Skip to main content

Culture and Creativity

Konkursa mērķis ir atbalstīt iniciatīvas, tai skaitā kino izglītības pasākumus, kas veicina auditorijas — jo īpašu jauniešu — piesaistīšanu.


Inovatīvi projekti nodrošina sadarbību visā Eiropā, jo īpaši izmantojot jaunus digitālos rīkus. To mērķis ir:

  • skatītāju intereses un zināšanu palielināšana par Eiropas filmām un audiovizuālajiem darbiem, tai skaitā īpašām kinematogrāfijas mantojuma programmām;
  • auditorijas piesaistes palielināšana visā Eiropā;
  • veicināt esošu Eiropas filmu un audiovizuālo darbu, tai skaitā apkopotu filmu katalogu, ietekmi uz auditorijas piesaistīšanu, filmu izglītību un kinopratību.


Pieteikumos jāiekļauj atbilstošas stratēģijas ilgtspējīgākas un videi nekaitīgākas nozares nodrošināšanai un dzimumu līdzsvara, iekļaušanas, daudzveidības un pārstāvētības garantēšanai.


Pieteikumos jāpiedāvā aktivitātes, kas jāīsteno divu gadu garumā.

Total budget
2,44  miljardi eiro
Dates
2021.–2027. gads
Grant / loan size
Atkarībā no investīciju tvēruma
Who can apply
Lai pretendētu uz finansējumu, pieteikuma iesniedzējiem (atbalsta saņēmējiem un saistītajiem subjektiem) jābūt tiesību subjektiem (valsts vai privātām struktūrām) un jābūt iedibinātiem kādā no valstīm, kuras ir tiesīgas saņemt atbalstu (sk. detalizētas ziņas par uzaicinājumu). Citi subjekti var iesaistīties konsorcijā, piemēram, kā asociētie partneri, apakšuzņēmēji, trešās personas, kas sniedz ieguldījumu natūrā, u. tml. (sk. 13. iedaļu).
No. of partners needed
Tiek pieņemti individuālu pieteikumu iesniedzēju (individuālu atbalsta saņēmēju) pieteikumi, kā arī priekšlikumi, ko iesniedz konsorcijs, kurā ir vismaz divi pieteikuma iesniedzēji.
Sector
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus
Total initiative budget
6,5 miljoni eiro
Version
0.0.0
Sector count
1
Organisation count
3
Need count
1