Skip to main content

Culture and Creativity

Cuidíonn fochlár LIFE ‘Aistriú chuig Fuinneamh Glan’ leis an aistriú chuig geilleagar atá inbhuanaithe, tíosach ar fhuinneamh in-athnuaite, neodrach ó thaobh na haeráide de agus athléimneach.

Cuireann sé maoiniú ar fáil le haghaidh gníomhaíochtaí comhordaithe agus tacaíochta iad sin lena mbaineann breisluach Eorpach ard, a bhfuil sé mar aidhm leo bacainní margaidh a chuireann bac ar an aistriú socheacnamaíoch chuig an bhfuinneamh inbhuanaithe a shárú.

Leis an gclár LIFE, déantar cómhaoiniú ar thionscadail sna réimsí seo a leanas:
• oiriúnú uirbeach agus pleanáil úsáide talún;
• athléimneacht bonneagair;
• bainistiú inbhuanaithe an uisce i gceantair i mbaol triomach;
• bainistíocht tuilte agus cósta
• teacht aniar in earnáil na talmhaíochta, na foraoiseachta agus na turasóireachta;
• tacaíocht a thabhairt do na réigiúin is forimeallaí san Aontas ina n-ullmhacht d'eachtraí adhaimsire, go háirithe i gceantair chósta.

Is é atá d’aidhm leis an bhfochlár Geilleagar Ciorclach agus Cáilíocht Saoil aistriú a éascú i dtreo geilleagar inbhuanaithe, ciorclach, saor ó thocsainí, atá tíosach ar fhuinneamh agus athléimneach ó thaobh na haeráide de, agus caighdeán an chomhshaoil a chosaint, a athbhunú agus a fheabhsú.

Bíonn idirghabháil dhíreach i gceist leis an bhfo-chlár, nó d’fhéadfadh sé tacú le comhtháthú na n-aidhmeanna sin i mbeartais eile.

Subscribe to An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um Aeráid, Comhshaol agus Bonneagar (CINEA)