Skip to main content

Culture and Creativity

Podnikateľský klaster

Podnikateľský klaster v rámci podprogramu MEDIA programu Kreatívna Európa podporuje podnikateľské inovácie, možnosti rozšíriť kapacity a talenty v celom hodnotovom reťazci európskeho audiovizuálneho priemyslu.

Podnikateľský klaster podporuje podnikateľské inovácie, možnosti rozšíriť kapacity a talenty v celom hodnotovom reťazci európskeho audiovizuálneho priemyslu. Tieto opatrenia sú potrebné vzhľadom na rast globálnych aktérov v tomto odvetví a digitálnu transformáciu. Z podprogramu MEDIA sa každoročne podporuje školenie viac ako 2 400 profesionálov, ako aj propagácia a distribúcia viac ako 300 audiovizuálnych diel.  

Podpora konkurencieschopnosti, talentov a spolupráce

Akcie v rámci tohto klastra sú zamerané na podporu vzdelávania a výmeny poznatkov s cieľom umožniť tomuto odvetviu prekročiť národné hranice Hlavnými cieľmi týchto akcií sú:

  • podpora audiovizuálnych talentov činnosťami, ktoré sa intenzívne zameriavajú na mentorstvo, ako aj digitálne a ekologizačné zručnosti,
  • podpora výmeny medzi podnikmi, ktoré zahŕňajú všetky časti hodnotového reťazca a zameriavajú sa na globálny dosah, a
  • podpora nadnárodnej distribúcie obsahu cez hranice a platformy.

Osobitné podporné akcie a ich ciele

Európske médiá – talenty a zručnosti

Cieľom je posilniť schopnosť profesionálov v audiovizuálnej oblasti prispôsobiť sa novým kreatívnym procesom a novým obchodným modelom.

Trhy a vytváranie sietí

Podporovať možnosti a uľahčovať koprodukciu a obeh európskych diel medzi podnikmi na medzinárodných trhoch.

Predaj európskych filmov

Cieľom je posilniť schopnosť distribútorov audiovizuálneho obsahu investovať do propagácie európskych diel mimo ich územia.

Distribúcia európskych filmov

Táto akcia má posilniť schopnosť distribútorov audiovizuálneho obsahu investovať do propagácie európskych diel mimo ich územia.

Inovačné nástroje a obchodné modely

Táto akcia zlepšuje viditeľnosť a dostupnosť európskych audiovizuálnych diel a rozširuje ich publikum v digitálnom prostredí prostredníctvom podpory vyhľadateľnosti, určenia poradia distribučných miest, financovania a teritoriality, ekologizácie atď.

MEDIA 360

Táto akcia podporuje iniciatívy v oblasti rozvoja talentov, prístupu na trh, šírenia audiovizuálnych diel a inovačných nástrojov, ktoré prináša výraznú pridanú hodnotu a štrukturálny efekt pre celý európsky audiovizuálny priemysel.

Granty podprogramu MEDIA v rámci programu Kreatívna Európa sa udeľujú na základe súťažných výziev na predkladanie návrhov uverejnených na portáli financovania a verejných súťaží Európskej komisie. Upozorňujeme, že zasielanie žiadostí v rámci výziev na predkladanie návrhov je časovo ohraničené, nie je teda možné podávať ich kedykoľvek. Uvedené granty sa môžu udeľovať raz za rok alebo raz za polrok. Uchádzači, ktorí chcú zistiť, o aké granty sa možno uchádzať, by mali sledovať platný pracovný program.

Oprávnenosť na financovanie

Oprávnenie uchádzať sa o možnosti financovania v rámci podnikateľského klastra majú tieto skupiny: vzdelávacie organizácie, distribútori a predajcovia, technologické spoločnosti, služby videa na požiadanie, agregátori správ, vystavovatelia, filmové trhy, a pod. Ďalšie informácie nájdete vo výzve na predkladanie návrhov.

Tagged in:  Kreatívna Európa