Skip to main content

Culture and Creativity

Vykdant skaitmeninių inovacijų centrų darbą, įmonėms padedama pasinaudoti skaitmeninėmis galimybėmis tobulinti savo procesus ir produktus, kad didėtų konkurencingumas. ES finansavimas bus skirtas centrams, kuriuos jau remia (arba rems) jų valstybės narės (arba regionai), siekiant padidinti viešojo finansavimo poveikį. Skaitmeninės Europos programa bus padidinti atrinktų centrų pajėgumai, kad jie apimtų veiklą, turinčią aiškią Europos pridėtinę vertę, grindžiamą centrų tinklaveika ir ekspertinių žinių perdavimo skatinimu.

Programa „S+T+ARTS“ yra platforma, kuria siekiama glaudžiau susieti technologijas ir meninę praktiką, kad būtų galima spręsti Europai kylančias socialines, aplinkos ir ekonomines problemas. Programa remiamas kūrybiškesnių, įtraukesnių ir tvaresnių technologijų kūrimas bendradarbiaujant menininkams, mokslininkams, inžinieriams ir tyrėjams. Ji grindžiama idėja, kad meno, mokslo ir technologijų plėtros veiklai gali būti naudinga, jei bus keičiamasi nuomonėmis ir atveriami nauji keliai tyrimams ir verslui.

Taikant skirtingus ramsčius, programa „S+T+ARTS“ siūlo:

„Startup Europe“ yra iniciatyva, jungianti aukštųjų technologijų startuolius, veiklą plečiančias įmones, investuotojus, veiklos spartinimo subjektus, įmonių tinklus, universitetus ir žiniasklaidą, kad paspartintų Europos startuolių augimą. Iniciatyva yra remiama ES finansuojamų projektų ir politikos veiksmų portfeliu.

Partnerystės projektu WORTH kūrybinio sektoriaus MVĮ padedama bendradarbiauti tarpvalstybiniu lygmeniu, siekiant kurti novatoriškus į dizainą orientuotus produktus, skatinant mainus ir partnerystę tarp kūrybininkų, dizainerių, gamintojų, amatininkų ir technologijų įmonių. Projektas grindžiamas tokiais pagrindiniais principais, kaip patirties kokybė, įskaitant stilių ir estetiką, sveiką ir saugią gyvenamąją aplinką, tvarumą ir žiediškumą, taip pat įtrauktį, prieinamumą ir įperkamumą. 2021 m. pradėtas vykdyti projektas „WORTH II“, kaip ir pirmasis 2017–2021 m.

Pagal Socialinių investicijų ir įgūdžių liniją padedama: ugdyti įgūdžius ir bendrąsias kompetencijas; derinti, diegti ir geriau panaudoti įgūdžius pasitelkiant švietimą, mokymą, įskaitant mokymą darbo vietoje ir susijusią veiklą. Pagal šią liniją taip pat remiami projektai, apimantys socialines inovacijas, sveikatos priežiūros paslaugas, visuomenės senėjimą ir ilgalaikę priežiūrą, galimybes naudotis prevencijos paslaugomis, naujoviškais gydymo būdais ir e. sveikatos priežiūros sprendimais, įtrauktį ir prieinamumą, taip pat kultūrinę ir kūrybinę veiklą siekiant socialinio tikslo.

Šia finansavimo galimybe remiami įvairių sektorių nedidelio masto bendradarbiavimo projektai. Pavyzdžiui, 2021 m. kvietimų teikti pasiūlymus knygų ir leidybos sektoriuje atveju šiuo veiksmu buvo siekiama padėti knygų sektoriaus specialistams pardavinėti kūrinių vertimo ar adaptavimo teises, siekiant padidinti Europos literatūros kūrinių, visų pirma kūrinių, parašytų rečiau vartojamomis kalbomis, sklaidą Europoje ir už jos ribų.

Šia finansavimo galimybe remiami įvairių sektorių nedidelio, vidutinio ir didelio masto bendradarbiavimo projektai. Pavyzdžiui, 2021 m. kvietimų teikti pasiūlymus kultūros paveldo sektoriuje atveju šiuo veiksmu buvo siekiama remti įvairią veiklą vykdančius kultūros paveldo specialistus.

Šia finansavimo galimybe remiami įvairių sektorių nedidelio, vidutinio ir didelio masto bendradarbiavimo projektai. Pavyzdžiui, 2021 m. kvietimų teikti paraiškas muzikos sektoriuje atveju šiuo veiksmu buvo siekiama remti įvairią veiklą vykdančius muzikos specialistus. Veikla apėmė muzikos kūrimą, reklamą, platinimą ir pajamų generavimą, reagavimą į naujas skaitmenines, teisines ir technines tendencijas, atsirandančias dėl inovacijų šiame sektoriuje ir naujų verslo modelių, muzikos kūrinių eksportą už ES ribų ir muzikos kūrinių platinimą visoje ES.

Šia finansavimo galimybe remiami įvairių sektorių nedidelio, vidutinio ir didelio masto bendradarbiavimo projektai. Pavyzdžiui, 2021 m. kvietimų teikti pasiūlymus architektūros sektoriuje atveju šiuo veiksmu siekta remti įvairią veiklą vykdančius Europos architektus.

Šia finansavimo galimybe remiami projektai, vykdomi kultūros ir kūrybos sektoriuose. Gali būti remiama įvairi veikla ir iniciatyvos bei įvairūs pareiškėjai. Parama skiriama projektams, susijusiems su tarptautiniu kultūriniu bendradarbiavimu, kuriais prisidedama prie Europos meno kūrinių kūrimo ir sklaidos bei menininkų judumo tarptautiniu mastu stiprinimo. Be to, daug dėmesio skiriama projektų, kuriais remiami Europos kultūros ir kūrybos sektoriai, siekiant ugdyti talentus, diegti inovacijas, užtikrinti gerovę, kurti darbo vietas ir skatinti ekonomikos augimą, finansavimui.

Subscribe to Skaitmenizacija ir nauji verslo modeliai