Skip to main content

Culture and Creativity

Osallistava hallinto

Kulttuuriperintö on jaettu voimavara ja yhteinen etu. Tämä tarkoittaa sitä, että jaamme myös vastuun sen huolehtimisesta. Euroopan komissio julisti tämän periaatteen vuoden 2014 tiedonannossaan Tavoitteena kulttuuriperintöä koskeva yhdennetty lähestymistapa Euroopassa.

Uudessa lähestymistavassa kulttuuriperintöä suojellaan tekemällä siitä olennainen osa paikallisyhteisöä. Yksittäisten kulttuurikohteiden suojelun sijasta suojelusuunnittelun tavoitteena onkin nyt kokonaisten kulttuurimaisemien säilyttäminen ja edistäminen.

Komissio näkee, että tämän päivän Euroopassa on tarpeen kehittää osallistavampia tulkinta- ja hallintomalleja. Niiden toteuttamiseen tarvitaan entistä vahvempaa yksityisen sektorin ja kansalaisyhteiskunnan panosta. Tämä vahvistaisi Euroopan asemaa kulttuuriperinnön suojelussa, entisöinnissä ja hyödyntämisessä.

Kulttuuriperinnön ammattilaisten välisen yhteistyön tiivistäminen

Kulttuurialan työsuunnitelmassa 2015–2018 Euroopan unionin neuvosto pyysi 27 maan asiantuntijaryhmää määrittelemään ”innovatiivisia toimintamalleja aineellisen, aineettoman ja digitaalisen kulttuuriperinnön monitasoista hallintaa varten, jossa mukana ovat julkinen sektori, yksityiset sidosryhmät ja kansalaisyhteiskunta”.

Osallistavassa hallinnoinnissa on kyse kulttuuriperintöalan instituutioiden ja ammattilaisten välisen suhteen vahvistamisesta. Lisäksi tavoitteena on ottaa mukaan kaikki kulttuuriperinnöstä kiinnostuneet tai alalla toimivat. Osallistava hallinnointi on innovatiivinen uusi tapa hallinnoida ja arvostaa kulttuuriperintöä. Toiminta on myös siinä mielessä kestävää, että sitä voidaan pitää yllä pitkän aikaa.

Osallistavaa hallinnointia koskevan toimintamallin perusteet ovat saatavilla vuoden 2018 kertomuksessa osallistavasta kulttuuriperinnön hallinnoinnista.

Kertomuksen pohjalta laaditussa kulttuuriperintöä koskevassa eurooppalaisessa toimintakehyksessä kehotetaan ottamaan käyttöön osallistava toimintamalli kulttuuriperinnön turvaamiseen ja hallintaan. Lisäksi siinä korostetaan tarvetta uusille toimintatavoille, jotka ottavat paikallisyhteisöt ja eri sidosryhmät mukaan avoimeen, osallistavaan ja kattavaan toimintaan.

Tutustu myös julkaisuun Faro Way of the Council of Europe, joka kannustaa vahvistamaan kansalaisyhteiskunnan ja paikallisyhteisöjen asemaa kulttuuriperinnön hallinnoinnissa.

Esimerkkejä hankkeista

NEARCH

NEARCH-hankkeessa kartoitettiin tapoja, joilla EU-kansalaiset voivat osallistua nykyarkeologiaan. Hankkeen myötä arkeologian alalle luotiin uusia työskentely- ja yhteistyötapoja. Niissä arkeologia nähtiin keinona osallistaa ihmisiä ja lisätä eurooppalaista yhteenkuuluvuuden tunnetta.