Skip to main content

Culture and Creativity

Kulturpolitisk samarbejde på EU-niveau

Samarbejdet om kulturpolitik mellem Europa-Kommissionen og de 27 EU-lande finder sted i Rådets kulturpolitiske forberedende organer (Rådet for Uddannelse, Ungdom, Kultur og Sport) og dets Kulturudvalg.

Kommissionen står til ansvar over for Europa-Parlamentet og, på kulturområdet, over for sit Kultur- og Uddannelsesudvalg.

Dette samarbejde kræver også dialog med civilsamfundsorganisationer, interessenter fra kultursektoren og andre aktører som kommuner og regioner og internationale organisationer, bl.a. Europarådet, FN's Organisation for Uddannelse, Videnskab og Kultur (UNESCO) og Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD).

Samarbejdet med medlemslandene

Den åbne samarbejdsmetode er en praktisk og struktureret måde at samle repræsentanter fra EU-landene på for at tilskynde til udveksling af god praksis for udformning af politikker og finansieringsordninger. Metoden giver en fælles forståelse for emnerne og medvirker til at skabe konsensus om løsninger og den praktiske gennemførelse af dem.

Gennem den åbne samarbejdsmetode mødes eksperter, der er udpeget af medlemslandene, 5-6 gange i løbet af halvandet år for at udarbejde politiske anbefalinger, vejledninger og værktøjer, der deles i hele EU. Europa-Kommissionen har ansvaret for at tilrettelægge den åbne samarbejdsmetode, er vært ved hovedparten af møderne og understøtter medlemmerne i de enkelte grupper med forskning og undersøgelser.

Ekspertgrupper har med brug af den åbne samarbejdsmetode holdt møder siden 2008. De seneste emner er:

I perioden 2015-2018 (se arbejdsplanen på kulturområdet 2015-2018) udarbejdede grupper under den åbne samarbejdsmetode følgende rapporter:

Dialog med de kulturelle og kreative sektorer

Kommissionen forpligter sig til at styrke dialogen med organisationer fra de kulturelle og kreative sektorer i den nye europæiske kulturdagsorden. Et sådant samarbejde er en forudsætning for en vellykket gennemførelse af dagsordenen.

Kommissionen samler interessenter og beslutningstagere for at drøfte centrale spørgsmål i tråd med de politiske prioriteter og sætter fokus på udviklingen og behovene i de kulturelle og kreative sektorer. Formålet er at give kultursektoren en stærkere stemme i den kulturpolitiske debat på europæisk niveau og samtidig tilskynde organisationerne til øget samarbejde.

Voices of Culture er navnet denne strukturerede dialog, som Kommissionen har støttet siden 2015. Voices of Culture danner ramme om drøftelser mellem Kommissionen og en række interessenter fra civilsamfundene i EU. Voices of Culture-møderne afholdes i øjeblikket af Goethe-instituttet på vegne af Europa-Kommissionen.

På Voices of Cultures websted finder du både de aktuelle temaer, der behandles på møderne, og tidligere temaer.

Du kan se flere emner under tidligere udgaver.