Skip to main content

Culture and Creativity

Kultūros sektoriaus duomenys

ES kultūros ir kūrybos pramonė – stipri ir gyvybinga. Tai svarbu ne tik Europos kultūros įvairovei, socialinės sanglaudos stiprinimui ir Europos patrauklumo didinimui tarptautiniu mastu. Tai vieni dinamiškiausių žemyno sektorių. Eurostato duomenimis, ES kultūros ir kūrybos pramonėje veikia 1,2 mln. įmonių, jose dirba 8,7 mln. žmonių, t. y. 3,8 proc. visos ES darbo jėgos.

ES kultūros statistika

Pastaraisiais metais Eurostatas parengė išsamią kultūros duomenų bazę. Naujausius statistinius duomenis galima rasti Eurostato svetainėje ES kultūros statistika. Šis darbas apibendrintas 2018 m. Eurostato kultūros statistikos vadove, kuriame aprašytos įvairios ES lygmeniu prieinamos kultūros statistikos sritys ir tos statistikos rengimo metodika. Tačiau ES lygmeniu vis dar trūksta duomenų apie daugelį rodiklių ir sektorių.

Be to, ne visi valstybių narių lygmeniu turimi duomenys pateikiami Eurostatui, nes jie nėra įtraukti į privalomus ES statistinius tyrimus.

Duomenų naudojimas rengiant susijusią politiką

Tiksli statistinė informacija apie kultūros ir kūrybos sektorius padeda Komisijai nustatyti veiksmingas šių sektorių paramos priemones ir plėtoti susijusią ES politiką.

Statistika taip pat labai svarbi kultūros ir kūrybos sektorių specialistams, nes viena iš finansavimo kliūčių – pakankamų ir patikimų duomenų šiame sektoriuje trūkumas. Dėl duomenų trūkumo kultūros organizacijoms, visų pirma mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), sunkiau gauti investuotojų ir institucijų finansavimą.

Be įprasto Eurostato darbo kultūros statistikos srityje, Europos Komisija parengė arba užsakė kelis tyrimus, kuriais siekiama apibrėžti kultūros ir kūrybos sektorių sudėtingumą ir jų indėlį į ES ekonomikos augimą. Tai:

Vykdydama parengiamuosius veiksmus „Music Moves Europe“, Europos Komisija taip pat paskelbs du tyrimus, kuriuose ypatingas dėmesys bus skirtas muzikos sektoriui, jo naujausiems rinkos duomenims ir statistikos spragoms.

Tolesni veiksmai

Be to, kad Eurostatas reguliariai atnaujins turimus kultūros statistikos duomenis, Europos Komisija taip pat ieškos papildomų šaltinių, kad užpildytų ES lygmens duomenų spragas. Analizuodama konkrečius kultūros sektorius, t. y. muzikos, Europos paveldo ir knygų sektorius, ir nuolat bendradarbiaudama su Europos valstybėmis narėmis, tarptautinėmis organizacijomis ir atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais, Komisija toliau siekia nustatyti geriausios patirties pavyzdžius, kurti politikos faktinių duomenų bazę ir bendradarbiauti su viso sektoriaus atstovais.