Skip to main content

Culture and Creativity

Digitale-innovatiehubs helpen bedrijven bij het benutten van digitale mogelijkheden om hun processen en producten te verbeteren en zo hun concurrentievermogen te versterken. De EU zal financiering beschikbaar stellen voor hubs die al door de lidstaten (of regio’s) worden ondersteund (of die zullen worden ondersteund) om het effect van de overheidsfinanciering te vergroten.

S+T+ARTS is een platform dat tot doel heeft technologie en de artistieke praktijk dichter bij elkaar te brengen om de sociale, ecologische en economische uitdagingen van Europa aan te gaan. Het programma ondersteunt de ontwikkeling van creatieve, inclusieve en duurzame technologieën door middel van samenwerking tussen kunstenaars, wetenschappers, ingenieurs en onderzoekers. Centraal staat het idee dat kunst, wetenschap en technologie erbij gebaat zijn als de beoefenaars ervan hun kijk met elkaar delen en nieuwe wegen voor onderzoek en bedrijvigheid inslaan.

Het WORTH-partnerschapsproject ondersteunt kmo’s in de creatieve sector die transnationaal samenwerken aan de ontwikkeling van innovatieve, ontwerpgestuurde producten door uitwisselingen en partnerschappen tussen creatievelingen, ontwerpers, fabrikanten, ambachtslieden en technologiebedrijven te stimuleren. Het project gaat uit van kernbeginselen zoals de kwaliteit van de ervaring, onder meer stijl en esthetiek, gezonde en veilige leefomgevingen, duurzaamheid en circulariteit, evenals inclusie, toegankelijkheid en betaalbaarheid.

Het venster Sociale investeringen en vaardigheden bevordert: de ontwikkeling van vaardigheden en sleutelcompetenties, de afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, de inzetbaarheid en een intensiever gebruik van vaardigheden door middel van onderwijs en opleiding, waaronder opleiding op de werkplek en aanverwante activiteiten.

Met deze financieringsmogelijkheid worden projecten in de culturele en creatieve sectoren ondersteund. Daarbij kunnen een brede reeks activiteiten en initiatieven en een breed scala aan aanvragers worden gesteund. De steun is bedoeld voor projecten die een transnationale culturele samenwerking omvatten en bijdragen aan de creatie en verspreiding van Europese kunstwerken en kunstenaars over grenzen heen.

Doel van het proefproject is bij te dragen tot een goed functionerende publieke ruimte die burgers voorziet van nieuws en documentaires in een voor de bevordering van de Europese democratie noodzakelijk modern grensoverschrijdend formaat dat in hun eigen lidstaat beschikbaar is, en waarbij uitdagingen kunnen worden aangegaan zoals de dominantie van de Europese publieke ruimte door enkele machtige buiten Europa gevestigde tv- en videonieuwsplatforms en -bedrijven en het veranderende consumentengedrag ten aanzien van infotainmentformaten.

Een EU-missie is een gecoördineerde inspanning van de Commissie om de nodige middelen te bundelen in de vorm van financieringsprogramma’s, beleidsmaatregelen en regelgeving en andere activiteiten. De missies beogen ook publieke en particuliere actoren – bijvoorbeeld EU-lidstaten, regionale en lokale autoriteiten, onderzoeksinstellingen, landbouwers en grondbeheerders, ondernemers en investeerders – te mobiliseren en te activeren om voor een reële en duurzame impact te zorgen.

Als onderdeel van Horizon Europa beoogt het programma voor Europese innovatie-ecosystemen (EIE) meer verbonden, inclusieve en efficiënte innovatie-ecosystemen tot stand te brengen en de opschaling van bedrijven te ondersteunen conform de nieuwe Europese innovatieagenda.

Innovatie-ecosystemen

Het SECTOROVERSCHRIJDENDE onderdeel zal sectoroverschrijdende activiteiten promoten om de media aan structurele en technologische veranderingen aan te passen, onder meer door een vrij, divers en pluralistisch medialandschap, kwaliteitsjournalistiek en mediawijsheid te bevorderen, ook in de digitale omgeving.

Bij deze oproep gaat het om transnationale uitdagingen en kansen voor de media. 
De actie Innovatieve tools en bedrijfsmodellen wil het concurrentievermogen, de schaalbaarheid en de duurzaamheid van de Europese spelers versterken, de zichtbaarheid en de beschikbaarheid van Europese werken verbeteren en een groter publiek in de digitale omgeving bereiken.

De kennis- en innovatiegemeenschappen van het EIT zijn partnerschappen die bedrijven, onderzoekscentra en universiteiten bij elkaar brengen met als doel hun samenwerking te versterken en een gunstig klimaat te scheppen voor creatieve denkprocessen en innovatie. De gemeenschappen dragen bij aan de ontwikkeling van innovatieve producten en diensten, de opstart van nieuwe bedrijven en de opleiding van een nieuwe generatie ondernemers. De cultuur- en creativiteitsgemeenschap van het EIT zal innovatieve oplossingen opleveren die de sectoren en industrieën sterker en veerkrachtiger helpen maken.

Het programma Digitaal Europa (DIGITAL) is een nieuw financieringsprogramma van de EU dat erop is toegespitst digitale technologie naar bedrijven, burgers en overheidsdiensten te brengen. Het programma verstrekt strategische financiering zodat wij de vele uitdagingen waar wij vandaag de dag mee worden geconfronteerd op het gebied van digitale technologieën en infrastructuren kunnen aangaan.

Investeringsactiviteiten omvatten activiteiten op het gebied van onderzoek, innovatie, demonstratie en digitale activiteiten, met inbegrip van investeringen in verband met de lancering van nieuwe producten en technologieën op de markt. Ook wordt geïnvesteerd in de innovatie van organisaties en processen, inclusief nieuwe en innovatieve bedrijfsmodellen in verschillende sectoren.

Cluster 5, “Klimaat, energie en mobiliteit”, ondersteunt de uitvoering van de Overeenkomst van Parijs en de duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Belanghebbenden in de culturele en creatieve sector kunnen betrokken worden bij:

Cluster 2, “Cultuur, creativiteit en inclusieve samenleving”, is gericht op de verwezenlijking van EU-doelstellingen en -prioriteiten in verband met:
• het verbeteren van het democratisch bestuur en de participatie van burgers;
• het beschermen en bevorderen van cultureel erfgoed; en
• het inspelen op en vormgeven van sociale, economische, technologische en culturele transformaties.

FARNET is een gemeenschap van mensen die betrokken zijn bij vanuit de gemeenschap geleide lokale ontwikkeling in het kader van het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (EFMZV). De betrokken gemeenschap brengt plaatselijke actiegroepen visserij (FLAG’s), beheersinstanties, burgers en deskundigen uit de gehele EU bij elkaar om te werken aan de duurzame ontwikkeling van visserij- en kustgebieden. In het verleden werden vaak projecten in verband met kunst en ambachten en cultureel erfgoed gesteund door dit initiatief.

Het mechanisme voor een rechtvaardige transitie helpt regio’s en mensen bij het ondervangen van de sociale, werkgelegenheids-, economische en milieueffecten van de transitie op weg naar het bereiken van de klimaat- en energiedoelstellingen van de Unie voor 2030 en een klimaatneutrale economie tegen 2050 op basis van de Overeenkomst van Parijs. Het fonds is een belangrijk instrument om de gebieden die het zwaarst door de transitie naar klimaatneutraliteit worden geraakt te ondersteunen en te voorzien van op maat gesneden steun.

Het EFRO maakt deel uit van het cohesiebeleid van de EU en is gericht op het versterken van de economische, sociale en territoriale samenhang in de Europese Unie door onevenwichtigheden tussen haar regio’s te corrigeren via economisch herstel, het creëren van werkgelegenheid, versterking van het concurrentievermogen, innovatie en duurzaamheid. Het EFRO geeft uitvoering aan de politieke prioriteiten van de Unie, en met name aan de groene en digitale transitie.

De allianties zijn bedoeld om de innovatiecapaciteit van Europa te versterken door innovatie te stimuleren via samenwerking en kennisoverdracht tussen hoger onderwijs, beroepsonderwijs en -opleiding (zowel initieel als postinitieel) en de ruimere sociaaleconomische omgeving, waaronder ook onderzoeksinstellingen.

De programmagids is hier beschikbaar.

Met deze actie wordt steun verleend voor het opzetten en ontwikkelen van Europese platforms van kenniscentra voor beroepsopleiding, die bijdragen aan regionale ontwikkeling, innovatie en slimme-specialisatiestrategieën en aan internationale samenwerkingsplatforms.

De platforms staan open voor deelname van landen met goed ontwikkelde stelsels van excellente beroepsopleidingen, alsook voor landen die vergelijkbare benaderingen ontwikkelen.

Dit betreft internationale partnerschappen voor samenwerking tussen organisaties die actief zijn op het gebied van jeugdzaken in EU-lidstaten, met het programma geassocieerde derde landen en niet met het programma geassocieerde derde landen.

De projecten ondersteunen internationale uitwisselingen, samenwerking en beleidsdialoog op het gebied van jeugdzaken en niet-formeel leren om de duurzame socio-economische ontwikkeling en het welzijn van jongeren te bevorderen.

De projecten zullen:

Kleinschalige partnerschappen zijn erop gericht de toegang tot het Erasmus+-programma te verbreden, zodat ook moeilijk te bereiken kleinschalige organisaties en particulieren die actief zijn op het gebied van schoolonderwijs, volwassenenonderwijs, beroepsonderwijs en -opleidingen en jeugdzaken eraan kunnen deelnemen.

De subsidies zijn bedoeld voor lage financieringsniveaus, voor projecten van korte duur.

Het lab voor creatieve innovatie zal actoren uit alle culturele en creatieve sectoren stimuleren om innovatieve digitale oplossingen te ontwerpen en te testen die een mogelijke positieve impact op de lange termijn hebben op meerdere culturele en creatieve sectoren.

Subscribe to Digitalisering & nieuwe bedrijfsmodellen