Skip to main content

Culture and Creativity

Darbības “Novatoriski rīki un uzņēmējdarbības modeļi“ mērķis ir stiprināt Eiropas audiovizuālās nozares dalībnieku konkurētspēju, mērogojamību un ilgtspēju, kā arī uzlabot Eiropas darbu pamanāmību un pieejamību un palielināt auditoriju digitālajā vidē.

Mērķis ir finansēt projektus, kas vērsti uz konkrētiem audiovizuālās nozares izaicinājumiem, piemēram, atrodamību, izplatīšanas logu secību, finansējuma piesaisti un teritorialitāti, lai plašai sabiedrībai nodrošinātu spēcīgu un pamanāmu Eiropas darbu piedāvājumu tiešsaistē un pāri robežām.

Pieteikumos jāiekļauj atbilstošas stratēģijas ilgtspējīgākas un videi nekaitīgākas rūpniecības nodrošināšanai un dzimumu līdzsvara, iekļaušanas, daudzveidības un pārstāvētības garantēšanai.

Darbībā būtiska nozīme ir pārredzamībai. Tāpēc pieteikumos būtu jāiekļauj veikto ieguldījumu un darbības rezultātu publiskošanas plāni, tai skaitā arī attiecībā uz rezultātu paziņošanu valsts iestādēm, dalībvalstīm un audiovizuālajai nozarei.
Total budget
2,44 miljardi eiro
Dates
2021.–2027. gads
Grant / loan size
Atkarībā no investīciju tvēruma
Who can apply
Lai pretendētu uz finansējumu, pieteikuma iesniedzējiem (dotācijas saņēmējiem un saistītajām vienībām) jābūt juridiskām personām (valsts vai privātām struktūrām), jābūt iedibinātiem vienā no valstīm, kurām ir tiesības saņemt atbalstu (sk. detalizētas ziņas par uzaicinājumu), un reģistrētiem vienā no valstīm, kas pilnībā piedalās programmas “Radošā Eiropa” apakšprogrammā MEDIA, un tiem tieši vai netieši, pilnībā vai ar vairākuma līdzdalību ir jābūt šo valstu pilsoņu īpašumam. Ja uzņēmums ir kotēts biržā, tā valstspiederību principā nosaka biržas atrašanās vieta.
No. of partners needed
Tiek pieņemti atsevišķu pieteikumu iesniedzēju (atsevišķu dotācijas saņēmēju) pieteikumi, kā arī priekšlikumi, ko iesniedz konsorcijs, kurā ir vismaz divi pieteikuma iesniedzēji.
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus
Total initiative budget
8 883 198 eiro
Version
0.0.0
Sector count
3
Organisation count
3
Need count
7