Skip to main content

Culture and Creativity

Centri za digitalne inovacije pomažu poduzećima da iskoriste digitalne mogućnosti za poboljšanje procesa i proizvoda kako bi povećala svoju konkurentnost. Sredstva EU-a bit će dostupna centrima koji već primaju potporu (ili će je početi primati) od svojih država članica (ili regija) kako bi se povećao učinak javnog financiranja. Programom Digitalna Europa povećat će se kapaciteti odabranih centara za djelovanja s jasnom europskom dodanom vrijednošću. Potiče se umrežavanje centara te prijenos i razmjena stručnog znanja.

S+T+ARTS je platforma čiji je cilj bolje povezati tehnologiju i umjetničku praksu kako bi se svladali socijalni, ekološki i gospodarski izazovi s kojima se Europa suočava. Podupire razvoj kreativnijih, uključivijih i održivijih tehnologija u okviru suradnje umjetnika, znanstvenika, inženjera i istraživača. U središtu programa je ideja da za umjetnost, znanost i tehnologiju može biti korisna razmjena perspektiva i otvaranje novih načina za istraživanje i poslovanje.

U okviru različitih stupova S+T+ARTS nudi:

Partnerski projekt WORTH podupire transnacionalnu suradnju MSP-ova u kreativnom sektoru radi razvoja inovativnih proizvoda koji su usmjereni na dizajn tako što potiče razmjenu i partnerstvo među kreativcima, dizajnerima, proizvođačima, obrtnicima i tehnološkim poduzećima. Glavna načela na kojima se temelji su kvaliteta iskustva, uključujući stil i estetiku, zdravo i sigurno životno okruženje, održivost i kružnost te uključenost, dostupnost i cjenovna pristupačnost. Projekt WORTH II pokrenut je 2021. nakon uspjeha prvog izdanja (2017. – 2021.).

iPortunus je osnovan kako bi se proširile mogućnosti mobilnosti i potaknula međunarodna suradnja čime se umjetnicima i kulturnim djelatnicima omogućuju rad, izvedba i koprodukcija u više zemalja, daje pristup različitim tržištima, pomaže da privuku novu publiku ili pratitelje, jača međunarodna suradnja i otvaraju mogućnosti za njihovu karijeru.

Cilj je inicijative novog europskog Bauhausa razviti kreativni i interdisciplinarni pokret kojim se europski zeleni plan povezuje sa svakodnevnim životom građana EU-a. Inicijativa se temelji na zajedničkom osmišljavanju u koje su izravno uključeni građani, stručnjaci, poduzeća i institucije, a njezin je cilj:

Sastavnicom za socijalna ulaganja i vještine olakšavaju se razvoj vještina i ključnih kompetencija te usklađivanje, uvođenje i veća iskorištenost vještina putem obrazovanja i osposobljavanja, uključujući osposobljavanje na radnome mjestu i povezane aktivnosti. Osim toga, podupiru se i projekti koji uključuju socijalne inovacije, zdravstvene usluge, područje starenja i dugotrajne skrbi, pristup preventivnoj medicini, inovativno liječenje i e-zdravstvo, uključenost i dostupnost te kulturne i kreativne aktivnosti sa socijalnim ciljem.

U projektima mobilnosti mogu sudjelovati:

  • polaznici različitih programa: učenici, studenti, stažisti, naučnici, mladi općenito, polaznici obrazovanja odraslih
  • osoblje: profesori, učitelji i nastavnici, predavači i treneri, osobe koje rade s mladima i osoblje organizacija aktivnih u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih.

Projekti prije svega trebaju pomoći polaznicima u stjecanju znanja i vještina, uključujući jezične kompetencije, i u oblikovanju stavova.

Projekt solidarnosti je neprofitna aktivnost u području solidarnosti koju mladi samostalno pokreću, oblikuju i provode u razdoblju od dva do 12 mjeseci.

Za projekt je potrebna skupina od najmanje pet mladih osoba. Oni se bave jasno utvrđenom temom kojoj će se posvetiti u okviru svakodnevnih aktivnosti u kojima sudjeluju svi članovi skupine.

Projekti solidarnosti trebali bi se baviti važnim problemima u zajednici, a to mogu biti i problemi zajednički utvrđeni u pograničnim regijama. Usto, trebali bi imati i jasnu europsku dodanu vrijednost.

Ova mogućnost financiranja namijenjena je projektima u kulturnom i kreativnom sektoru. Mogu se podupirati najrazličitije aktivnosti i inicijative te više vrsta prijavitelja. Potpora se dodjeljuje projektima koji uključuju transnacionalnu kulturnu suradnju te doprinose intenzivnijem stvaranju i cirkuliranju europskih umjetničkih djela i transnacionalnom angažmanu umjetnika. Posebno će se financirati projekti u kulturnom i kreativnom sektoru usmjereni na njegovanje i poticanje talenata, inovacije, napredak te stvaranje radnih mjesta i rast.

Cilj je omjere privući mlade Europljane stvaranjem organiziranih internetskih prostora s odabranim sadržajima koji potiču na razmišljanje o aktualnim pitanjima. U tim će prostorima mladi moći uspoređivati perspektive iz svih krajeva Europe, razgovarati s vršnjacima iz drugih država članica zainteresiranima za slične teme i dobivati informacije o relevantnim inicijativama EU-a. Ovim se pozivom žele obuhvatiti teme od paneuropske važnosti i među mladima pokrenuti otvorena, iskrena, duboka i konstruktivna rasprava o životu u Europi danas i u budućnosti.

Prisutnost u medijima i vidljivost ranjivih skupina kao što su migranti i izbjeglice u glavnim je društvenim medijima Europe i dalje je marginalna, posebno kad se uzme u obzir situacija u Ukrajini. Glavni je cilj ove inicijative pronaći načine za promicanje uključivih društvenih medija u Europi i pomoći tim skupinama u stvaranju vlastitog diskursa o svojoj poziciji i ulozi u europskim društvima i zajednicama.

 
Mjera „Inovativni instrumenti i poslovni modeli” uvedena je kako bi europski subjekti bili konkurentniji, prilagodljiviji promjenama razmjera aktivnosti i održiviji te kako bi se povećala vidljivost i dostupnost europskih djela, a time i publike u digitalnom okruženju.

Cilj je poduprijeti projekte koji se bave specifičnim temama audiovizualnog sektora, kao što su mogućnost otkrivanja, slijed premijernih predstavljanja, financiranje i teritorijalnost tako da šira javnost ima bogatu i vidljivu prekograničnu ponudu europskih djela na internetu.

Projekt solidarnosti je neprofitna aktivnost solidarnosti koju pokreću, razvijaju i provode mladi u razdoblju od dva mjeseca do 12 mjeseci. U projektu sudjeluje skupina od najmanje pet mladih, usredotočena na jasno utvrđenu temu koju će istražiti u okviru svakodnevnih aktivnosti u koje su uključeni svi članovi skupine. Projekti solidarnosti bave se važnim problemima zajednice, prema potrebi uključujući one koji su zajednički utvrđeni u pograničnim regijama, te bi trebali imati i jasnu europsku dodanu vrijednost.

Cilj je programa AKP-a i EU-a za kulturu „Ususret održivoj kulturnoj industriji” povećati potencijal kulturnog i kreativnog sektora te njegov doprinos društvenom i gospodarskom razvoju afričkih, karipskih i pacifičkih zemalja (AKP). Također se želi potaknuti poduzetništvo i inovacije u kulturi, otvoriti nova radna mjesta i povećati prihode umjetnika i kulturnih djelatnika.

EIT-ove zajednice znanja i inovacija (ZZI-ji) partnerstva su koja okupljaju poduzeća, istraživačke centre i sveučilišta, a cilj im je ojačati njihovu suradnju i stvoriti okruženje za procvat kreativnog razmišljanja i razvoj inovacija. Zajednice doprinose razvoju inovativnih proizvoda i usluga, osnivanju novih poduzeća i osposobljavanju nove generacije poduzetnika. EIT-ova Zajednica za kulturu i kreativnost osmislit će inovativna rješenja koja će tim sektorima i industrijama pomoći da postanu jači i otporniji.

Cilj je klastera 2. „Kultura, kreativnost i uključivo društvo” ostvariti ciljeve i prioritete EU-a povezane s:
• jačanjem demokratskog upravljanja i sudjelovanja građana
• očuvanjem i promicanjem kulturne baštine i
• odgovaranjem na društvene, gospodarske, tehnološke i kulturne transformacije te njihovim oblikovanjem.

Prijedlozi mogu obuhvaćati inovativna istraživanja o:
• demokraciji i upravljanju
• europskoj kulturnoj baštini te kulturnoj i kreativnoj industriji
• društvenoj i gospodarskoj transformaciji.

Ovim se potprogramom izgrađuju kapaciteti neovisnih organizacija civilnog društva aktivnih u promicanju vrijednosti i prava, čije aktivnosti pomažu u strateškoj provedbi prava u skladu s pravom EU-a i Poveljom EU-a o temeljnim pravima. Izgrađuju se aktivnosti zagovaranja i nadzora te promiču i štite vrijednosti Unije.

Podiže se svijest o njima na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i transnacionalnoj razini.

FARNET je zajednica ljudi koja provodi lokalni razvoj pod vodstvom zajednice (CLLD) u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR). Ta zajednica okuplja lokalne akcijske skupine u ribarstvu (FLAG-ovi), upravljačka tijela, građane i stručnjake iz cijelog EU-a kako bi radili na održivom razvoju ribarstva i obalnih područja. U prošlosti su se ovom inicijativom često podupirali projekti povezani s umjetnošću i obrtom te kulturnom baštinom.

Fond za pravednu tranziciju pomaže regijama i ljudima da ublaže socijalne i gospodarske učinke te učinke na zapošljavanje i okoliš koji su posljedica tranzicije prema ostvarenju klimatskih i energetskih ciljnih vrijednosti Unije do 2030. i klimatski neutralnom gospodarstvu Unije do 2050., na temelju Pariškog sporazuma. Ključan je alat za pomoć područjima koja su najviše pogođena tranzicijom prema klimatskoj neutralnosti jer im pruža prilagođenu potporu.

EFRR je dio kohezijske politike EU-a te mu je cilj ojačati ekonomsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju u Europskoj uniji ispravljanjem neravnoteža među njezinim regijama, podupiranjem gospodarskog oporavka, otvaranja radnih mjesta, konkurentnosti, inovacija i održivosti. Njime se ostvaruju politički prioriteti Unije, posebno zelena i digitalna tranzicija.

U okviru EFRR-a programom Interreg podupiru se prekogranična suradnja (Interreg A i IPA), transnacionalna (Interreg B) i međuregionalna suradnja (Interreg C) te suradnja među najudaljenijim regijama (Interreg D).

Opći je cilj ublažiti socioekonomski učinak pandemije bolesti COVID-19 na mlade, uglavnom izgradnjom kapaciteta i posebnim mjerama kojima se podupire oporavak sektora mladih te potiče solidarnost i uključivost.

Projekti imaju za cilj stvaranje mreža koje promiču regionalna partnerstva te tako omogućuju mladima iz cijele Europe da uspostave zajedničke projekte, organiziraju razmjene i promiču osposobljavanje (npr. za voditelje mladih) putem aktivnosti uz fizičku prisutnost i putem interneta.

Volonterski timovi u područjima visokog prioriteta opsežni su projekti visokog učinka. U njima sudjeluju mladi iz barem dvije zemlje, a provode se u obliku kratkotrajnih intervencija namijenjenih svladavanju zajedničkih europskih izazova u područjima politika koja se svake godine definiraju na razini EU-a.

Prijave mogu biti usmjerene na:

Volonterski projekti mladima mogu biti prilika za sudjelovanje u aktivnostima solidarnosti koje odgovaraju potrebama njihovih lokalnih zajednica.

Volontirati se može u zemlji boravišta volontera ili u drugoj zemlji (prekogranično). Projekti mogu biti usmjereni na brojna područja, primjerice zaštitu okoliša, ublažavanje klimatskih promjena ili povećanje socijalne uključenosti.

Laboratorij kreativnih inovacija poticat će subjekte iz svih kulturnih i kreativnih sektora da osmisle i testiraju inovativna digitalna rješenja s mogućim pozitivnim dugoročnim učinkom na više kulturnih i kreativnih sektora.

Olakšat će stvaranje inovativnih rješenja (npr. pružanjem alata, modela i metodologija) koja se mogu primjenjivati u audiovizualnom sektoru i barem u još jednom kreativnom i/ili kulturnom sektoru. Rješenja bi se trebala moći lako reproducirati i imati potencijal za prodor na tržište.

Subscribe to Razvoj kreativnih i tehničkih vještina