Skip to main content

Culture and Creativity

Wsparcie ma pomóc producentom audiowizualnym w tworzeniu i produkowaniu projektów o dużym potencjale obiegu w Europie i poza jej granicami. Powinno także ułatwić tworzenie europejskich i międzynarodowych koprodukcji w sektorze telewizyjnym i internetowym.


Celem jest uniezależnienie producentów w większym stopniu od nadawców i platform cyfrowych oraz zacieśnienie współpracy między operatorami, w tym niezależnymi producentami, nadawcami, platformami cyfrowymi i agentami sprzedaży z różnych krajów uczestniczących w komponencie MEDIA (również z krajów o niskim potencjale audiowizualnym). Celem jest tworzenie wysokiej jakości programów przeznaczonych do szerokiej dystrybucji międzynarodowej i promowanych wśród szerokiego grona odbiorców, również poprzez komercyjne wykorzystanie w środowisku wieloplatformowym. 

 

Total budget
2,44 mld euro
Dates
2021–2027
Grant / loan size
Od 300 tys. do 2 mln euro
Who can apply
Kwalifikujący się wnioskodawcy (beneficjenci i podmioty powiązane) muszą być podmiotami prawnymi (publicznymi lub prywatnymi), mieć siedzibę w jednym z kwalifikujących się krajów (zob. szczegółowe informacje w zaproszeniu), mieć siedzibę w jednym z krajów w pełni uczestniczących w komponencie MEDIA programu „Kreatywna Europa” i być własnością, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub poprzez udział większościowy, obywateli tych państw.

Wnioski mogą składać jedynie niezależni europejscy producenci audiowizualni. Koordynator musi być większościowym producentem utworu, jeśli chodzi o prawa autorskie. W przypadku równych udziałów koordynator powinien zostać wyznaczony przez partnera/-ów jako upoważniony producent.

Podmioty z innych kategorii mogą wziąć udział w projekcie, pełniąc inną rolę w ramach konsorcjum, np. jako partnerzy stowarzyszeni, podwykonawcy, osoby trzecie wnoszące wkład rzeczowy itp. (zob. punkt 13).
No. of partners needed
Dopuszcza się wnioski składane przez pojedynczych wnioskodawców (pojedynczych beneficjentów), jak również wnioski składane przez konsorcjum składające się z co najmniej dwóch wnioskodawców.
Sector
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Zaproszenia do składania wniosków
Total initiative budget
22 mln euro
Version
0.0.0
Sector count
1
Organisation count
3
Need count
6