Skip to main content

Culture and Creativity

Gdańskin suunnittelutyöpajat

Paikalliset voivat ratkaista kaupunkinsa haasteita ja muovailla kaupunkia.

Maa:
Type of project :
Size of city/region:
People around a table with a city planning.

Keskeisiä tietoja

Päärahoittaja: Gdańskin kaupunki

Valmistumisvuosi: jatkuu edelleen

Palkinnot: Puolan kaupunkiliiton Leader of Local Government 2022 award

Taustatietoja kaupungista/alueesta

Gdańsk suhtautuu kokonaisvaltaisesti asukkaidensa elämänlaadun ja hyvinvoinnin varmistamiseen ja hoitaa rakennettua ympäristöä tunnontarkasti. Gdańsk 2030+ ‑kehittämisstrategiassa julkisen tilan laatu ja yhtenäisyys asetetaan etusijalle kaupungin kehittämistavoitteiden joukossa.

Gdańsk perusti kaupunginarkkitehdin toimen vuonna 2021. Tehtävänkuvaan kuuluu koordinoida kaupunkisuunnittelua ja estetiikkaa sekä uuden ja peruskorjatun rakennetun ympäristön laatua. Kaupunginarkkitehti toimii paikallishallinnon eri osastojen ja alakohtaisten toimintapolitiikkojen yhtymäkohdassa auttaakseen tekemään Gdańskista vihreän, esteettömän ja innovatiivisen kaikille yhteisen kaupungin.

Osana toimintaansa kaupunginarkkitehti käy neuvotteluja paikallisyhteisöjen kanssa ja kannustaa niitä osallistumaan kaupunkialueiden julkisten ja yksityisten tilojen suunnitteluun.

Ratkaisu

Gdańskin suunnittelutyöpajat ovat sarja kokouksia, joissa käsitellään innovaatioita julkisen tilan suunnittelussa. Työpajat kehittää ja toteuttaa kaupunginarkkitehdin toimiston monialainen tiimi, ja tarvittaessa käytetään ulkoisia asiantuntijoita.

Gdańskin suunnittelutyöpajat ovat osallistavia ja avoimia kaikille asiasta kiinnostuneille, kuten asukkaille, kaupunkisuunnittelun ja arkkitehtuurin asiantuntijoille ja muille kuin asiantuntijoille, investoijille, tiedeyhteisölle, paikallishallinnon virkamiehille ja kansalaisjärjestöille.

Suunnittelutyöpajoissa on syntynyt esimerkiksi Aleja Grunwaldzka -kadun ympäristöä koskeva tutkimus. Kyseessä on kaupungin tärkeä palvelualue, ja kaupunki tulee lisäämään työpaikkojen, asuinhuoneistojen, palvelujen ja viheralueiden määrää ja laajentamaan julkista liikenneverkkoa. Toinen esimerkki on Stogi-uimarannan sisäänpääsyväylää koskevan arkkitehtonisen kaupunkivision kehittäminen.

Työpajoissa konkretisoituvat kaupungin kehittämisstrategian arvot, joita ovat yhteistyö, koulutus, avoimuus, ympäristö ja sujuva liikkuminen. Niissä korostetaan julkista tilaa, integroitumista yhteiskuntaan ja kansalaistoimintaa. Samaten painotetaan paikallisten ongelmien osallistavaa ratkaisemista ja annetaan suosituksia uusiksi suuntauksiksi kaupungin muotoilussa.

Menettely kestää kolmesta kuukaudesta kahteen vuoteen, ja siihen kuuluu tyypillisesti viisi kokousta: aloituskokous, kolme työpajaa ja päätöskokous, jossa annetaan suositukset tulevaa suunnittelua varten.

Tällä menetelmällä on jo toteutettu kymmenisen hanketta.

Hyvän laadun kriteerit (kokonaisuus, paikallisidentiteetti, monimuotoisuus, kauneus)

  • Jokaisessa työpajojen sarjassa parannetaan kaupunkiympäristöä käyttämällä saatavilla olevia arkkitehtonisia ja kulttuurisia sekä henkilöstöresursseja ja luonnonvaroja, ja samalla hallitaan tilan rajoituksia ja häiriöitä.
  • Suunnittelutyöpajamenetelmässä käyttöön otettava asiantuntemus ja kumppanit räätälöidään kutakin aihetta, aluetta ja ongelmakohtaa silmällä pitäen. Työpajoihin on osallistunut kaupunkisuunnittelijoita, sosiologeja, arkkitehtejä, historioitsijoita, insinöörejä, taloustieteilijöitä, opettajia, IT-asiantuntijoita, tiedotusvälineiden edustajia ja PR-asiantuntijoita.
  • Suunnittelutyöpajat ovat suuresti lisänneet luottamusta kaupungin hallinnon ja yhteisön välillä. Ne ovat parantaneet motivaatiota osallistua päätöksentekoon ja luoneet yhteisvastuuta päätösten toteutuksen vaikutuksista kaupungin ympäristöön sekä sen fyysiseen ja sosiaaliseen tilaan.
  • Suunnittelutyöpajojen osallistujilla on kaikilla tunneside muutoksen kohteena olevaan paikkaan. Työpajat ovat osa sen osallistujien esteettistä koulutusta, ja osallistujat tuntevat sen takia olevansa vastuussa käytetyistä ratkaisuista ja muuttuvat laadun ja tarkoituksenmukaisuuden puolestapuhujiksi.

Suunnittelu ja hallinto

Työpajoja johtaa kaupunginarkkitehdin toimistosta yksi kokopäiväinen henkilöstön jäsen ja kolme puolipäiväistä työntekijää.

Budjetti ja rahoitus

Budjetti vaihtelee suunnittelutyöpajamenetelmällä ratkaistun ongelman monimutkaisuuden ja odotettavissa olevien tulosten mukaan 5 000–180 000 Puolan zlotya (1 079–38 841 euroa) kutakin suunnittelutyöpajojen sarjaa kohden.

Keskimääräisen työpajasarjan (kuusi kuukautta) henkilöstökulut ovat 3 500 euroa.

Siirrettävissä olevat ideat

Kaupungin/alueen kolme vinkkiä:

  • Tiimin kokoaminen: liikkeelle on saatava monenlaista osaamista, ja sosiaalisia taitoja korostetaan voimakkaasti (viestintä, sovittelu ja johtajuus).
  • Paikallisille päättäjille ja kaupungin hallintoelimille levitetään tietoa suunnittelutyöpajojen arvosta, jotta toimintatavalle saadaan rahoitus.
  • Menettely edellyttää joustavuutta, eikä epäsovinnaisia työmenetelmiä tai tehtäväkohtaisten raja-aitojen ylittämistä pidä pelätä. Virheiden tekeminen ei saa pelottaa, on edettävä rohkeasti. Työpajan osallistujia kohdellaan ystävällisesti, ja faktat kerrotaan rehellisesti. Periksi ei anneta!

Yhteystiedot

Ota yhteyttä Gdańskin kuntaan sähköpostitse.