Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

ERPF – ES sanglaudos politikos dalis. Juo siekiama stiprinti ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą Europos Sąjungoje šalinant regionų disbalansą, remiant ekonomikos atsigavimą, darbo vietų kūrimą, konkurencingumą, inovacijas ir tvarumą. Juo įgyvendinami Sąjungos politiniai prioritetai, visų pirma žalioji ir skaitmeninė pertvarka.

ERPF lėšomis pagal INTERREG programas remiamas tarpvalstybinis (INTERREG A ir PNPP), tarptautinis (INTERREG B), tarpregioninis (INTERREG C) ir atokiausių regionų (INTERREG D) bendradarbiavimas.

Vienas iš fondų, kuriais įgyvendinama ES sanglaudos politika, yra ir Sanglaudos fondas. Jis skirtas valstybėms narėms, kurių bendrosios nacionalinės pajamos (BNP) vienam gyventojui yra mažesnės nei 90 proc. ES vidurkio, jo lėšomis remiami TEN-T ir aplinkos srities projektai.

Kadangi ERPF ir SF valdomi daugiausia taikant pasidalijamojo valdymo principą, vadovaujančiosioms institucijoms ir šalims partnerėms pavedama skirti finansavimą ir sukurti valdymo ir kontrolės sistemą, kad būtų užtikrintas fondo įgyvendinimas pagal sutartas programas (kurios taip pat kuriamos ir įgyvendinamos taikant daugiapakopio valdymo metodą, laikantis partnerystės principo).

Kad ERPF programos būtų įgyvendintos, atitinkamos vadovaujančiosios institucijos paskelbia kvietimą teikti paraiškas dėl konkretiems poreikiams pritaikytų projektų. Daugiau informacijos rasite savo vadovaujančiosios institucijos interneto svetainėje.

Be to, yra speciali ERPF priemonė, kuriai taikomas tiesioginis valdymas, tarpregioninės investicijos į inovacijas (I3).

Konkretesnės reguliavimo nuostatos išdėstytos Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo bei Europos teritorinio bendradarbiavimo reglamentuose.

 

 

 

Total budget
nėra duomenų
Dates
Daugiau informacijos galite rasti savo vadovaujančiosios institucijos interneto svetainėje
Grant / loan size
Priklausomai nuo veiklos programos
Who can apply
• Visi ES regionai atitinka ERPF reikalavimus.
• INTERREG atveju organizacijos turi būti įsisteigusios vienoje iš 27 ES valstybių narių (įskaitant jų salas ir atokiausias vietoves) arba šalyje partnerėje.
• 2021–2027 m. laikotarpiu Sanglaudos fondas skirtas Bulgarijai, Čekijai, Estijai, Graikijai, Kroatijai, Kiprui, Latvijai, Lietuvai, Vengrijai, Maltai, Lenkijai, Portugalijai, Rumunijai, Slovakijai ir Slovėnijai.
No. of partners needed
Žiūrėkite atitinkamą veiklos programą
Name of the programme or initiative
Who is in charge?
Type of support
How to access
Kvietimai teikti pasiūlymus
Total initiative budget
Bendras 2021–2027 m. programos biudžetas: 226,05 mlrd. EUR., 2014–2020 m. biudžetas: 298,75 mlrd. EUR; REACT-EU papildymas (iki 2023 m.): 50,6 mlrd. EUR
Version
0.0.0
Sector count
8
Organisation count
6
Need count
12