Skip to main content

Culture and Creativity

Cieľom je podporovať iniciatívy na podporu rozvoja a zapojenia publika vrátane činností filmového vzdelávania, pričom pozornosť sa zameriava najmä na mladé publikum.


Ide o projekty, ktoré zabezpečujú celoeurópsku spoluprácu a poskytujú inovačné projekty, najmä s využitím nových digitálnych nástrojov zameraných na:

  • zvýšenie záujmu divákov o európske filmy a audiovizuálne diela vrátane osobitných programov o filmovom dedičstve, a zvýšenie ich znalostí o týchto dielach;
  • zvýšenie celoeurópskeho vplyvu a dosahu filmov a audiovizuálnych diel na publikum;
  • podpora a zvyšovanie vplyvu existujúcich európskych filmov a audiovizuálnych diel vrátane vybraných katalógov filmov na rozvoj publika, filmové vzdelávanie a filmovú gramotnosť.


V žiadostiach by mali byť uvedené primerané stratégie na zabezpečenie udržateľnejšieho priemyslu, ktorý viac rešpektuje životné prostredie. V stratégiách by sa mala zohľadniť aj rodová rovnováha, začlenenie, rozmanitosť a reprezentatívnosť.


V žiadostiach by sa mali uvádzať činnosti, ktoré sa majú realizovať v priebehu 2 rokov.

Total budget
2,44 miliardy EUR
Dates
2021 – 2027
Grant / loan size
V závislosti od rozsahu investície
Who can apply
Na to, aby sa mohli žiadatelia (príjemcovia a pridružené subjekty) uchádzať o toto financovanie, musia byť právnickými osobami (verejnými alebo súkromnými subjektmi), a musia mať sídlo v jednej z oprávnených krajín (pozri podrobnosti výzvy). Do rôznych úloh v rámci konzorcia sa môžu zapojiť aj iné subjekty, napríklad ako pridružení partneri, subdodávatelia, tretie strany poskytujúce nepeňažné príspevky atď. (pozri oddiel 13).
No. of partners needed
Povoľujú sa aj žiadosti jednotlivých žiadateľov (jediných príjemcov), ako aj návrhy predložené konzorciami najmenej dvoch žiadateľov.
Sector
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Výzvy na predkladanie návrhov
Total initiative budget
6,5 milióna EUR
Version
0.0.0
Sector count
1
Organisation count
3
Need count
1