Skip to main content

Culture and Creativity

Kultúrne dedičstvo

Prečítajte si, čo robí Komisia na podporu členských štátov a zainteresovaných strán v záujme ochrany európskeho kultúrneho dedičstva.

Európske kultúrne dedičstvo je bohatá a rozmanitá mozaika kultúrnych a tvorivých prejavov. Je to dedičstvo predchádzajúcich generácií Európanov a zároveň dedičstvo pre tých, ktorí prídu po nás.

Zahŕňa prírodné lokality, architektonické diela a archeologické náleziská, múzeá, pamiatky, umelecké diela, historické mestá, literárne, hudobné a audiovizuálne diela a znalosti, zvyklosti a tradície európskych občanov.

Kultúrne dedičstvo obohacuje životy občanov, je hnacou silou kultúrneho a kreatívneho priemyslu a zohráva kľúčovú úlohu pri vytváraní a zvyšovaní európskeho sociálneho kapitálu. Zároveň je dôležitým zdrojom hospodárskeho rastu, zamestnanosti a sociálnej súdržnosti a ponúka potenciál na oživenie mestských a vidieckych oblastí a podporu udržateľného cestovného ruchu.

Úloha a opatrenia EÚ

Za politiku v tejto oblasti zodpovedajú v prvom rade členské štáty a ich regionálne a miestne orgány, EÚ je však odhodlaná chrániť a zveľaďovať európske kultúrne dedičstvo prostredníctvom celého radu politík a programov.

Podpora pre európske kultúrne dedičstvo sa poskytuje z rôznych politík, programov a finančných prostriedkov EÚ, predovšetkým z programu Kreatívna Európa. Kultúrne dedičstvo sa čoraz viac zohľadňuje v politikách EÚ upravujúcich iné oblasti, ako sú výskum, inovácie, vzdelávanie, životné prostredie, zmena klímy, regionálne politiky a digitálne politiky. Finančné prostriedky pre kultúrne dedičstvo sa preto poskytujú z programov Horizont 2020, Erasmus+, Európa pre občanov, ako aj z európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Členské štáty EÚ zabezpečujú politickú spoluprácu v oblasti kultúrneho dedičstva prostredníctvom Rady ministrov školstva, mládeže, kultúry a športu a otvorenej metódy koordinácie. Skupina expertov Komisie pre kultúrne dedičstvo, ktorá funguje od roku 2019, poskytuje poradenstvo o tom, ako vykonávať politiky EÚ v oblasti kultúrneho dedičstva. Pozostáva zo zástupcov členských štátov, pridružených krajín, európskych sietí kultúrneho dedičstva, organizácií občianskej spoločnosti, medzinárodných organizácií a inštitúcií EÚ.

Európsky akčný rámec pre kultúrne dedičstvo

Jedným z najdôležitejších prvkov na úrovni EÚ je európsky akčný rámec pre kultúrne dedičstvo (2018), ktorý odráža spoločnú štruktúru činností súvisiacich s kultúrnym dedičstvom na európskej úrovni. Stavia na úsilí vynaloženom v rámci Európskeho roka kultúrneho dedičstva 2018 s cieľom podchytiť a rozšíriť jeho úspech a zabezpečiť tak trvalý vplyv. V tomto rámci sa stanovuje súbor štyroch zásad a piatich hlavných oblastí kontinuálnej činnosti v oblasti európskeho kultúrneho dedičstva:

Štyri kľúčové zásady
  • celostný prístup
  • začlenenie/integrácia
  • tvorba politík založených na dôkazoch
  • spolupráca viacerých zainteresovaných strán
Päť oblastí kontinuálnej činnosti
  • inkluzívna Európa: účasť a prístup pre všetkých
  • udržateľná Európa: inteligentné riešenia pre súdržnú a udržateľnú budúcnosť
  • odolná Európa: ochrana ohrozeného dedičstva
  • inovačná Európa: mobilizácia poznatkov a výskumu
  • silnejšie globálne partnerstvo: posilňovanie medzinárodnej spolupráce