Skip to main content

Culture and Creativity

Business cluster (biznes)

Klaster biznesowy w ramach komponentu MEDIA programu „Kreatywna Europa” promuje innowacje, skalowalność i talenty w całym łańcuchu wartości w europejskim sektorze audiowizualnym.

Klaster biznesowy promuje innowacje, skalowalność i talenty w całym łańcuchu wartości w europejskim sektorze audiowizualnym. Działania te są konieczne ze względu na rozwój partnerów na arenie międzynarodowej w tym sektorze oraz transformację cyfrową. Co roku komponent MEDIA wspiera szkolenie ponad 2400 specjalistów oraz promocję i dystrybucję ponad 300 utworów audiowizualnych.  

Wspieranie konkurencyjności, talentów i współpracy

Działania w ramach tego klastra mają na celu wspieranie nauki i dzielenia się wiedzą, aby umożliwić podmiotom z tego sektora prowadzenie działalności międzynarodowej. Główne cele tych działań są następujące:

  • wspieranie talentów z sektora audiowizualnego poprzez działania, które koncentrują się na mentoringu oraz umiejętnościach cyfrowych i ekologicznych
  • wspieranie wymiany między przedsiębiorstwami, która obejmuje wszystkie części łańcucha wartości i ma na celu osiągnięcie globalnego zasięgu
  • promowanie dystrybucji treści w skali międzynarodowej na różnych platformach.

Konkretne działania wspierające i ich cele

Rynki i sieci kontaktów

Wspieranie współpracy między firmami oraz koprodukcji i obiegu utworów europejskich na rynkach międzynarodowych

Sprzedaż filmów europejskich

Budowanie zdolności dystrybutorów treści audiowizualnych do inwestowania w promocję utworów europejskich za granicą

Dystrybucja filmów europejskich

Budowanie zdolności dystrybutorów treści audiowizualnych do inwestowania w promocję utworów europejskich za granicą

Innowacyjne narzędzia i modele biznesowe

Lepsza promocja i większa dostępność europejskich utworów audiowizualnych oraz ich większa oglądalność w środowisku cyfrowym poprzez wspieranie wyszukiwania, sekwencjonowania okien dystrybucji, finansowania i terytorialności, ekologizacji itp.

MEDIA 360

Wsparcie dla inicjatyw obejmujących rozwój talentów, dostęp do rynku, rozpowszechnianie utworów audiowizualnych i innowacyjnych narzędzi, przynoszących wartość dodaną i efekt strukturalny dla całego europejskiego przemysłu audiowizualnego

Dotacje z komponentu MEDIA przyznawane są na podstawie konkurencyjnych zaproszeń do składania wniosków publikowanych w portalu Komisji Europejskiej poświęconym finansowaniu i możliwościom udziału w przetargach. Należy pamiętać, że zaproszenia do składania wniosków są organizowane w konkretnych terminach. Dotacje mogą być przyznawane co roku lub co pół roku. Zainteresowane osoby mogą sprawdzić, o jakie dotacje mogą się ubiegać, w obowiązującym programie prac.

Kto się kwalifikuje do finansowania

Do ubiegania się o finansowanie w ramach klastra biznesowego kwalifikują się następujące grupy: organizacje szkoleniowe, dystrybutorzy i agenci sprzedaży, firmy technologiczne, operatorzy usług wideo na żądanie, agregatorzy treści, wystawcy, podmioty z rynków filmowych itp. Więcej informacji można znaleźć w zaproszeniu do składania wniosków.

Tagged in:  Kreatywna Europa