Skip to main content

Culture and Creativity

Šio veiksmo tikslas – remti iniciatyvas, kuriomis skatinamas auditorijos formavimas ir dalyvavimas, įskaitant kino edukacijos veiklą, visų pirma orientuotą į jaunąją auditoriją.


Projektai, kuriais užtikrinamas bendradarbiavimas visoje Europoje ir teikiami novatoriški projektai, ypač naudojant naujas skaitmenines priemones, kuriomis siekiama:

  • didinti auditorijos susidomėjimą Europos filmais ir audiovizualiniais kūriniais, įskaitant specialias programas, skirtas kino paveldui, ir didinti auditorijos žinias apie šiuos kūrinius;
  • didinti poveikį visoje Europoje ir auditorijos pasiekiamumą;
  • propaguoti ir didinti jau sukurtų Europos filmų ir audiovizualinių kūrinių, įskaitant kuruojamus filmų katalogus, indėlį į auditorijos formavimą, kino edukaciją ir kino raštingumą.


Pasiūlymuose turėtų būti pateikiamos tinkamos strategijos, kuriomis siekiama užtikrinti tvaresnę ir labiau aplinką tausojančią pramonę, taip pat užtikrinti lyčių pusiausvyrą, įtrauktį, įvairovę bei atstovaujamumą.


Pasiūlymuose turėtų būti nurodyta veikla, kuri bus įgyvendinta per dvejus metus.

Total budget
2,44 mlrd. EUR
Dates
2021–2027 m.
Grant / loan size
Priklausomai nuo investicijos apimties
Who can apply
Kad atitiktų reikalavimus, pareiškėjai (paramos gavėjai ir susiję subjektai) turi būti juridiniai asmenys (viešosios arba privačiosios įstaigos) ir būti įsisteigę vienoje iš reikalavimus atitinkančių šalių (žr. kvietimo informaciją). Kiti subjektai gali dalyvauti vykdydami kitas konsorciumo funkcijas, pavyzdžiui, asocijuotojo partnerio, subrangovo, nepiniginius įnašus teikiančių trečiųjų šalių ir kt. (žr. 13 skirsnį).
No. of partners needed
Pasiūlymus gali teikti atskiri pareiškėjai (atskiri paramos gavėjai), taip pat pasiūlymus gali teikti ne mažiau kaip dviejų pareiškėjų konsorciumas.
Sector
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Kvietimai teikti pasiūlymus
Total initiative budget
6,5 mln. EUR
Version
0.0.0
Sector count
1
Organisation count
3
Need count
1