Skip to main content

Culture and Creativity

Kultuuripärandi eksperdirühm

Euroopa Komisjoni mitteametlik kultuuripärandi eksperdirühm loodi 2019. aastal, et säilitada Euroopa kultuuripärandiaastal 2018 saavutatud ainulaadne mitut sidusrühma hõlmav koostöö ja poliitiline dialoog.

Eksperdirühma eesmärk on edendada ühtsel lähenemisviisil põhinevaid riiklikke poliitikameetmeid, millega tagatakse Euroopa kultuuripärandi pikaajaline väärtus ja kestlikkus. Eksperdirühm annab komisjonile nõu ja ekspertteadmisi ning toimib kultuuripärandit käsitleva poliitika konsultatsiooni- ja teabevahetusplatvormina, et toetada Euroopa kultuuripärandi tegevusraamistiku rakendamist.

Eksperdirühma liikmed

  • ELi liikmesriigid
  • Lääne-Balkani riigid
  • Norra
  • 26 Euroopa kultuuripärandi sidusrühmade organisatsiooni esindajad
  • viis üksikisikust eksperti
  • Rahvusvahelised organisatsioonid, nagu UNESCO, Euroopa Nõukogu, OECD ning Kultuuriväärtuste Säilitamise ja Restaureerimise Rahvusvaheline Uurimiskeskus (ICCROM)
  • Euroopa Parlament (vaatlejana)
  • Regioonide Komitee (vaatlejana)

Lisateavet eksperdirühma kohta leiate komisjoni eksperdirühmade registrist.