Skip to main content

Culture and Creativity

S+T+ARTS on platvorm, mille eesmärk on siduda tehnoloogia ja kunst tihedamalt, et lahendada Euroopa ees seisvaid sotsiaalseid, keskkonnaalaseid ja majanduslikke probleeme. See toetab loovamate, kaasavamate ja säästvamate tehnoloogiate arendamist kunstnike, teadlaste, inseneride ja teadlaste koostöö kaudu. Tähelepanu keskmes on idee, et kunstile, teadusele ja tehnoloogiale on kasulik seisukohtade jagamine ning uute võimaluste avamine teadusuuringutele ja ettevõtlusele.

S+T+ARTS pakub oma eri sammaste kaudu järgmist:

Partnerlusprojekt „WORTH“ toetab loomesektori väikeettevõtteid riikidevahelises koostöös, et töötada välja uuenduslikke disainile keskenduvaid tooteid, innustades loovisikuid, projekteerijaid, tootjaid, käsitöölisi ja tehnoloogiaettevõtteid teavet vahetama ja partnerlusi looma. Selle projekti põhimõtted on kvaliteetsed kogemused, sealhulgas stiil ja esteetika, tervislik ja ohutu elukeskkond, kestlikkus ja ringlus, samuti kaasamine, juurdepääsetavus ja taskukohasus. 2021. aastal käivitatud projekt „WORTH II“ põhineb esimese projekti (2017–2021) saavutatud edul.

i-Portunus loodi selleks, et suurendada liikuvust ja edendada rahvusvahelist koostööd, et võimaldada kunstnikel ja kultuuritöötajatel piiriüleselt töötada, esineda ja koos teoseid luua, andes neile juurdepääsu erinevatele turgudele, aidates neil ligi meelitada uut publikut või jälgijaid, tugevdades rahvusvahelist koostööd ja laiendades nende karjäärivõimalusi.

Projektidega edendatakse liikuvusmeetmeid

  • Õppijad: õpilased, üliõpilased, praktikandid, õpipoisid, noored, täiskasvanud õppijad
  • Töötajad: õppejõud, õpetajad, koolitajad, noorsootöötajad ning haridus-, koolitus- ja noorte valdkonnas tegutsevates organisatsioonides töötavad isikud

Projektide peamine eesmärk on toetada õppijaid teadmiste, oskuste ja hoiakute, sealhulgas keeleoskuse omandamisel.

ELi missioonid on komisjoni kooskõlastatud jõupingutused vajalike vahendite koondamiseks seoses rahastamisprogrammide, poliitikameetmete ja eeskirjade ning muude tegevustega. Samuti on eesmärgiks kaasata ja mobiliseerida avalikku ja erasektorit, näiteks ELi liikmesriike, piirkondlikke ja kohalikke ametiasutusi, uurimisinstituute, põllumajandusettevõtjaid ja maa majandajaid ning ettevõtjaid ja investoreid, et saavutada tõeline ja kestev mõju. Missioonid on suunatud kodanikele, et edendada uute lahenduste ja lähenemisviiside kasutuselevõttu ühiskonnas.

Euroopa innovatsiooni ökosüsteemide programm on osa programmist „Euroopa horisont“. Selle eesmärk on luua paremini ühendatud, kaasavamad ja tõhusamad innovatsiooni ökosüsteemid ning toetada ettevõtete laienemist, nagu on sätestatud uues Euroopa innovatsioonikavas.

Innovatsiooni ökosüsteemid

Kinolevi meetmega (Films on the Move) julgustatakse ja toetatakse uute riigiüleste Euroopa filmide laiemat levitamist ning ergutatakse eelkõige müügiesindajaid ja kinolevitajaid investeerima riigiüleste Euroopa filmide müügiedendusse ja levitamisse.


Rahastatavaks tegevuseks on filmi müügiesindaja koordineeritavad kampaaniad toetuskõlblike Euroopa filmide levitamiseks üleeuroopalises kinolevis ja/või veebilevis.

Euroopa filmide müügi toetusega julgustatakse ja toetatakse uuemate Euroopa filmide laiemat riikidevahelist levitamist. Euroopa müügiesindajatele pakutakse nende turul tegutsemise tulemuslikkuse põhjal rahalisi vahendeid edasisteks investeeringuteks uute riigiüleste Euroopa filmide soetamisse, müügiedendusse ja levitamisse (sh veebis).

Rahastataval tegevusel on kaks etappi:

Solidaarsusprojekt on mittetulunduslik solidaartegevus, mille algatavad, töötavad välja ja viivad ellu noored ise 2–12 kuu jooksul. Projektis osaleb vähemalt viis noort, kes keskenduvad selgelt määratletud teemale, mida nad uurivad igapäevaste tegevuste kaudu, mis hõlmavad kõiki rühma liikmeid. Solidaarsusprojektides tegeletakse kogukonna põhiküsimustega, sealhulgas piirialadel ühiselt kindlaks tehtud küsimused, kui see on vajalik, ning samuti peaksid need andma Euroopa lisaväärtust.

Subscribe to Olen üksikisik