Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Kohēzijas fonds ir viens no fondiem, ar kuru palīdzību tiek īstenota ES kohēzijas politika, kas orientēta uz dalībvalstīm, kuru nacionālais kopienākums (NKI) uz vienu iedzīvotāju ir mazāks nekā 90 % no ES vidējā rādītāja, un tas atbalsta projektus TEN‑T un vides jomā.

Arī ERAF ir daļa no ES kohēzijas politikas, un tā mērķis ir stiprināt ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju Eiropas Savienībā, izlīdzinot atšķirības starp tās reģioniem, šajā nolūkā atbalstot ekonomikas atveseļošanos, darbvietu radīšanu, konkurētspēju, inovāciju un ilgtspēju. Fonds atbalsta Savienības politiskās prioritātes, it sevišķi digitālo un zaļo pārkārtošanos.

ERAF ietvaros programma Interreg atbalsta pārrobežu (Interreg A un Pirmspievienošanās palīdzības instruments(IPA)), starpvalstu (Interreg B) un starpreģionu (Interreg C) sadarbību.

Tā kā ERAF un KF tiek galvenokārt pārvaldīti ar dalīto pārvaldību, vadošajām iestādēm un iesaistītajām valstīm ir uzticēts piešķirt finansējumu un izveidot pārvaldības un kontroles sistēmu, lai nodrošinātu fonda īstenošanu atbilstoši saskaņotajām programmām (kas arī tiek izstrādātas un īstenotas, izmantojot daudzlīmeņu pārvaldības pieeju saskaņā ar partnerības principu).

Lai īstenotu ERAF programmas, attiecīgās vadošās iestādes izsludina uzaicinājumus iesniegt projektus, kas pielāgoti konkrētām vajadzībām. Detalizētu informāciju skatiet savas valsts vadošās iestādes tīmekļa vietnē.

Turklāt ir arī īpašs ERAF instruments, kas tiek pārvaldīts tieši. Tās ir starpreģionālās investīcijas inovācijā.


Konkrētāki normatīvie noteikumi ir izklāstīti regulās par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un Kohēzijas fondu un par Eiropas teritoriālo sadarbību.

Total budget
neattiecas
Dates
Skatiet jūsu valsts vadošās iestādes tīmekļa vietni
Grant / loan size
Atkarībā no darbības programmas
Who can apply
• Visi ES reģioni ir tiesīgi saņemt ERAF atbalstu. • Attiecībā uz programmu <i>Interreg</i> — organizācijām jāatrodas vienā no 27 ES dalībvalstīm (tai skaitā to salu reģionos un tālākajos reģionos) vai programmas dalībvalstī. • Periodā no 2021. līdz 2027. gadam Kohēzijas fonds aptver Bulgāriju, Čehiju, Igauniju, Grieķiju, Horvātiju, Kipru, Latviju, Lietuvu, Ungāriju, Maltu, Poliju, Portugāli, Rumāniju, Slovākiju un Slovēniju.
No. of partners needed
Skatiet attiecīgo darbības programmu
Name of the programme or initiative
Who is in charge?
Type of support
How to access
Uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus
Total initiative budget
Kopējais programmas budžets 2021.–2027. gadam: 226,05 miljardi eiro; 2014.–2020. gada budžets: 298,75 miljardi eiro; papildu finanšu līdzekļi Atveseļošanas palīdzībai kohēzijai un Eiropas teritorijām (REACT‑EU) (līdz 2023. gadam): 50,6 miljardi eiro
Version
0.0.0
Sector count
8
Organisation count
6
Need count
12