Skip to main content

Culture and Creativity

W ramach tej formy finansowania wspiera się projekty w sektorze kultury i sektorze kreatywnym. Wspierane są różne działania i inicjatywy, a finansowanie skierowane jest do szerokiego grona wnioskodawców. Wsparcie obejmuje projekty transnarodowej współpracy w sektorze kultury, które przyczyniają się do tworzenia i obiegu europejskich dzieł sztuki oraz mobilności artystów w wymiarze transnarodowym.

Celem projektu jest wspieranie funkcjonowania sfery publicznej, aby zapewniała niezbędne dla europejskiej demokracji informacje i materiały dokumentalne w nowoczesnym formacie pochodzące od mediów zagranicznych, a dostępne w kraju odbiorców. Ma to przeciwdziałać zjawiskom takim jak dominacja europejskiej sfery publicznej przez kilka silnych platform i korporacji informacyjnych spoza Europy, a także zmieniać nastawienie konsumentów do formatów informacyjno-rozrywkowych.

Stanowią one przejaw skoordynowanych wysiłków Komisji na rzecz zgromadzenia niezbędnych zasobów w postaci programów finansowania, polityk i regulacji, a także innych działań. Mają one również na celu zmobilizowanie i aktywizowanie podmiotów publicznych i prywatnych – takich jak państwa członkowskie UE, władze regionalne i lokalne, instytuty badawcze, rolnicy, zarządcy gruntów, przedsiębiorcy i inwestorzy – aby doprowadzić do rzeczywistych i trwałych efektów.

Celem europejskich ekosystemów innowacji, realizowanych ramach programu „Horyzont Europa”, jest stworzenie bardziej kompleksowych, sprzyjających włączeniu społecznemu i wydajnych ekosystemów innowacji oraz wspieranie rozwoju przedsiębiorstw, zgodnie z założeniami Nowego europejskiego planu na rzecz innowacji.

Ekosystemy innowacji

Program AKP-UE „W kierunku opłacalnego sektora kultury” ma na celu zwiększenie potencjału sektora kultury i sektora kreatywnego oraz ich wkładu w rozwój społeczny i gospodarczy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP). Program służy wspieraniu przedsiębiorczości i innowacji kulturalnych, tworzeniu nowych miejsc pracy oraz zwiększeniu dochodów artystów i osób zawodowo związanych z kulturą.

Wspólnoty wiedzy i innowacji EIT to partnerstwa łączące przedsiębiorstwa, ośrodki badawcze i uniwersytety, których celem jest zacieśnienie współpracy i stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi kreatywnych procesów myślenia i innowacji. Wspólnoty przyczyniają się do tworzenia innowacyjnych produktów i usług, zakładania nowych przedsiębiorstw i szkolenia nowego pokolenia przedsiębiorców. Wspólnota EIT „Kultura i kreatywność” zapewni innowacyjne rozwiązania, dzięki którym sektory staną się bardziej odporne.

Program „Cyfrowa Europa” (DIGITAL) to nowy unijny program finansowania, którego celem jest upowszechnienie technologii cyfrowych w firmach, administracji publicznej i w życiu obywateli. Program oferuje fundusze na różne projekty związane ze współczesnymi wyzwaniami w dziedzinie technologii cyfrowych i cyfrowej infrastruktury. Celem jest szybsza odnowa gospodarcza oraz kształtowanie cyfrowej transformacji europejskiego społeczeństwa i gospodarki. Ma to przynieść korzyści wszystkim, ale przede wszystkim małym i średnim przedsiębiorstwom.

Działania inwestycyjne obejmują badania naukowe, innowacje, demonstracje i projekty cyfrowe, jak również inwestycje związane z wprowadzaniem na rynek nowych produktów i technologii. Obejmują też innowacje w zakresie organizacji i procesów, w tym nowe i innowacyjne modele biznesowe w różnych obszarach. Te obszary mogą obejmować sektor energii, przemysł energochłonny, środowisko, błękitną gospodarkę, gospodarkę morską, transport, zdrowie, nauki o życiu, biotechnologię, przemysł rolno-spożywczy, obronę, sektor kosmiczny, sektor kultury i sektor kreatywny.

Działania w ramach podprogramu „Rozszerzanie uczestnictwa i wzmacnianie europejskiej przestrzeni badawczej” mają na celu promowanie upowszechniania i wykorzystywania wyników badań poprzez intensywniejsze interakcje między sektorem edukacji a sektorem badań. Zainteresowane strony z sektora kultury i sektora kreatywnego mogą zostać partnerami współrealizującymi projekty badawcze mające na celu zwiększenie na poziomie regionalnym doskonałości w dziedzinie innowacji.

W ramach klastra 5 „Klimat, energia i mobilność” wspierane jest wdrażanie porozumienia paryskiego i celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych. Przedstawiciele sektora kultury i sektora kreatywnego mogą zaangażować się w:

Subscribe to Instytucja edukacyjna