Skip to main content

Culture and Creativity

Cieľom akcie je podnietiť diskusiu medzi mladými Európanmi v štruktúrovanom online priestore, v ktorom sa bude uverejňovať inšpiratívny obsah súvisiaci s aktuálnymi podujatiami. To umožní mladým ľuďom z celej Európy dozvedieť sa o rôznych názoroch, diskutovať s kolegami z iných krajín EÚ, ktorí sa zaujímajú o podobné témy, a dozvedieť sa o iniciatívach EÚ. Ďalším cieľom tejto akcie je hovoriť o témach, ktoré majú celoeurópsku dôležitosť a povzbudiť mladých Európanov, aby viedli otvorenú, skutočnú, hĺbkovú a konštruktívnu diskusiu o aktuálnom i budúcom živote v Európe. Túto diskusiu pomôžu usmerniť inovatívne formáty na digitálnych platformách, pričom konečným cieľom je zvýšiť informovanosť mladých ľudí o európskych víziách a realite, európskych hodnotách, ideách a rozhodovacích procesoch, aby mohli následne prispieť k aktívnejšej občianskej spoločnosti.

Očakávané výsledky tejto akcie:

  •  ľahšia dostupnosť online informácií o európskych témach, ktoré budú dostupné v rôznych európskych jazykoch a prezentované v pútavých formátoch a z viacerých hľadísk;
  • každodenné inšpiratívne informácie o aktuálnych udalostiach vďaka inovatívnemu cezhraničnému redakčnému spracovaniu;
  • väčšia informovanosť o rozhodovacích procesoch;
  • inovatívne a dynamické diskusie a podujatia, ktoré mladým Európanom pomôžu pri výmene názorov a objavovaní spôsobov, ako sa zapojiť do celoeurópskych projektov aj napriek jazykovým bariéram;
  • zvýšená demokratická angažovanosť mládeže v rôznych sociálnych, jazykových a vekových skupinách.
Dates
2023
Grant / loan size
Do 3,5 milióna EUR na jeden projekt
Who can apply
Na to, aby sa mohli žiadatelia (príjemcovia a pridružené subjekty) uchádzať o toto financovanie, musia byť právnickými osobami (verejnými alebo súkromnými subjektmi), musia mať sídlo v jednej z oprávnených krajín, t. j. v členských štátoch EÚ (vrátane zámorských krajín a území – ZKÚ).
Návrhy môže predkladať ktorýkoľvek z týchto žiadateľov (alebo ich kombinácia):
‒ spravodajské mediálne organizácie
‒ neziskové organizácie vrátane mládežníckych organizácií. Do rôznych úloh v rámci konzorcia sa môžu zapojiť aj iné subjekty, napríklad ako pridružení partneri, subdodávatelia, tretie strany poskytujúce nepeňažné príspevky atď. (pozri oddiel 13).
No. of partners needed
aspoň 4
Sector
Type of support
How to access
Výzvy na predkladanie návrhov
Total initiative budget
9 miliónov EUR
Version
0.0.0
Sector count
1
Organisation count
4
Need count
7