Skip to main content

Culture and Creativity

EIT zināšanu un inovāciju kopienas ir partnerības, kuras apvieno uzņēmumus, pētniecības centrus un universitātes un kuru mērķis ir stiprināt to sadarbību un radīt labvēlīgu vidi radošās domāšanas procesiem un inovācijai. Kopienas veicina inovatīvu produktu un pakalpojumu izstrādi, jaunu uzņēmumu dibināšanu un jaunas uzņēmēju paaudzes apmācību. EIT kultūras un radošuma kopiena sniegs inovatīvus risinājumus, kas palīdzēs nozarēm un industrijām kļūt spēcīgākām un noturīgākām.

Ieguldījumu darbības ietver pētniecības, inovācijas, demonstrējumu un digitalizācijas darbības, kā arī ieguldījumus, kas saistīti ar jaunu produktu un tehnoloģiju laišanu tirgū. Tās ietver arī organizatorisku un procesu inovāciju, tostarp jaunus un inovatīvus darījumdarbības modeļus dažādās jomās. Minētās jomas cita starpā var ietvert tādas nozares kā enerģētika, energoietilpīga rūpniecība, vide, zilā ekonomika, jūrniecība, transports, veselība, dzīvības zinātnes, biotehnoloģija, lauksaimniecības pārtika, aizsardzība, kosmoss un kultūras un radošās nozares.

Apakšprogrammas “Dalības paplašināšana un Eiropas pētniecības telpas stiprināšana” aktivitāšu mērķis ir veicināt pētījumu rezultātu izplatīšanu un izmantošanu, pastiprinot mijiedarbību starp izglītību un pētniecību. Kultūras un radošās ieinteresētās personas kā partneri var piedalīties pētniecības projektos, kuru mērķis ir stiprināt reģionālās inovācijas izcilību, iesaistot tādu dažādu dalībnieku ekosistēmas, kas var izplatīt zināšanas un paplašināt līdzdalību pētniecības un inovācijas procesā.

5. kopa “Klimats, enerģētika un mobilitāte” atbalsta Parīzes nolīguma izpildi un ANO izvirzīto ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu. Kultūras un radošo nozaru ieinteresētās personas var piedalīties:

3. kopas “Civilā drošība sabiedrībai” projekti atbalstīs to ES politikas prioritāšu īstenošanu, kas saistītas ar drošību (tostarp — kiberdrošību), katastrofu riska mazināšanu un noturību. Kultūras un radošo nozaru ieinteresētās personas var piedalīties: • pētniecības projektos, kas sekmē cīņu pret kultūras priekšmetu nelikumīgu tirdzniecību; • kultūras mantojuma objektu apdraudētības (saistībā ar katastrofām u.c.) novērtēšanā; • lielos kultūras pasākumos.

1. kopas “Veselība” mērķis ir gādāt, lai Eiropas sabiedrība būtu stiprāka, iekļaujošāka un demokrātiskāka. Uzmanības centrā ir svarīgu jauno digitālo tehnoloģiju, nozaru un vērtības ķēžu attīstīšana.

Uz uzaicinājumiem iesniegt pieteikumus pozīcijai “Saglabāt veselību strauji mainīgajā sabiedrībā” var atsaukties kultūras jomas ieinteresētās personas kā partneri, kas palīdz popularizēt veselīgāku dzīvesveidu un uzvedību un spēj atbalstīt iedarbīgus veselības veicināšanas un slimību profilakses risinājumus.

2. kopa “Kultūra, jaunrade un iekļaujoša sabiedrība” tiecas sasniegt ES mērķus un prioritātes, kas ir saistīti ar:
• demokrātiskās pārvaldības un pilsoņu līdzdalības sekmēšanu,
• kultūras mantojuma aizsardzību un popularizēšanu,
• reaģēšanu uz sociālajām, ekonomiskajām, tehnoloģiskajām un kultūras izmaiņām un to ievirzīšanu.

Priekšlikumi var attiekties uz inovatīviem pētījumiem par:
• demokrātiju un pārvaldību,
• Eiropas kultūras mantojumu un kultūras un radošajām nozarēm,
• sociālajām un ekonomiskajām izmaiņām.

FARNET ir cilvēku kopa, kas īsteno sabiedrības virzītu vietējo attīstību, saņemot atbalstu no Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF). Šī kopa pulcē zivsaimniecības vietējās rīcības grupas, vadošās iestādes, iedzīvotājus un ekspertus no visas ES, lai veicinātu ilgtspējīgu zivsaimniecību un ilgtspējīgu attīstību piekrastes zonās. Līdz šim iniciatīva bieži ir atbalstījusi projektus, kas saistīti ar mākslu, amatniecību un kultūras mantojumu.

Taisnīgas pārkārtošanās mehānisms palīdz reģioniem un cilvēkiem risināt jautājumus saistībā ar sociālajām, nodarbinātības, ekonomiskajām un vidiskajām sekām, ko rada pārkārtošanās uz Savienības 2030. gadam izvirzītajiem mērķrādītājiem enerģētikas un klimata jomā un uz klimatneitrālu Savienības ekonomiku līdz 2050. gadam, pamatojoties uz Parīzes nolīgumu. Fonds ir nozīmīgs instruments, kas nodrošinās, ka teritorijām, kuras pāreja uz klimatneitralitāti skar visvairāk, tiek sniegts pielāgots atbalsts.

Subscribe to Pētniecība, izstrāde un inovācija