Skip to main content

Culture and Creativity

Europos inovacijų ekosistemų (EIE) programa, kuri yra programos „Europos horizontas“ dalis, siekiama sukurti labiau susietas, įtraukesnes bei veiksmingesnes inovacijų ekosistemas ir remti veiklą plečiančias įmones, kaip numatyta Naujojoje Europos inovacijų darbotvarkėje.

Inovacijų ekosistemos:

  • suburia asmenis ir organizacijas, kurių tikslas yra inovacijos, ir
  • apima ryšius tarp išteklių (pvz., fondų, įrangos ir įrenginių), organizacijų (aukštojo mokslo institucijų, mokslinių tyrimų ir technologijų organizacijų, bendrovių, rizikos kapitalo įmonių ir finansų tarpininkų), investuotojų ir politikos formuotojų.


Europos inovacijų ekosistemų programa remiamais veiksmais papildomi Europos inovacijų tarybos (EIC) ir Europos inovacijų ir technologijos instituto (EIT) vykdomi veiksmai, programos „Europos horizontas“ veikla, nacionalinio, regioninio ir vietos lygmens iniciatyvos, taip pat privačiojo ir trečiojo sektorių iniciatyvos.

Total budget
95,5 mlrd. EUR
Dates
2021–2027 m.
Grant / loan size
Žr. kvietimus teikti pasiūlymus
Who can apply
Pareiškėjai turi būti įsisteigę:
• Sąjungos valstybėse narėse, įskaitant jų atokiausius regionus;
• užjūrio šalyse ir teritorijose (UŠT), susijusiose su valstybėmis narėmis;
• reikalavimus atitinkančiose ES nepriklausančiose šalyse (programos „Europos horizontas“ asocijuotosiose šalyse).
No. of partners needed
Ne mažiau kaip 3
Sector
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Kvietimai teikti pasiūlymus
Total initiative budget
Netaikoma
Version
0.0.0
Sector count
1
Organisation count
7
Need count
4