Skip to main content

Culture and Creativity

Održivi kulturni turizam

Kultura pokreće i omogućuje održivi razvoj.

Europska kulturna baština vrijedan je resurs u području turizma, obrazovanja, zapošljavanja i održivog razvoja. Održivi kulturni turizam važan je dio regionalnih i makroregionalnih razvojnih strategija. U tom smislu, kultura ujedno pokreće i omogućuje održivi razvoj.

Turizam: ravnoteža između razvoja i zaštite kulturne baštine

Turizam je odličan način na koji se može poticati i omogućiti pristup kulturnoj baštini, ali sa sobom donosi i mnoge izazove kao što su prenapučenost, kulturno prisvajanje i gubitak autentičnosti. Turizam gradovima i regijama donosi novac i radna mjesta, ali ujedno može nanijeti štetu svakodnevnom životu stanovnika i kulturi i baštini određenog područja.

Neke lokalne zajednice i stručnjaci za baštinu katkad se protive turizmu i povezanom razvoju zbog mogućih negativnih posljedica prekomjernog turizma i njegova učinka na kulturnu baštinu.

Održivi kulturni turizam nudi novu perspektivu tako da u središte donošenja odluka stavlja kulturnu baštinu i lokalne zajednice.

Uključivanje lokalnih zajednica i drugih dionika u donošenje odluka je ključno u osiguravanju rezultata koji donose korist i kulturnoj baštini i lokalnoj zajednici. Cilj održivog kulturnog turizma je osigurati dobre prakse očuvanja, kao i autentično tumačenje kojim se podržava lokalno gospodarstvo.

Saznajte više o načinima na koje Europska komisija potiče održivi kulturni turizam.

Radna skupina za održivi kulturni turizam u okviru otvorene metode koordinacije

U izradu plana rada za kulturu koji su donijele države članice EU-a za razdoblje 2015. – 2018. bila je uključena radna skupina europskih stručnjaka za održivi kulturni turizam u okviru pristupa otvorene metode koordinacije.

U izvješću radne skupine nalazi se prva definicija održivog kulturnog turizma, kao i preporuke i smjernice za oblikovatelje politika te 27 studija slučaja koje prikazuju dobru praksu u pogledu materijalne i nematerijalne kulturne baštine.

Pročitajte Izvješće o održivom kulturnom turizmu.

Izabrani projekti

Projekt SPOT

Projekt se financira u okviru programa Obzor 2020., a njegov je cilj razviti nov pristup razumijevanju i razmatranju kulturnog turizma i promicati razvoj područja u nepovoljnom položaju.

Doznajte više o projektu SPOT.

SmartCulTour

Ovaj projekt financiran je u okviru programa Obzor 2020., a cilj je iskoristiti održivi kulturni turizam za potporu razvoju europskih regija s važnim materijalnim i nematerijalnim kulturnim dobrima.

Saznajte više o projektu SmartCulTour.

IMPACTOUR

Projekt je financiran u okviru programa Obzor 2020., a njime se povezuju dionici i istraživači lokalnog turizma koji primjenjuju nove pristupe i metode za potporu europskom kulturnom turizmu. Svrha je projekta jačanje osjećaja pripadnosti i uvažavanje manjinskih kultura.

Doznajte više o projektu IMPACTOUR.

Europske destinacije izvrsnosti (EDEN)

EDEN-om se promiču modeli održivog turizma diljem EU-a. Pomoću ove inicijative zemlje partneri odabiru i promiču „destinacije izvrsnosti“.

Također se skreće pozornost na nove, netradicionalne europske destinacije i ističu njihove vrijednosti i obilježja. Ovo je i platforma za razmjenu dobre prakse između nagrađenih odredišta. Europska komisija i nacionalna turistička tijela svake godine odabiru jednu temu. Tema projekta EDEN 2017. bila je kulturni turizam.

Doznajte koje su pobjedničke destinacije na internetskoj stranici EDEN.