Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) is het belangrijkste instrument waarmee de EU investeert in mensen.

Met een budget van bijna 99,3 miljard euro voor de periode 2021-2027 zal het ESF+ een belangrijke bijdrage blijven leveren aan het EU-beleid en structurele hervormingen op de gebieden werkgelegenheid, sociale zaken, onderwijs en vaardigheden.

Het Fonds moet ook een van de hoekstenen van het sociaaleconomisch herstel van de coronapandemie in de EU worden. De pandemie heeft de stijging van de arbeidsparticipatie tenietgedaan, het onderwijs- en het zorgstelsel op de proef gesteld en de ongelijkheid vergroot. Het ESF+ moet de lidstaten helpen de problemen weer de baas te worden.

Hierbij hebben de volgende onderwerpen prioriteit:

  • ondersteuning van jongeren bij het vinden van een kwalificatie, een baan van goede kwaliteit, en het verbeteren van hun onderwijs en opleiding
  • hulp aan kinderen in nood
  • om- en bijscholing van mensen met het oog op de transitie naar een groene en digitale economie
  • capaciteitsopbouw voor sociale partners en organisaties uit het maatschappelijk middenveld
  • transnationale samenwerking ter bevordering van sociale innovatie in de hele EU
  • rechtstreekse steun voor sociale innovatie via het onderdeel werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI)
  • Wat het cohesiebeleid betreft zal de EU zich via het ESF+ zich blijven inzetten voor meer economische, territoriale en sociale samenhang in de EU en voor het wegwerken van de verschillen tussen lidstaten en regio’s.

ESF+: een combinatie van vier fondsen

Het ESF+ bundelt vier, in de programmeringsperiode 2014-2020 nog onafhankelijke financieringsinstrumenten: het Europees Sociaal Fonds (ESF), het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD), het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief en het Europees programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI).

De steun van het ESF+

De steun in het kader van het ESF+ gebeurt via:

Total budget
99,3 miljard euro
Dates
2021-2027
Grant / loan size
Afhankelijk van de omvang van de investeringen
Who can apply
Voor de investeringen die door de lidstaten in partnerschap met de Europese Commissie worden uitgevoerd, zie de ESF+-website van uw land.
Om subsidies in het kader van het EaSI aan te vragen, moeten personen en organisaties afkomstig zijn uit de EU of uit landen buiten de EU die een overeenkomst voor deelname aan EaSI hebben gesloten. Uit hoofde van het Unierecht opgerichte juridische entiteiten en internationale organisaties kunnen ook een aanvraag doen.
No. of partners needed
Raadpleeg de oproepen tot het indienen van voorstellen/aanbestedingen
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Oproepen tot het indienen van voorstellen/aanbestedingen
More info on the programme
Total initiative budget
Totale programmabegroting 2021-2027: 99,26 miljard euro; begroting 2014-2020: 127,8 miljard euro; en aanvulling van React-EU (tot 2023): 50,6 miljard euro
Version
0.0.0
Sector count
8
Organisation count
6
Need count
12