Skip to main content

Culture and Creativity

Mobilita umelcov a pracovníkov v oblasti kultúry

Mobilita, či už na účely práce, štúdia, výskumu, koprodukcie alebo účasti na pobytovom alebo výmennom programe, je neoddeliteľnou súčasťou riadnej praxe a kariéry umelcov a pracovníkov v oblasti kultúry. Mobilita nemusí byť len otázkou osobných preferencií, ale aj profesijného prežitia.

Mobilita umelcov a pracovníkov v oblasti kultúry je nevyhnutná z rôznych dôvodov vrátane:

  • prístupu k novým kariérnym príležitostiam, publiku a trhom,
  • vytvárania pracovných miest v kultúrnych a kreatívnych sektoroch,
  • podpory kultúrnej rozmanitosti a medzikultúrneho dialógu,
  • vytvárania sietí a budovania partnerstiev.

Umelci a pracovníci v oblasti kultúry sú často vysoko mobilní, pričom cestujú, aby mohli predviesť svoju prácu, a vystupujú vo viacerých krajinách. Zlepšovanie podmienok mobilných umelcov tiež prispieva k zachovaniu ich živobytia.

Odstraňovanie prekážok mobility

Komisia podporuje a dopĺňa opatrenia členských štátov zamerané na odstraňovanie prekážok mobility umelcov a pracovníkov v oblasti kultúry. Jej cieľom je zlepšovať prostredie pre mobilitu prostredníctvom poskytovania finančných prostriedkov a príležitostí, ako aj zabezpečovaním, aby informácie a poradenstvo boli komplexné a ľahko dostupné.

Mobilita je zakotvená v niektorých akciách programu EÚ pre kultúru Kreatívna Európa, kde môže byť súčasťou projektov spolupráce, sietí alebo platforiem. Bol však vytvorený nový systém financovania mobility umelcov a pracovníkov v oblasti kultúry, ktorý zabezpečuje súlad medzi politickým dialógom na úrovni EÚ a programom EÚ pre kultúru.

i-Portunus, prvý systém mobility EÚ pre jednotlivcov založený na dopyte, bol odskúšaný v roku 2019. Priniesol pozoruhodné výsledky a získal entuziastickú podporu. Takmer 350 jednotlivcov dostalo finančné prostriedky na obdobia profesijnej mobility vrátane pobytov zameraných na produkciu a aktivít profesionálneho rozvoja, a to z celkovej dostupnej podpory vo výške 620 miliónov eur.

Spomedzi účastníkov:

  • 97 % uviedlo, že získalo nové zručnosti,
  • 94 % získalo nové publikum alebo odbytiská pre svoju prácu,
  • 94 % si dohodlo koprodukciu alebo spolutvorbu,
  • 49 % dostalo pracovnú ponuku alebo novú zmluvu.

Účastníci dostali jednotlivo od 1 500 do 3 400 eur na podporu mobility. Viac informácií o skúsenostiach účastníkov programu i-Portunus.

Programy EÚ na podporu mobility

Okrem programu Kreatívna Európa je niekoľko ďalších iniciatív a programov EÚ zameraných na podporu mobility v Európe, a to aj v kultúrnych a kreatívnych sektoroch. Granty na podporu mobility možno poskytovať okrem iného prostredníctvom programu Erasmus+, programu Erasmus pre mladých podnikateľov (program COSME Európskej únie pre konkurencieschopnosť podnikov a MSP), pobytového programu STARTS a iniciatívy STARTS (iniciatíva Európskej komisie v oblasti vedy, technológie a umenia, ktorá bola spustená v rámci programu EÚ pre výskum a inováciu Horizont 2020).

Ďalej projekt hodnotového partnerstva financovaný z programu COSME zahŕňa navrhovanie a ponúka špecifické akcie v oblasti mobility, zatiaľ čo pilotný projekt mobility tvorcov sa zameriava na testovanie akcií podporujúcich mobilitu a výmenu skúseností medzi kultúrnym a kreatívnym priemyslom, kreatívnymi centrami, tvorivými priestormi a dielňami FabLab.

Pomoc členským štátom pri vytváraní lepších politík v oblasti kultúrnej mobility

Členské štáty spolu s Európskou komisiou spolupracujú aj na mobilite umelcov a pracovníkov v oblasti kultúry od roku 2008 prostredníctvom otvorenej metódy koordinácie (OMK). OMK ako dobrovoľný, ale štruktúrovaný rámec spolupráce medzi vládami EÚ naďalej uľahčuje výmenu osvedčených postupov a podporuje partnerské učenie.

V roku 2011 vydala špecializovaná expertná skupina zvolaná Komisiou súbor usmernení (normy informácií o mobilite) o normách kvality na zriadenie informačných a poradenských služieb pre umelcov a pracovníkov v oblasti kultúry. Expertná skupina členských štátov EÚ v rámci OMK vydala v roku 2012 politickú správu, v ktorej navrhla päť kľúčových zásad budovania a udržiavania silného rámca na podporu mobility umelcov a pracovníkov v oblasti kultúry, zatiaľ čo ďalšia skupina OMK dokončila v decembri 2014 politickú príručku o rezidenčných pobytoch umelcov. Jej predmetom bola analýza hodnoty rezidenčných pobytov umelcov, pričom sa v nej uvádzali aj príklady osvedčených postupov z celej EÚ.

V rokoch 2013 – 2014 usporiadala Komisia dva tematické semináre pre členské štáty a sektor kultúry s cieľom analyzovať administratívne postupy, ktoré vytvárajú prekážky pre mobilitu umelcov a pracovníkov v oblasti kultúry. Semináre sa okrem iného zameriavali na schengenské víza, sociálne zabezpečenie a cezhraničné zdaňovanie. V roku 2016 usporiadala Komisia hodnotiace stretnutie s cieľom posúdiť pokrok dosiahnutý od roku 2014, pokiaľ ide o prekážky umeleckej a kultúrnej mobility v Európe. Na tomto stretnutí sa zúčastnilo niekoľko zainteresovaných strán z kultúrneho a kreatívneho sektora, ako aj tvorcovia politík. Hodnotenie umožnilo dospieť k záveru, že napriek vyššej informovanosti o prekážkach umeleckej a kultúrnej mobility pretrvávajú mnohé problémy.