Skip to main content

Culture and Creativity

Programma Eiropas inovācijas ekosistēmas (EIE) ir daļa no programmas “Apvārsnis Eiropa” un tās mērķis ir radīt savienotākas, iekļaujošākas un efektīvākas inovācijas ekosistēmas un atbalstīt uzņēmumu paplašināšanu, kā noteikts jaunajā Eiropas Inovācijas programmā.

Inovācijas ekosistēmas

  • saved kopā cilvēkus vai organizācijas, kuras darbojas inovāciju nozarē, un
  • veido saikni starp resursiem (piemēram, fondiem, aprīkojumu un iekārtām), organizācijām (piemēram, augstākās izglītības iestādēm, pētniecības un tehnoloģiju organizācijām, uzņēmumiem, riska kapitāla ieguldītājiem un finanšu starpniekiem), ieguldītājiem un politikas veidotājiem.


Eiropas inovācijas ekosistēmu atbalstītās darbības papildina EIP un Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta veiktās darbības, programmas “Apvārsnis Eiropa” pasākumus, iniciatīvas valsts, reģionālā un vietējā līmenī, kā arī privātā un trešā sektora iniciatīvas.

Total budget
95,5 miljardi eiro
Dates
2021.–2027. gads
Grant / loan size
Sk. uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus
Who can apply
Pieteikuma iesniedzējiem jābūt iedibinātiem
• ES dalībvalstīs (ieskaitot to tālākos reģionus),
• ar dalībvalstīm saistītās aizjūras zemēs un teritorijās,
• ārpussavienības valstīs, kuras ir tiesīgas saņemt atbalstu (programmas “Apvārsnis Eiropa” asociētās valstis).
No. of partners needed
Vismaz 3
Sector
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus
Total initiative budget
Neattiecas
Version
0.0.0
Sector count
1
Organisation count
7
Need count
4