Skip to main content

Culture and Creativity

Projekti veicina mobilitātes darbības

  • izglītojamajiem: skolēniem, studentiem, stažieriem, mācekļiem, jauniešiem, pieaugušo izglītības apguvējiem;
  • darbiniekiem: profesoriem, skolotājiem, pasniedzējiem, jaunatnes darbiniekiem un izglītības, apmācības un jaunatnes organizāciju personālam.

Projektu galvenais mērķis ir atbalstīt izglītojamos zināšanu, prasmju un attieksmju, kā arī valodu kompetenču apguvē.

Vispārējais mērķis ir mazināt Covid‑19 pandēmijas sociālekonomisko ietekmi uz jaunatni, galvenokārt ar spēju veidošanu un īpašiem pasākumiem, kas atbalsta jauniešu sektora atveseļošanu, kā arī sekmē solidaritāti un iekļautību.

Šo projektu ietvaros tiek veidoti tīkli, kas sekmē reģionālās partnerības, ļaujot jauniešiem visā Eiropā izveidot kopīgus projektus, rīkot apmaiņas un atbalstīt apmācību (piemēram, jauniešu līderiem paredzētu apmācību), izmantojot gan darbības klātienē, gan darbības tiešsaistē.

Apvienības stiprina Eiropas inovāciju spēju, sekmējot inovāciju ar sadarbību un zināšanu plūsmu starp augstāko izglītību un profesionālo izglītību un apmācību (gan sākotnējo, gan tālāko), kā arī plašākā sociālekonomiskajā kontekstā, ieskaitot pētniecību.

Programmas vadlīnijas ir pieejamas šeit.

Šis pasākums atbalsta profesionālās izcilības centru Eiropas platformu izveidošanu un pilnveidi, veicinot reģionālās attīstības, inovācijas un lietpratīgās specializācijas stratēģijas, kā arī starptautiskas sadarbības platformas.

Platformās var iesaistīties valstis ar labi attīstītām profesionālās izcilības sistēmām, kā arī valstis, kas attīsta līdzīgas pieejas.

Platformu mērķis ir izzināt profesionālās izglītības un apmācības (PIA) iestāžu maksimālo potenciālu uzņemties proaktīvu lomu izaugsmes un inovācijas atbalstīšanā.

Šīs ir starptautiskas sadarbības partnerības starp organizācijām, kas darbojas jaunatnes jomā ES dalībvalstīs, programmas asociētajās trešās valstīs un trešās valstīs, kuras nav programmas asociētās valstis.

Projekti atbalsta starptautisko apmaiņu, sadarbību un politisko dialogu jaunatnes un neformālās mācīšanās jomā, lai veicinātu jauniešu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību un labklājību.

Tie

• nodrošina jauniešiem iespējas iesaistīties un mācīties piedalīties pilsoniskajā sabiedrībā,

Maza mēroga partnerību mērķis ir, lai programmai "Erasmus+" varētu plašāk piekļūt mazāki dalībnieki un privātpersonas, kas ir grūti sasniedzami ar pasākumiem skolu izglītības, pieaugušo izglītības, profesionālās izglītības un apmācības un jaunatnes jomā.

Dotācijas ir nelielas un paredzētas īstermiņa projektiem.

Administratīvās prasības ir vienkāršas. Dotācijas ir jo īpaši svarīgas programmas “Erasmus+” jaunpienācējiem, tostarp organizācijām, kuru organizatoriskā kapacitāte ir neliela.

Sadarbības partnerības ļauj organizācijām:

  • uzlabot savu darbību kvalitāti un atbilstību
  • veidot un stiprināt partneru tīklus
  • vairot spēju saskaņoti darboties starptautiskā līmenī
  • veicināt savu darbību internacionalizāciju
  • apmainīties ar jaunu praksi un idejām un izstrādāt tās

Projektu mērķis ir izstrādāt inovatīvu praksi un īstenot kopīgas iniciatīvas, kas veicina sadarbību, kā arī mācīšanos no līdzbiedriem un pieredzes apmaiņu Eiropas līmenī.

Virtuālā apmaiņa ir cilvēku kontakti tiešsaistē.

Tā veicina starpkultūru dialogu un cilvēkiem no trešām valstīm, kas nav asociētas šai programmai, kā arī personām no ES dalībvalstīm un programmas asociētajām valstīm palīdz pilnveidot vispārīgās prasmes.

Tās notiek nelielās grupās, un tās vienmēr vada apmācīts koordinators.

Programmas vadlīnijas atrodamas te.

Subscribe to Programma “Erasmus+”