Skip to main content

Culture and Creativity

Digitālās inovācijas centri palīdz uzņēmumiem izmantot digitālās iespējas procesu un produktu uzlabošanā, lai paaugstinātu to konkurētspēju. Nolūkā palielināt publiskā finansējuma ietekmi ES finansējums būs pieejams centriem, kurus jau atbalsta (vai atbalstīs) dalībvalstis (vai reģioni). Programma “Digitālā Eiropa” palielinās atlasīto centru spējas veikt darbības ar skaidru Eiropas pievienoto vērtību. Tas tiks darīts, veidojot centru tīklus un veicinot zinātības nodošanu.

“S+T+ARTS” ir platforma, kuras mērķis ir ciešāk sasaistīt tehnoloģijas un māksliniecisko praksi, lai risinātu Eiropai aktuālās sociālās, vides un ekonomiskās problēmas. Tā atbalsta radošāku, iekļaujošāku un ilgtspējīgāku tehnoloģiju izstrādi, sadarbojoties māksliniekiem, zinātniekiem, inženieriem un pētniekiem. Tās centrā ir ideja, ka viedokļu apmaiņa un jaunu pētniecības un darījumdarbības ceļu pavēršana sniedz priekšrocības mākslas, zinātnes un tehnoloģiju jomā.

Izmantojot dažādus pīlārus, iniciatīva “S+T+ARTS” piedāvā:

Šī finansējuma iespēja atbalsta nelielus sadarbības projektus dažādās nozarēs. 2021. gada uzaicinājumā grāmatu un izdevējdarbības nozarei, piemēram, tika izvirzīts mērķis atbalstīt grāmatu nozares profesionāļus tulkošanas vai adaptēšanas tiesību pārdošanā, lai palielinātu Eiropas literāro darbu un jo īpaši mazāk lietotās valodās sarakstīto darbu apriti Eiropā un ārpus tās.

Šī finansēšanas iespēja atbalsta mazus, vidējus un lielus sadarbības projektus dažādās nozarēs. 2021. gada uzaicinājumā kultūras mantojuma nozarei tika izvirzīts mērķis ar dažādām darbībām atbalstīt šīs jomas profesionāļus. Runa bija par auditorijas paplašināšanu, izmantojot tehnoloģiskās un digitālās metodes satura veidošanā un arhivēta satura prezentēšanā (ņemot vērā atziņas, kas gūtas saistībā ar Covid-19 kontekstā noteiktajiem pārvietošanās ierobežojumiem), kā arī kultūras mantojuma materiālu, objektu un vēsturisko ēku digitalizāciju, tostarp liekot lietā 3D un MI tehnoloģijas.

Šī finansēšanas iespēja atbalsta mazus, vidējus un lielus sadarbības projektus dažādās nozarēs. 2021. gada uzaicinājumā mūzikas nozarei, piemēram, tika izvirzīts mērķis ar dažādām darbībām atbalstīt mūzikas jomas profesionāļus. Runa bija par atbalsta pasākumiem, kas vērsti uz mūzikas radīšanu, popularizēšanu, izplatīšanu un ienākumu ģenerēšanu mūzikas nozarē, reaģējot uz jaunām digitālām, juridiskām un tehniskām tendencēm, kas izriet no jauninājumiem šajā nozarē un jauniem uzņēmējdarbības modeļiem, kā arī mūzikas eksportu un izplatīšanu aiz ES robežām.

Šī finansēšanas iespēja atbalsta mazus, vidējus un lielus sadarbības projektus dažādās nozarēs. 2021. gada uzaicinājumā arhitektūras nozarei, piemēram, tika izvirzīts mērķis ar dažādām darbībām atbalstīt arhitektus Eiropā. Runa bija par atbalsta pasākumiem, kas vērsti uz komunikāciju, līdzradīšanu un iedzīvotāju un ieinteresēto personu dalību projektēšanas, plānošanas un būvniecības procesos, Eiropas zaļā kursa integrāciju (jo īpaši “Jaunā Eiropas Bauhaus” principu iekļaušanu praksē), kā arī karjeru internacionalizāciju visā Eiropā un ārpus tās.

Šī finansēšanas iespēja nodrošina atbalstu projektiem kultūras un radošajās nozarēs. Atbalsts var tikt sniegts plašam aktivitāšu un iniciatīvu klāstam, kā arī plašam pieteikumu iesniedzēju lokam. Atbalsts ir paredzēts projektiem, kas ietver starpvalstu sadarbību kultūras jomā un palīdz sekmēt Eiropas mākslas darbu radīšanu un mākslinieku apriti transnacionālā līmenī. Uzsvars tiek likts arī uz tādu projektu finansēšanu, kas atbalsta Eiropas kultūras un radošās nozares un palīdz tām attīstīt talantus, ieviest jauninājumus, plaukt un radīt darbavietas un izaugsmi.

Ņemot vērā to, ka Eiropas mediju nozarei ir problēmas piedāvāt Eiropas auditorijai pieejamu, daudzveidīgu un inovatīvu saturu, ar šo uzaicinājumu tiek ierosināts atbalstīt Eiropas mediju centrus, kas visā Eiropā sagatavotu un izplatītu plurālistiskas ziņas un ar faktiem pamatotu saturu.
Šis uzaicinājums ir paredzēts ziņu mediju organizācijām un citām mediju nozares organizācijām, kas pārvalda vai vēlas izveidot mediju centrus (piemēram, fiziskas vai virtuālas ziņu telpas).

Izmēģinājuma projekta mērķis ir veicināt plurālistiskas mediju vides saglabāšanu valstīs, kuras ir skāris karš Ukrainā, arī tad, ja žurnālisti un mediji strādā trimdā. Vispārējais mērķis ir padarīt Eiropu par drošāku vietu, palīdzot šo valstu tautām to demokrātiskajos centienos, kur neatkarīgiem medijiem ir neaizstājama loma.

Izmēģinājuma projekta mērķis ir palīdzēt veidot funkcionējošu publisko telpu, kur iedzīvotāji var uzzināt jaunumus un skatīt dokumentālās filmas formātā, kas ir piemērots mūsdienu auditorijai un nepieciešams dalībai Eiropas demokrātiskajā dzīvē savā valstī un pāri robežām. Uzmanība tiek vērsta uz tādiem izaicinājumiem kā dažu ietekmīgu ārpus Eiropas bāzētu televīzijas un video ziņu platformu un korporāciju dominējošais stāvoklis Eiropas publiskajā sfērā un patērētāju mainīgā attieksme pret informatīvi izklaidējošiem formātiem.

Subscribe to Auditorijas piesaistīšana