Skip to main content

Culture and Creativity

Podprogram za prehod na čisto energijo LIFE podpira prehod na energetsko učinkovito, podnebno nevtralno in odporno gospodarstvo, ki temelji na energiji iz obnovljivih virov.

Zagotavlja financiranje usklajevalnih in podpornih ukrepov z visoko dodano vrednostjo EU, namenjenih odpravljanju tržnih ovir, ki ovirajo socialno-ekonomski prehod na trajnostno energijo.

Projekti običajno vključujejo več malih in srednjih deležnikov, več akterjev, vključno z lokalnimi in regionalnimi javnimi organi ter neprofitnimi organizacijami, pri njih pa sodelujejo tudi potrošniki.

Program LIFE sofinancira projekte na naslednjih področjih:
• prilagajanje mest in načrtovanje rabe tal
• odpornost infrastrukture
• trajnostno gospodarjenje z vodo na sušnih območjih
• obvladovanje poplav in upravljanje obalnih območij
• odpornost kmetijskega, gozdarskega in turističnega sektorja
• podpora najbolj oddaljenim regijam EU za njihovo pripravljenost na skrajne vremenske pojave, predvsem na obalnih območjih

Cilj podprograma za krožno gospodarstvo in kakovost življenja je olajšati prehod na trajnostno, krožno in energetsko učinkovito gospodarstvo brez strupov, ki je odporno na podnebne spremembe, ter varovati, obnoviti in izboljšati kakovost okolja.

Podprogram vključuje neposredne intervencije, podpira pa lahko tudi vključevanje teh ciljev v druge politike.

Subscribe to Evropska izvajalska agencija za podnebje, infrastrukturo in okolje (CINEA)