Skip to main content

Culture and Creativity

Celem tej inicjatywy wspierającej rozwój pakietów projektów jest zwiększenie konkurencyjności europejskich niezależnych producentów oraz zwiększenie ich znaczenia na rynku. Celem jest również pomoc producentom audiowizualnym w opracowywaniu projektów mających potencjał dystrybucji w Europie i poza nią, oraz ułatwienie koprodukcji europejskich i międzynarodowych.

Wsparcie przeznaczone jest na opracowanie od trzech do pięciu utworów (animacji, kreatywnych filmów dokumentalnych lub filmów fabularnych) w celu komercyjnej dystrybucji w kinach, telewizji, na platformach cyfrowych lub w środowisku wieloplatformowym. 

Pakiet projektów może obejmować także film krótkometrażowy obiecującego reżysera (opcja).

We wniosku należy przedstawić odpowiednie strategie wspierające bardziej zrównoważony i przyjazny dla środowiska wizerunek branży. Strategie te powinny również uwzględniać takie kwestie jak równowaga płci, inkluzywność, różnorodność i reprezentatywność.

Total budget
2,44 mld euro
Dates
2021–2027
Grant / loan size
od 90 tys. do 510 tys. euro na projekt
Who can apply
Kwalifikujący się wnioskodawcy (beneficjenci i podmioty powiązane) muszą być podmiotami prawnymi (publicznymi lub prywatnymi), mieć siedzibę w jednym z kwalifikujących się krajów (zob. szczegółowe informacje w zaproszeniu), mieć siedzibę w jednym z krajów w pełni uczestniczących w komponencie MEDIA programu „Kreatywna Europa” i być własnością, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub poprzez udział większościowy, obywateli tych państw. Jeżeli dane przedsiębiorstwo jest notowane na giełdzie, jego przynależność państwowa co do zasady zależy od lokalizacji giełdy papierów wartościowych. Wnioski mogą składać jedynie europejscy producenci audiowizualni zdolni wykazać się aktualnym doświadczeniem w zakresie produkcji utworów dystrybuowanych na rynku międzynarodowym. Podmioty z innych kategorii mogą wziąć udział w projekcie, pełniąc inną rolę w ramach konsorcjum, np. jako partnerzy stowarzyszeni, podwykonawcy, osoby trzecie wnoszące wkład rzeczowy itp. (zob. punkt 13).
No. of partners needed
Dopuszczalne są wyłącznie wnioski składane przez pojedynczych wnioskodawców.
Sector
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Zaproszenia do składania wniosków
Total initiative budget
19,5 mln euro
Version
0.0.0
Sector count
1
Organisation count
3
Need count
4