Skip to main content

Culture and Creativity

Digitālās inovācijas centri palīdz uzņēmumiem izmantot digitālās iespējas procesu un produktu uzlabošanā, lai paaugstinātu to konkurētspēju. Nolūkā palielināt publiskā finansējuma ietekmi ES finansējums būs pieejams centriem, kurus jau atbalsta (vai atbalstīs) dalībvalstis (vai reģioni). Programma “Digitālā Eiropa” palielinās atlasīto centru spējas veikt darbības ar skaidru Eiropas pievienoto vērtību. Tas tiks darīts, veidojot centru tīklus un veicinot zinātības nodošanu.

Šī finansēšanas iespēja nodrošina atbalstu projektiem kultūras un radošajās nozarēs. Atbalsts var tikt sniegts plašam aktivitāšu un iniciatīvu klāstam, kā arī plašam pieteikumu iesniedzēju lokam. Atbalsts ir paredzēts projektiem, kas ietver starpvalstu sadarbību kultūras jomā un palīdz sekmēt Eiropas mākslas darbu radīšanu un mākslinieku apriti transnacionālā līmenī. Uzsvars tiek likts arī uz tādu projektu finansēšanu, kas atbalsta Eiropas kultūras un radošās nozares un palīdz tām attīstīt talantus, ieviest jauninājumus, plaukt un radīt darbavietas un izaugsmi.

Izmēģinājuma projekta mērķis ir palīdzēt veidot funkcionējošu publisko telpu, kur iedzīvotāji var uzzināt jaunumus un skatīt dokumentālās filmas formātā, kas ir piemērots mūsdienu auditorijai un nepieciešams dalībai Eiropas demokrātiskajā dzīvē savā valstī un pāri robežām. Uzmanība tiek vērsta uz tādiem izaicinājumiem kā dažu ietekmīgu ārpus Eiropas bāzētu televīzijas un video ziņu platformu un korporāciju dominējošais stāvoklis Eiropas publiskajā sfērā un patērētāju mainīgā attieksme pret informatīvi izklaidējošiem formātiem.

Darbības mērķis ir attīstīt dialogu ar Eiropas jauniešiem, piedāvājot viņiem īpaši izveidotu tiešsaistes vidi, kurā apkopots pārdomas rosinošs saturs par aktuāliem jautājumiem. Tas dotu iespēju jauniešiem no visas Eiropas salīdzināt viedokļus, apspriesties un uzzināt, kā viņu intereses sasaistās ar citās dalībvalstīs dzīvojošu Eiropas jauniešu interesēm un attiecīgajām Eiropas Savienības iniciatīvām.

Atbalsts tiks sniegts Eiropas festivāliem, kas būtisku savas programmas daļu atvēl Eiropas audiovizuālo darbu izrādīšanai citās valstīs, visa gada garumā rīkojot pasākumus ar mērķi paplašināt skatītāju loku un uzrunāt jaunus skatītājus, īstenojot novatoriskas skatītāju informēšanas aktivitātes, kā arī iniciatīvas jauniešu auditorijai.

Darbība “Eiropas filmu kopražojuma projektu izstrāde” atbalsta Eiropas filmu studiju sadarbību, izstrādājot vienu filmu kopražojuma projektu, kas paredzēts komerciālai izplatīšanai kinoteātros, pārraidei televīzijā vai piedāvāšanai digitālajās platformās vai daudzplatformu vidē šādās kategorijās: animācija, radošas dokumentālās filmas vai spēlfilmas.

Konkursa mērķis ir atbalstīt iniciatīvas, tai skaitā kino izglītības pasākumus, kas veicina auditorijas — jo īpašu jauniešu — piesaistīšanu.


Inovatīvi projekti nodrošina sadarbību visā Eiropā, jo īpaši izmantojot jaunus digitālos rīkus. To mērķis ir:

Atbalsts televīzijas un tiešsaistes saturam ir paredzēts, lai palielinātu audiovizuālo producentu spēju izstrādāt un radīt spēcīgus projektus ar ievērojamu starptautisku potenciālu, kā arī veicinātu Eiropas un starptautiskos kopražojumus televīzijas un tiešsaistes platformās.

2. kopa “Kultūra, jaunrade un iekļaujoša sabiedrība” tiecas sasniegt ES mērķus un prioritātes, kas ir saistīti ar:
• demokrātiskās pārvaldības un pilsoņu līdzdalības sekmēšanu,
• kultūras mantojuma aizsardzību un popularizēšanu,
• reaģēšanu uz sociālajām, ekonomiskajām, tehnoloģiskajām un kultūras izmaiņām un to ievirzīšanu.

Priekšlikumi var attiekties uz inovatīviem pētījumiem par:
• demokrātiju un pārvaldību,
• Eiropas kultūras mantojumu un kultūras un radošajām nozarēm,
• sociālajām un ekonomiskajām izmaiņām.

FARNET ir cilvēku kopa, kas īsteno sabiedrības virzītu vietējo attīstību, saņemot atbalstu no Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF). Šī kopa pulcē zivsaimniecības vietējās rīcības grupas, vadošās iestādes, iedzīvotājus un ekspertus no visas ES, lai veicinātu ilgtspējīgu zivsaimniecību un ilgtspējīgu attīstību piekrastes zonās. Līdz šim iniciatīva bieži ir atbalstījusi projektus, kas saistīti ar mākslu, amatniecību un kultūras mantojumu.

Kohēzijas fonds ir viens no fondiem, ar kuru palīdzību tiek īstenota ES kohēzijas politika, kas orientēta uz dalībvalstīm, kuru nacionālais kopienākums (NKI) uz vienu iedzīvotāju ir mazāks nekā 90 % no ES vidējā rādītāja, un tas atbalsta projektus TEN‑T un vides jomā.

Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumenta (<i>NDICI</i>) tematiskās programmas atbalsta pasākumus, kas saistīti ar ANO izvirzīto ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu globālā mērogā. Starp prioritārajiem tematiem ir, piemēram, cilvēktiesības un demokrātija, pilsoniskā sabiedrība, stabilitāte un miers, kā arī globālas problēmas, proti, veselība, izglītība un apmācība, sievietes un bērni, darbs, sociālā aizsardzība, kultūra, migrācija un klimata pārmaiņas.

Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instruments (NDICI) finansē ES ārējo darbību, līdz ar to ļaujot ES efektīvi aizstāvēt un popularizēt tās vērtības un intereses visā pasaulē.

NDICI ģeogrāfiskās programmas atbalsta sadarbību ar partnervalstīm šādos reģionos:
• ES kaimiņreģiona valstis (19,32 miljardi eiro)
• Subsahāras Āfrika (29,18 miljardi eiro)
• Āzijas un Klusā okeāna valstis (8,48 miljardi eiro)
• Ziemeļamerikas, Dienvidamerikas un Karību jūras reģiona valstis (3,39 miljardi eiro).

Eiropas Biznesa atbalsta tīkls ir reģionāls tīkls, kas ir vienots kontaktpunkts MVU, kuri vēlas uzlabot savu konkurētspēju. Tīkls sniedz MVU atbalstu un padomus par iespējām iekšējā tirgū. Eiropas Biznesa atbalsta tīkls sadarbojas ar reģionālām iniciatīvām, piemēram, pārdomātas specializācijas platformām, digitālās inovācijas centriem, zināšanu un inovāciju kopienām un svarīgu pamattehnoloģiju centriem.

Radošās inovācijas laboratorija piedāvā visu kultūras un radošo nozaru dalībniekiem izstrādāt un testēt inovatīvus digitālos risinājumus, kas ilgtermiņā pozitīvi ietekmēs kultūras un radošās nozares.

Laboratorijai ir jāatvieglina tādu inovatīvu risinājumu (piemēram, rīku, modeļu un metožu) izstrāde, kas paredzēti audiovizuālajai nozarei un vismaz vienai citai radošajai un/vai kultūras nozarei. Šiem risinājumiem jābūt viegli īstenojamiem citviet un ar potenciālu iekļūt tirgū.

Subscribe to Auditorijas piesaistīšana