Skip to main content

Culture and Creativity

Delprogrammet under LIFE "Omstilling til ren energi" støtter omstillingen til en energieffektiv, klimaneutral og modstandsdygtig økonomi baseret på vedvarende energi.

Via delprogrammet ydes finansiering til koordinerings- og støttetiltag, der skaber stor merværdi for EU, og som er rettet mod at fjerne markedsbarrierer, der bremser den samfundsøkonomiske omstilling til bæredygtig energi.

LIFE-programmet medfinansierer projekter inden for:
• bytilpasning og fysisk planlægning
• modstandsdygtig infrastruktur
• bæredygtig forvaltning af vand i områder udsat for tørke
• oversvømmelses- og kystforvaltning
• modstandsdygtige landbrugs-, skovbrugs- og turismesektorer
• støtte til regionerne i EU's yderste periferi med hensyn til beredskab ved ekstreme vejrforhold, især i kystområder.

Delprogrammet for cirkulær økonomi og livskvalitet har til formål at lette omstillingen til en bæredygtig, cirkulær, giftfri, energieffektiv og klimarobust økonomi og beskytte, genoprette og forbedre miljøkvaliteten.

Delprogrammet omfatter direkte interventioner eller støtte til at integrere målene i andre politikker.

LIFE-programmet skal også fremover medfinansiere projekter i miljøsektoren, navnlig inden for den cirkulære økonomi. De kommer til at omfatte genvinding af ressourcer fra affald, vand, luft, støj, jord og kemikalier samt miljøforvaltning.

Subscribe to LIFE-programmet