sig ansvarlige for de anvendte løsninger og fungerer som ambassadører for deres kvalitet og hensigtsmæssighed.

Planlægning og forvaltning

Workshopperne ledes af stadsarkitektens kontor med én fuldtidsansat og tre deltidsansatte.

Budget og finansiering

Afhængigt af kompleksiteten af det problem, der løses ved hjælp af designworkshopmetoden, og de forventede resultater varierer budgettet fra 5.000 til 180.000 polske złoty (1.079 - 38.841 euro) pr. designworkshop.

Personaleudgifterne til en gennemsnitlig workshop (6 måneder) beløber sig til 3.500 euro.

Idéer til udbredelse

Tre tips fra byen/regionen:

  • Saml dit team: Indhent en bred vifte af kompetencer med stor vægt på sociale færdigheder (kommunikation, mægling, lederskab).
  • Indhent finansiering ved at øge bevidstheden om værdien af designworkshops blandt lokale politiske ledere og hos byens forvaltning.
  • Vær fleksibel i processen, vær ikke bange for at arbejde ukonventionelt, hvor medarbejdere fra forskellige niveauer arbejder på lige vilkår Vær modig, tør at begå fejl, vær venlig, ærlig og giv ikke op!

Kontaktoplysninger:

Kontakt Gdansk kommune via e-mail.