Skip to main content

Culture and Creativity

Obecność i widoczność słabszych grup społecznych, takich jak migranci i uchodźcy, w głównych mediach społecznościowych w Europie ma charakter marginalny, szczególnie biorąc pod uwagę sytuację w Ukrainie. Głównym celem tej inicjatywy jest określenie sposobów promowania inkluzywnych mediów społecznościowych w Europie oraz pomoc uchodźcom i migrantom w tworzeniu własnych narracji na temat ich miejsca i roli w europejskich społeczeństwach i społecznościach.

 
Celem działania w zakresie innowacyjnych narzędzi i modeli biznesowych jest zwiększenie konkurencyjności, skalowalności i zrównoważonego charakteru podmiotów europejskich, poprawa widoczności i dostępności utworów europejskich oraz zwiększenie liczby odbiorców w środowisku cyfrowym.

Projekt solidarnościowy to niedochodowe działanie solidarnościowe zapoczątkowane, opracowane i wdrożone przez osoby młode, trwające od 2 do 12 miesięcy. W projekt zaangażowana jest grupa składająca się z co najmniej pięciu młodych ludzi, którzy skupiają się na jasno określonym temacie, który będą badać w ramach codziennych działań angażujących wszystkich członków grupy.

Program AKP-UE „W kierunku opłacalnego sektora kultury” ma na celu zwiększenie potencjału sektora kultury i sektora kreatywnego oraz ich wkładu w rozwój społeczny i gospodarczy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP). Program służy wspieraniu przedsiębiorczości i innowacji kulturalnych, tworzeniu nowych miejsc pracy oraz zwiększeniu dochodów artystów i osób zawodowo związanych z kulturą.

Wspólnoty wiedzy i innowacji EIT to partnerstwa łączące przedsiębiorstwa, ośrodki badawcze i uniwersytety, których celem jest zacieśnienie współpracy i stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi kreatywnych procesów myślenia i innowacji. Wspólnoty przyczyniają się do tworzenia innowacyjnych produktów i usług, zakładania nowych przedsiębiorstw i szkolenia nowego pokolenia przedsiębiorców. Wspólnota EIT „Kultura i kreatywność” zapewni innowacyjne rozwiązania, dzięki którym sektory staną się bardziej odporne.

Klaster 2 „Kultura, kreatywność i społeczeństwo integracyjne” realizuje cele i priorytety unijnej polityki w następujących dziedzinach:
• wzmacnianie rządów demokratycznych i zaangażowania obywateli
• ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego
• reagowanie na przemiany społeczne, gospodarcze, techniczne i kulturowe oraz kształtowanie tych przemian.

Komponent ma na celu budowanie zdolności niezależnych organizacji społeczeństwa obywatelskiego zajmujących się promowaniem wartości i praw. Działalność tych organizacji pomaga w strategicznym egzekwowaniu praw na mocy prawa UE i Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.

Celem działań jest budowanie zdolności w zakresie rzecznictwa i monitorowania oraz promowanie wartości Unii na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym, informowanie o nich i ich ochrona.

FARNET to sieć zrzeszająca strony zaangażowane we wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR). Sieć zrzesza rybackie lokalne grupy działania (RLGD), instytucje zarządzające, osoby fizyczne i ekspertów z całej UE. Członkowie sieci prowadzą prace dotyczące zrównoważonego rozwoju rybołówstwa i obszarów przybrzeżnych. W przeszłości w ramach tej inicjatywy często wspierane były projekty związane ze sztuką i rzemiosłem oraz z dziedzictwem kulturowym.

Mechanizm sprawiedliwej transformacji pomaga regionom i ludności w łagodzeniu skutków transformacji wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko. Chodzi o transformację służącą osiągnięciu celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz o transformację w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie. Fundusz jest podstawowym instrumentem umożliwiającym wspieranie – odpowiednio do potrzeb – regionów najbardziej dotkniętych skutkami transformacji w kierunku neutralności klimatycznej.

Subscribe to Rozwijanie umiejętności kreatywnych i technicznych