Skip to main content

Culture and Creativity

Inicjatywa Films on the Move pomaga agentom sprzedaży i dystrybutorom filmowym inwestować w promocję i odpowiednią dystrybucję nowych zagranicznych filmów europejskich, aby dotrzeć do szerszej publiczności.


Wsparcie przeznaczone jest na kampanie na rzecz ogólnoeuropejskiej dystrybucji kinowej lub internetowej kwalifikujących się filmów europejskich. Kampanie koordynują agenci sprzedaży.


We wniosku należy przedstawić odpowiednie strategie wspierające bardziej zrównoważony i przyjazny dla środowiska wizerunek branży. Strategie te powinny również uwzględniać takie kwestie jak równowaga płci, inkluzywność, różnorodność i reprezentatywność.


Maksymalnie 25 proc. budżetu zostanie przeznaczone na filmy o budżecie produkcji przekraczającym 10 mln euro.

Total budget
2,44 mld euro
Dates
2021–2027
Grant / loan size
W zależności od zakresu inwestycji. Maksymalnie 25 proc. budżetu zostanie przeznaczone na filmy o budżecie produkcji przekraczającym 10 mln euro.
Who can apply
Kwalifikujący się wnioskodawcy (beneficjenci i podmioty powiązane) muszą być podmiotami prawnymi (publicznymi lub prywatnymi), mieć siedzibę w jednym z kwalifikujących się krajów (zob. szczegółowe informacje w zaproszeniu), mieć siedzibę w jednym z krajów w pełni uczestniczących w komponencie MEDIA programu „Kreatywna Europa” i być własnością, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub poprzez udział większościowy, obywateli tych państw. Jeżeli dane przedsiębiorstwo jest notowane na giełdzie, jego przynależność państwowa co do zasady zależy od lokalizacji giełdy papierów wartościowych. Wnioskodawca musi być europejskim agentem sprzedaży.

Podmioty z innych kategorii mogą wziąć udział w projekcie, pełniąc inną rolę w ramach konsorcjum, np. jako partnerzy stowarzyszeni, podwykonawcy, osoby trzecie wnoszące wkład rzeczowy itp. (zob. punkt 13).
No. of partners needed
Dopuszczalne są wyłącznie wnioski składane przez pojedynczych wnioskodawców.
Sector
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Zaproszenia do składania wniosków
Total initiative budget
16 mln euro
Version
0.0.0
Sector count
1
Organisation count
3
Need count
3