Skip to main content

Culture and Creativity

Kultuuripärand regionaalpoliitikas

Nii Euroopa piirkondade ja linnade elanikud kui ka külastajad väärtustavad kultuuri väga kõrgelt. Kultuuripärand on piirkondade kuvandi ja identiteedi tähtsaim osa. Kultuuriturism moodustab Euroopa turismitegevusest 40%.

Kultuuripärandil on tähtis osa kaasava ja kestliku arengu suunas liikumisel ning kultuuripärandi abil saab elavdada linnu ja piirkondi. Euroopa Liit teeb koostööd linnade ja piirkondadega, et toetada kultuuri rahaliselt, suurendada teadlikkust kultuuri ja kultuuripärandi potentsiaalist ning kavandada integreeritud strateegiad, hõlmates seejuures mitut vahendit.

Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) ja kultuuripärand

Sellest fondist toetatakse kultuuripärandit meetmete kaudu, millega rahastatakse kultuurivarade kaitset, arendamist ja edendamist kohalikul tasandil.

Aastatel 2007–2013 ja 2014–2020 võetud meetmete kohta võib tuua muu hulgas järgmised näited.

Rohkem näiteid kultuuripärandi projektidest võib leida Euroopa Regionaalarengu Fondi veebisaidil, kus saab tutvuda ka REGIOSTARSi auhindadega.

ELi linnade tegevuskava

ELi liikmesriigid käivitasid 2018. aastal kultuuri ja kultuuripärandi valdkonnas uusi partnerlusi. See mitmetasandiline töömeetod toetab linnade, liikmesriikide, Euroopa Komisjoni ja muude sidusrühmade koostööd ELi linnade tegevuskava raames.

ELi linnade tegevuskava eesmärk on parandada ELi poliitika kujundamist ja rakendamist selle 3 aspektist:

  1. parem õigusloome,
  2. parem rahastamine,
  3. paremad teadmised.

Kõigi partnerluste käigus koostatakse vabatahtlikud tegevuskavad, kus on konkreetsed algatused, mille peavad ellu viima partnerluse liikmed. Need tegevuskavad on ELi linnade tegevuskava peamine rakendusmehhanism.

Kultuuripärandi meede

Kultuuripärandi meede on kohalike ja piirkondlike poliitikakujundajate vastastikkuse õppe programm, mille kaudu vahetatakse kultuuripärandit käsitlevaid teadmisi. Meede, mida rahastatakse programmi „Loov Euroopa“ kaudu, algas 2020. aasta jaanuaris.

See on meede, mille algatas partnerite konsortsium, mida juhib EUROCITIES koostöös Europa Nostra, Euroopa piirkondade teadusuuringute ja innovatsiooni võrgustiku (ERRIN), KEA European Affairsi ja Euroopa arhitektide nõukoguga (ACE), ning mida koordineerib hariduse, noorte, spordi ja kultuuri peadirektoraat (DG EAC).

Projekti raames koostatakse kataloog, mis sisaldab 30 head tava, mis pärinevad linnadest ja piirkondadest ning linnavälistest ja maapiirkondadest kogu Euroopa Liidus. Meetme osana korraldatakse valitud kohtades 12 vastastikuse õppe külaskäiku, kus iga kord kohtub omavahel üle 20 osaleja.

Kultuuripärandi meetme raames saab üle 100 kohaliku ja piirkondliku poliitikakujundaja vahetada kultuuripärandi alaseid teadmisi, keskendudes järgmistele teemadele:

  • kultuuripärandi kaasav juhtimine,
  • pärandi hulka kuuluvate hoonete sobiv taaskasutus,
  • kultuuripärandisse sekkumise kvaliteedipõhimõtted.

See meede tugineb varasemale vastastikuse õppimise algatusele, mida samuti rahastati programmist „Loov Euroopa“ („Kultuur linnade ja piirkondade jaoks“) aastatel 2015–2017. Selle käigus uuriti valitud kultuurialgatusi ning nende mõju kohalikule ja piirkondlikule arengule.

Projekti väljundite hulka kuuluvad

  • kataloog, mis hõlmab 70 juhtumiuuringut,
  • 15 linna ja piirkonna õppekülastused,
  • 10 linna ja piirkonna tipptasemel nõustamine.

„Horisont 2020“ piirkondade ja linnade kultuuripärandi heaks

2019. aastal investeeris Euroopa Liit 25 miljonit eurot nelja projekti jaoks, millega muudeti ajaloolised linnapiirkonnad ja kultuurimaastikud ettevõtlus- ning sotsiaalse ja kultuurilise integratsiooni keskusteks.

Näited programmist rahastatavate projektide kohta.

RURITAGE

Projekti käigus näidati, kuidas maapiirkonnad võivad olla kultuuri- ja looduspärandi taaselustamise eeskujuks.

Vaata lähemalt projekti RURITAGE kohta.

ROCK

Projekt keskendub ajaloolistele linnakeskustele kui laboritele, et näidata, kuidas kultuuripärand saab olla ainulaadne ja võimas uuenduste käivitaja ning kestliku arengu ja majanduskasvu mootor kogu linnale.

Vaata lähemalt projekti ROCK kohta.

CLIC

CLIC on valdkondadeülene projekt, mille eesmärk on määrata kindlaks hindamisvahendid, mille abil katsetada, rakendada, valideerida ja jagada ringmajanduse uuenduslikke rahastamis-, ettevõtlus- ja juhtimismudeleid kultuuripärandi ja -maastike taaskasutamiseks.

Programmi „Horisont 2020“ raames loodi töörühm, mis tegeleb linnade ehitusmälestiste taaskasutamise rahastamis- ja ärimudelite väljatöötamisega. Rühm annab nõu hoonete ja alade taaskasutamise rahastamiseks ja haldamiseks kooskõlas ringmajanduse põhimõtetega. CLIC-projekt juhib töörühma tegevust.

Vaata lähemalt projekti CLIC kohta.

Open Heritage

Projekti „Open Heritage“ („Avalik pärand“) raames määratakse kindlaks parimad tavad, mida kohtab Euroopas pärandi kohandatud kujul kasutuselevõtul, ja katsetatakse nende toimimist.

Vaata lähemalt projekti Open Heritage kohta.

Lisateave