Skip to main content

Culture and Creativity

Pagal Tarpsektorinę paprogramę skatinama tarpsektorinė veikla, kuria siekiama prisitaikyti prie žiniasklaidos sektoriaus patiriamų struktūrinių ir technologinių pokyčių, be kita ko, stiprinant laisvą, įvairią ir pliuralistinę žiniasklaidos aplinką, kokybišką žurnalistiką ir gebėjimą naudotis žiniasklaidos priemonėmis, be kita ko, skaitmeninėje aplinkoje.

Šiuo kvietimu bus sprendžiami žiniasklaidos tarptautinio pobūdžio uždaviniai ir padedama jai pasinaudoti tarptautinio pobūdžio galimybėmis. 

Pagal jį bus remiamos organizacijos, veikiančios žiniasklaidos sektoriuje, kuriant paramos sistemas naujienų žiniasklaidos organizacijoms ir nepriklausomiems žurnalistams, taip pat kitas gebėjimų stiprinimo priemones. Šie veiksmai, visų pirma trečiųjų šalių parama, bus skirti žiniasklaidai, veikiančiai demokratijos ir piliečių dalyvavimo požiūriu ypač svarbiuose sektoriuose, tokiai kaip vietos ir regionų žiniasklaida, bendruomenės žiniasklaida, nepriklausoma ir tiriamoji žurnalistika, ir kitoms organizacijoms, skelbiančioms viešojo intereso naujienas. 
Total budget
2,44 mlrd. EUR
Dates
2021–2027 m.
Grant / loan size
iki 3 mln. EUR vienam projektui
Who can apply
Veiksmuose gali dalyvauti naujienų žiniasklaidos sektoriuje veikiančios pilietinės visuomenės organizacijos (įskaitant žiniasklaidos asociacijas, NVO, žurnalistikos fondus, mokymo organizacijas, kurių dėmesio centre yra žiniasklaidos specialistai, ir kt.) Šios organizacijos turėtų turėti galimybę kurti trečiųjų šalių paramos sistemas, skirtas naujienų žiniasklaidos priemonėms, organizacijoms ir žurnalistams, būdais, kuriais stiprinama pliuralistinė žiniasklaidos aplinka visoje Sąjungoje. Leidžiama dalyvauti konsorciumams. Pareiškėjai turi atitikti visus šiuos reikalavimus (jei pasiūlymą pateikia konsorciumas, šias sąlygas turėtų atitikti bent vienas partneris):

a) turėti nesenos įrodytos patirties įgyvendinant su žiniasklaida susijusią veiklą;

b) turėti nesenos įrodytos patirties skiriant ir valdant dotacijas ir (arba) lėšas, visų pirma žiniasklaidos sektoriuje.

Kiti subjektai konsorciume gali dalyvauti kaip asocijuotieji partneriai, subrangovai, trečiosios šalys, kurių įnašas nepiniginis, ir t. t. (žr. 13 skirsnį).
No. of partners needed
ne mažiau kaip 3
Sector
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Kvietimai teikti pasiūlymus
Total initiative budget
5 mln. EUR
Version
0.0.0
Sector count
1
Organisation count
2
Need count
5