Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

„Europos socialinis fondas +“ (ESF+) yra pagrindinė Europos investicijų į žmones priemonė.

Šis fondas, kurio biudžetas 2021–2027 m. yra beveik 99,3 mlrd. EUR, ir toliau svariai prisidės prie ES užimtumo, socialinės, švietimo ir įgūdžių politikos, įskaitant struktūrines reformas šiose srityse.

Fondas taip pat bus vienas iš ES socialinio ir ekonominio atsigavimo po COVID-19 pandemijos kertinių akmenų. Dėl pandemijos ėmė mažėti darbo jėgos aktyvumas, švietimo ir sveikatos sistemoms kilo iššūkių ir išsaugo nelygybė. ESF+ bus viena pagrindinių ES priemonių, padedančių valstybėms narėms spręsti šiuos uždavinius.

Prioritetai:

  • parama jaunimui įgyjant kvalifikaciją, ieškant kokybiško darbo, siekiant geresnio išsilavinimo ir įgūdžių;
  • pagalba socialiai remtiniems vaikams;
  • perkvalifikavimas ir kvalifikacijos kėlimas siekiant pereiti prie žaliosios ir skaitmeninės ekonomikos;
  • socialinių partnerių ir pilietinės visuomenės organizacijų gebėjimų stiprinimas;
  • tarpvalstybinis bendradarbiavimas siekiant skatinti Europos Sąjungoje socialines inovacijas;
  • tiesioginė parama socialinėms inovacijoms pagal užimtumo ir socialinių inovacijų (EaSI) kryptį.
  • Įgyvendinant sanglaudos politiką, ESF+ ir toliau vykdys savo misiją remti ES ekonominę, teritorinę ir socialinę sanglaudą ir taip padės mažinti skirtumus tarp valstybių narių ir regionų.

ESF+ – keturių fondų derinys

ESF+ apima keturias finansavimo priemones, kurios 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu buvo atskiros: Europos socialinį fondą (ESF), Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondą (EPLSAF), Jaunimo užimtumo iniciatyvą ir Europos Sąjungos užimtumo ir socialinių inovacijų programą (EaSI).

Kaip bus teikiama ESF+ parama?

ESF+ parama teikiama toliau nurodytais būdais.

Total budget
99,3 mlrd. EUR
Dates
2021–2027 m.
Grant / loan size
Priklauso nuo investicijos apimties
Who can apply
Informacijos apie investicijas, kurias valstybės narės įgyvendina bendradarbiaudamos su Europos Komisija, ieškokite savo šalies ESF+ skirtoje interneto svetainėje.
Paraiškas dėl EaSI dotacijų gali teikti asmenys ir organizacijos iš ES šalių arba ES nepriklausančių šalių, sudariusių susitarimą dėl dalyvavimo EaSI. Teikti paraiškas gali ir tarptautinės organizacijos bei teisės subjektai, įsteigti pagal Sąjungos teisę.
No. of partners needed
Žr. kvietimus teikti pasiūlymus / konkursus
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Kvietimai teikti pasiūlymus ir konkursai
More info on the programme
Total initiative budget
Visas 2021–2027 m. programos biudžetas: 99,26 mlrd. EUR; 2014–2020 m. biudžetas: 127,8 mlrd. EUR; „<i>REACT-EU</i>“ papildymai (iki 2023 m.): 50,6 mlrd. EUR
Version
0.0.0
Sector count
8
Organisation count
6
Need count
12